OGŁOSZENIE O KONKURSIE ARCHITEKTONICZNYM SARP „Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej pawilonu edukacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu, polaną rekreacyjną oraz obiektami towarzyszącymi na terenie Golędzinowa w Warszawie”

OGŁOSZENIE O KONKURSIE ARCHITEKTONICZNYM

„Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej pawilonu edukacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu, polaną rekreacyjną oraz obiektami towarzyszącymi na terenie Golędzinowa w Warszawie”

Miasto Stołeczne Warszawa w imieniu którego działa Zarząd Mienia m.st. Warszawy zaprasza do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji architektonicznej pawilonu edukacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu, polaną rekreacyjną oraz obiektami towarzyszącymi na terenie Golędzinowa w Warszawie.

Konkurs organizowany jest przy współudziale Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Regulamin konkursu oraz Załączniki do Regulaminu dostępne są bezpłatnie do pobrania na stronie internetowej Organizatora:

www.zmw.waw.pl

oraz na stronie internetowej OW SARP:

www.sarp.warszawa.pl

Podstawowe informacje o konkursie:

Organizator konkursu (Zamawiający)

Miasto Stołeczne Warszawa w imieniu którego działa Zarząd Mienia m.st. Warszawy

Jednostka budżetowa

ul. Jana Kazimierza 62

01-248 Warszawa

www.zmw.waw,pl

Nazwa nadana konkursowi:

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej pawilonu edukacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu, polaną rekreacyjną oraz obiektami towarzyszącymi na terenie Golędzinowa w Warszawie.

Przedmiot konkursu i krótki opis

Konkurs jest konkursem realizacyjno-studialnym i jednoetapowym. Uczestnicy konkursu składają wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie. Zamawiający dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych Uczestników konkursu spełniających wymagania określone w Regulaminie. Sąd konkursowy dokona wyboru najlepszych prac konkursowych, na podstawie kryteriów określonych w Regulaminie konkursu.

Uczestnicy konkursu niespełniający wymagań i warunków określonych w Regulaminie podlegają wykluczeniu.

Zadaniem konkursu jest wyłonienie, poprzez weryfikację i ocenę zgodnie z zasadami Regulaminu konkursu, koncepcji do opracowania pełnej Dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację Inwestycji.Uczestnik konkursu, którego pracę uznano za najlepszą zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem będzie uszczegółowienie pracy konkursowej polegające na opracowaniu Dokumentacji projektowej

Przedmiotem konkursu jest opracowanie, na podstawie wytycznych określonych w Regulaminie konkursu, koncepcji architektonicznej pawilonu edukacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu, polaną rekreacyjną oraz obiektami towarzyszącymi na terenie Golędzinowa w Warszawie. Teren opracowania położony jest na wschodnim brzegu rzeki Wisły, poniżej mostu Gdańskiego (północna strona mostu) przy skrzyżowaniu ul. Wybrzeże Helskie i ul. Wybrzeże Puckie (fragment dz. ew. nr 1 i 2 z obrębu 4-18-11 stanowiących własność Skarbu Państwa), w dzielnicy Praga-Północ.

Powierzchnia terenu opracowania konkursowego to ok. 11 400 m2

Konkurs jest konkursem realizacyjno-studialnym. Znaczy to, iż tylko cześć zaproponowanych przez Uczestników konkursu koncepcyjnych rozwiązań projektowych będzie objęta umową na Dokumentację projektową i realizowana w ramach Inwestycji tj.:

Część realizacyjna

Zakres opracowania konkursowego:

a) pawilon edukacyjny wraz z koncepcją aranżacji wnętrz.

b) polana rekreacyjna z wyposażeniem

c) zieleń

d) układ komunikacji pieszej, rowerowej i kołowej wraz z parkingami oraz stacją roweru publicznego Veturilo

e) elementy małej architektury, oświetlenie oraz inne elementy zagospodarowania związane z edukacją przyrodniczą

f) infrastruktura techniczna

Część studialna

Zakres opracowania konkursowego:

a) obiekty gospodarstwa wiejskiego wraz z funkcjonalnie i przestrzenie związanym z nimi zagospodarowaniem towarzyszącym tego typu obiektom, będące częścią miejskiego ogrodu zoologicznego, pn. „Wieś Golędzinów”

b) elementy programowo-przestrzenne stanowiące powiązanie z planowanym zagospodarowaniem terenów sąsiadujących.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71220000-6, 71320000-7

Wymagania, jakie muszą spełniać Uczestnicy konkursu

O udział w konkursie mogą ubiegać się Uczestnicy konkursu, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i ust. 2 pkt 1,3,4 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

b) posiadania wiedzy i doświadczenia;

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej,

W zakresie warunków wskazanych w art. 22 ust.1 Ustawy Organizator wymaga, aby Uczestnik Konkursu wykazał, iż::

dysponuje co najmniej następującymi osobami które będą uczestniczyć w wykonywaniu pracy konkursowej:

a)1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń.

b) 1 osobą o wykształceniu wyższym na kierunku lub w specjalności architektura krajobrazu uzyskanym zgodnie z prawem kraju ukończenia studiów.

Jeśli Uczestnikiem konkursu jest osoba fizyczna posiadająca wymagane w punkcie 4.2.1.a wykształcenie, doświadczenie i uprawnienia to wówczas warunek dysponowania taką osobą jest spełniony.

Jeśli Uczestnikiem konkursu jest osoba fizyczna posiadająca wymagane w punkcie 4.2.1.b wykształcenie to wówczas warunek dysponowania taką osobą jest spełniony

Kryteria oceny prac konkursowych

a) atrakcyjność i trafność proponowanych rozwiązań architektonicznych pawilonu edukacyjnego oraz zagospodarowania terenu opracowania,

b) atrakcyjność i trafność rozwiązań funkcjonalnych i programowo-przestrzennych pawilonu edukacyjnego oraz zagospodarowania terenu opracowania,

c) atrakcyjność i trafność proponowanych rozwiązań aranżacji wnętrz pawilonu,

d) trafność powiązań przestrzennych i funkcjonalno-programowych z terenami sąsiednimi,

e) realność rozwiązań tj. ekonomika rozwiązań ze szczególnym uwzględnieniem ekonomiki eksploatacji.

Powyższe kryteria są równoważne

Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie

Data:

do dnia 22.12.2014r. do godz. 16.00

Miejsce:

Oddział Warszawski Stowarzyszenie Architektów Polskich

ul. Foksal 2

00-366 Warszawa

Termin i miejsce składania prac konkursowych

Data:

do dnia 31.03.2015r. do godz. 16.00

Miejsce:

Oddział Warszawski Stowarzyszenie Architektów Polskich

ul. Foksal 2

00-366 Warszawa

Informacja o nagrodach

I nagroda – kwota pieniężna w wysokości 30 000 zł brutto,– zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowanie pracy konkursowej

II nagroda – kwota pieniężna w wysokości 20 000 zł brutto

III nagroda – kwota pieniężna w wysokości 10 000 zł brutto

Niezależnie od ilości przyznanych nagród kwota ta zostanie obligatoryjnie rozdzielona w całości wśród prac nagrodzonych lub/i wyróżnionych.

Pozostałe informacje o konkursu w Regulaminie konkursu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *