Konkurs SARP na opracowanie koncepcji architektonicznej zadaszenia i aranżacji przestrzeni dziedzińca-lapidarium w Muzeum Warszawy położonego pomiędzy zabytkowymi kamienicami Rynek Starego Miasta 36, 38, 40, częściowo Rynek 36 oraz Nowomiejska 4,6,8.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE ARCHITEKTONICZNYM

Muzeum Warszawy zaprasza do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji
architektonicznej zadaszenia i aranżacji przestrzeni dziedzińca-lapidarium w Muzeum
Warszawy położonego pomiędzy zabytkowymi kamienicami Rynek Starego Miasta 36, 38,
40, częściowo Rynek 36 oraz Nowomiejska 4,6,8.
Konkurs organizowany jest przy współudziale Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich
Regulamin konkursu oraz Załączniki do Regulaminu dostępne są na stronie internetowej
OW SARP:
muzeum-warszawy/
Podstawowe informacje o konkursie:
Organizator konkursu
Muzeum Warszawy
ul. Rynek Starego Miasta 28-42
00-272 Warszawa
Punkt kontaktowy:
Oddział Warszawski
Stowarzyszenie Architektów Polskich
ul. Foksal 2
00-366 Warszawa
Osoba do kontaktów:
Sekretarz Sądu Konkursowego: arch. kraj. Rafał Mroczkowski (Sędzia Konkursowy SARP),
Data zamieszczenia ogłoszenia o konkursie w Biuletynie Zamówień Publicznych
12.11.2014r.
Nazwa nadana konkursowi:
Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej zadaszenia i aranżacji przestrzeni
dziedzińca-lapidarium w Muzeum Warszawy położonego pomiędzy zabytkowymi
kamienicami Rynek Starego Miasta 36, 38, 40, częściowo Rynek 36 oraz Nowomiejska
4,6,8.
Sposób uzyskania Regulaminu konkursu:
Regulamin konkursu oraz Złączniki do Regulaminu dostępne są do pobrania na stronie
zadaszenia-dziedzinca-muzeum-warszawy/
Przedmiot konkursu i krótki opis
 
Konkurs jest konkursem jednoetapowym, otwartym. Uczestnicy konkursu składają wnioski
o dopuszczenie do udziału w Konkursie. Zamawiający dopuszcza do udziału w Konkursie i
zaprasza do składania prac konkursowych Uczestników konkursu spełniających wymagania
określone w Regulaminie. Sąd konkursowy dokona wyboru najlepszych prac konkursowych,
na podstawie kryteriów określonych w Regulaminie konkursu.
Uczestnicy konkursu niespełniający wymagań i warunków określonych w Regulaminie
podlegają wykluczeniu.
Przedmiotem konkursu jest opracowanie, na podstawie wytycznych określonych w
Regulaminie konkursu, koncepcji architektonicznej zadaszenia i aranżacji przestrzeni
dziedzińca-lapidarium w Muzeum Warszawy położonego pomiędzy zabytkowymi
kamienicami Rynek Starego Miasta 36, 38, 40, częściowo Rynek 36 oraz Nowomiejska
4,6,8.
Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem funkcjonalnym, architektonicznym
i eksploatacyjnym koncepcji architektonicznej zadaszenia i aranżacji przestrzeni dziedzińca-
lapidarium w Muzeum Warszawy położonego pomiędzy zabytkowymi kamienicami Rynek
Starego Miasta 36, 38, 40, częściowo Rynek 36 oraz Nowomiejska 4,6,8 mieszczącej się w
zakładanym budżecie
Zadaniem konkursu jest wyłonienie, poprzez weryfikację i ocenę zgodnie z zasadami
Regulaminu konkursu, koncepcji do opracowania pełnej Dokumentacji projektowej
umożliwiającej realizację inwestycji.
Uczestnik konkursu, którego pracę uznano za najlepszą zostanie zaproszony do negocjacji
w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem będzie uszczegółowienie pracy
konkursowej polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej
TERMINY:
 
Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Data:
 
25.11.2014r. do godz. 16.00
Miejsce:
Oddział Warszawski Stowarzyszenie Architektów Polskich
ul. Foksal 2
00-366 Warszawa
Termin i miejsce składania prac konkursowych
Data:
03.02.2015r.
Miejsce:
 
Oddział Warszawski Stowarzyszenie Architektów Polskich
ul. Foksal 2
00-366 Warszawa
Wymagania, jakie muszą spełniać Uczestnicy konkursu
O udział w konkursie mogą ubiegać się Uczestnicy konkursu, którzy nie podlegają
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i ust. 2 pkt 1,3,4 ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
W zakresie warunków wskazanych w art. 22 ust.1 Ustawy Organizator wymaga, aby
Uczestnik Konkursu wykazał, iż::
dysponuje co najmniej następującymi osobami które będą uczestniczyć w
wykonywaniu pracy konkursowej:
– 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej
bez ograniczeń oraz posiadająca co najmniej 2 letnie doświadczenie w zakresie
wykonania projektów w obiektach zabytkowych lub posiadająca uprawnienia
konserwatorskie wydane przez odpowiedni organ upoważniające do wykonania prac
projektowych w obiektach zabytkowych.
Jeśli Uczestnikiem konkursu jest osoba fizyczna posiadająca wymagane w punkcie
wykształcenie, doświadczenie i uprawnienia to wówczas warunek dysponowania taką
osobą jest spełniony.
 
Kryteria oceny prac konkursowych
a) atrakcyjność i realność proponowanych rozwiązań architektonicznych i konstrukcyjnych
zadaszenia oraz zagospodarowania dziedzińca-lapidarium,
b) trafność rozwiązań funkcjonalnych i programowo-przestrzennych zagospodarowania
przestrzeni dziedzińca-lapidarium,
c) prawidłowość powiązań przestrzennych i funkcjonalno-programowych dziedzińca-
lapidarium z innymi obiektami i wnętrzami Muzeum Warszawy,
d) ekonomika rozwiązań ze szczególnym uwzględnieniem ekonomiki eksploatacji.
Powyższe kryteria są równoważne
 
Informacja o nagrodach
I nagroda – kwota pieniężna w wysokości 25 000 zł brutto,
– zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na
opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym
opracowanie pracy konkursowej
II nagroda – kwota pieniężna w wysokości 15 000 zł brutto
III nagroda – kwota pieniężna w wysokości 10 000 zł brutto
Niezależnie od ilości przyznanych nagród kwota ta zostanie obligatoryjnie rozdzielona w
całości wśród prac nagrodzonych lub/i wyróżnionych. Kwota na nagrody i/lub wyróżnienia
może zostać zwiększona przez Organizatora. Sąd konkursowy występuje o ewentualne
zwiększenie kwoty na nagrody i/lub wyróżnienia.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *