Konkurs Busko-Zdrój – tężnia

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej budowy kompleksu urządzeń uzdrowiskowych w zieleni parkowej (tężnia, pijalnia uzdrowiskowa, oranżeria, fontanna) na działkach nr ew 91/1 i 92/2 przy ul. Ludwika Waryńskiego i Lipowej w Busku-Zdroju

Informacje o konkursie

 • numer postępowania: ZP.271.9.2015
 • rodzaj postępowania: Konkurs
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO – ARCHITEKTONICZNEJ BUDOWY KOMPLEKSU URZĄDZEŃ UZDROWISKOWYCH W ZIELENI PARKOWEJ (TĘŻNIA, PIJALNIA UZDROWISKOWA, ORANŻERIA, FONTANNA) NA DZIAŁKACH NR EW. 91/1 i 91/2 PRZY UL. LUDWIKA WARYŃSKIEGO I LIPOWEJ W BUSKU-ZDROJU.
 • data ogłoszenia: 2015.03.11
 • termin składania wniosków: 2015.04.09 godz. 14:00
 • miejsce składania ofert: Siedziba Sądu Konkursowego, ul. Silniczna 15/4, 25-515 Kielce

Ogłoszenie o konkursie [pdf]

Regulamin Konkurs tężnia [pdf]

Regulamin Konkurs tężnia – załączniki edytowalne [doc]

Załączniki [zip]

Link na stronę Zamawiającego [www]


 KOMUNIKAT NR 1

1)Informuje się, że na skutek złożonego wniosku dokonano następującego uzupełnienia Regulaminu konkursu:
W punkcie 11.7 ppkt 7 w ostatnim wersie zmienia się odsyłacz do pkt „21.3” na do pkt „11.7.3”.


KOMUNIKAT NR 2
Odpowiedzi na pytania w sprawie warunków dopuszczenia do udziału w konkursie na budowę kompleksu urządzeń uzdrowiskowych w zieleni parkowej (tężnia, oranżeria, fontanna) w Busku-Zdroju otrzymane do dnia 20.03.2015 r.

PYTANIE 1: We wzorze załącznika nr A.4. zapisano skład zespołu projektowego, który wykona pracę konkursową. Nie ma załącznika, w którym można wskazać skład zespołu, który wykona późniejsze zamówienie – projekt budowlany i wykonawczy.
Pracę konkursową wykonują architekci. Konstruktor, elektryk i projektant instalacji sanitarnych nie wykonują koncepcji konkursowej, za to uczestniczą w późniejszym projekcie wykonawczym. Regulamin konkursu wymaga dysponowania projektantem konstrukcji, instalacji elektrycznych i sanitarnych. Czy dopuszczalna jest modyfikacja treści formularza?

ODPOWIEDŹ 2: Projekt koncepcyjny powinien być wykonywany przez zespół wielobranżowy z mocną reprezentacją specjalistów branżowych. Ze względu na realizacyjny charakter konkursu udział specjalistów branżowych uwiarygadnia rozwiązania, pozwala na profesjonalną ocenę kosztów.
PYTANIE 2: Czy zamiast podpisu na formularzu wykazu osób dopuszczalne jest załączenie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osobę wymienioną w wykazie?

ODPOWIEDŹ 2: Tak, dopuszcza się dołączenie oświadczenia z podpisem osoby wymienionej w wykazie (formularz A.4)

PYTANIE 3: Czy w tabeli załącznika nr A.4 oraz załącznika A.9, jako członka zespołu projektowego należy podać jedynie osobę z uprawnieniami, czy też można wymienić cały skład zespołu autorskiego, wraz z osobami nie posiadającymi uprawnień projektowych, ale ze wskazaniem architekta wiodącego, który takie uprawnienia posiada?

ODPOWIEDŹ 3: Tak, w załączniku A.4 i A.9 można podać inne osoby biorące udział w projektowaniu pracy konkursowej nie posiadające uprawnień, pod warunkiem spełnienia wymagania umieszczenia w wykazie osób uprawnionych do projektowania w specjalnościach wymienionych w pkt 7 ust. 2 ppkt 3 lit. d Regulaminu.

PYTANIE 4:     Czy w przypadku, gdy firma Projektowa będzie startowała jako pojedynczy Uczestnik konkursu, wypełnia się załącznik nr A.2, w którym ustanawia się pełnomocnika? Jeśli tak, to powinna być to osoba wybraną z zespołu projektowego? Czy projektant wiodący określony w załączniku A.4 musi być pełnomocnikiem, czy może to być inna osoba z zespołu?

ODPOWIEDŹ 4: Jeżeli uczestnik sam reprezentuje siebie nie musi wypełniać załącznika A.2.

PYTANIE 5:    Czy załącznik nr A.4 stanowi zobowiązanie dla członków zespołu projektowego do udostępnienia swoich zasobów w przypadku wygrania konkursu dla Uczestnika, bądź taki dokument nie jest w ogóle wymagany na etapie składania wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie?

ODPOWIEDŹ 5: Załącznik A.4 i A.9 dotyczy wyłącznie uczestników konkursu. W razie wykonywania projektu realizacyjnego współautorom pracy konkursowej przysługują prawa autorskie.

PYTANIE 6: Czy do wniosku należy dołączyć referencje dot. należytego wykonania prac projektowych lub jakiekolwiek inne dowody wskazujące na doświadczenie projektantów?

ODPOWIEDŹ 6: Nie, nie ma takiego wymogu.

PYTANIE 7: Czy do wniosku dołączamy, prócz kopii uprawnień, aktualne zaświadczenia o członkostwie w Izbach?

ODPOWIEDŹ 7: Nie jest wymagane dołączenie zaświadczeń o członkostwie w Izbie.


KOMUNIKAT NR 3

W związku z bardzo dużą ilością złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie (w tym wymagających uzupełnienia i usunięcia błędów w związku z art. 26 ust. 3 Ustawy o Zamówieniach Publicznych) – dokonuje się następujących zmian w regulaminie konkursu:

W poz. 3.4 „Harmonogram konkursu” zmienia się w pkt 5 dotychczasowy termin „15.04.2015 .” na „24.04.2015 r.”

W poz. 10.8 „Ocena wniosków i kwalifikacja uczestników” w pkt 6 – termin dotychczasowy „do dnia 15.04.2015 r.” zmienia się na „do dnia 24.04.2015 r.”

KOMUNIKAT NR 4
INFORMACJA

O wynikach kwalifikacji Uczestników o dopuszczenie do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej ,,Budowy Kompleksu urządzeń uzdrowiskowych w zieleni parkowej ( tężnia, pijalnia uzdrowiskowa, oranżeria, fontanna) w Busku Zdroju.

Sąd Konkursowy informuje, że w wyniku postępowania kwalifikacyjnego oceniającego wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie, po wzięciu pod uwagę złożonych uzupełnień i wyjaśnień, zakwalifikował do udziału w konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych Uczestników ujętych na zamieszczonej poniżej liście.
Pozostali, nie umieszczeni na liście Uczestnicy, zostali wykluczeni z udziału w Konkursie z uwagi na nie spełnienie wymogów Regulaminu Konkursu – o wynikach kwalifikacji i powodach wykluczenia zostaną powiadomieni indywidualnie pocztą.
LISTA UCZESTNIKÓW ZAKWALIFIKOWANYCH
do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej ,,Budowy Kompleksu urządzeń uzdrowiskowych w zieleni parkowej ( tężnia, pijalnia uzdrowiskowa, oranżeria, fontanna) w Busku Zdroju”.
1.Goldman & White Line Architects Sp. z o.o. sp. komandytowa, ul. Górna Wilda 68/21, 61 – 554 Poznań
2.ENONE ARCHITEKTURA I DESIGN Rafał Sokołowski, ul. Mokra 20/22 m 59, 95-200 Pabianice
3.eM4 Pracownia Architektury BRATANIEC Marcin Brataniec, ul. Zamoyskiego 26/9, 30-523 Kraków
4.PRONOBIS STUDIO Grzegorz Pronobis , ul. Szkolna 10/46, 41-902 Bytom
5.KOSIK Autorska Pracownia Architektury, Agnieszka Kosik- Wolny, ul. Damrota 37/2, 50-306 Wrocław
6.Studium Sp. z o.o., ul. Białostocka 24/7, 03-741 Warszawa
7.MRZEWA ARCHITEKCI Robert Mrzewa, ul. Żeromskiego 61 lok. 12, 90-625 Łódź
8.Piotr Żuraw, ul. Barlickiego 35/10, 50-313 Wrocław,
Joanna Staniszewska Buga Projektowanie, ul. Milicka 30, 51-127 Wrocław
9.Wojciech Gęsiak Studio Architektoniczne, ul. Chrobrego 22, 26-600 Radom
10.Stelmach i Partnerzy Biuro Architektoniczne Sp.z o.o., ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 28, 20-052 Lublin
11.DGM Architekci: DTK Studio Architektoniczne Adam Derlatka, JDM Joanna Migut Studio Architektoniczne, Poligon Architektury Paweł Migut Pracownia Projektowa
ul. Mazowiecka 21/613, 30-019 Kraków
12.Semarchitekci Sławomir Mućko, ul.ks. Barnima III Wielkiego 3/40, 71-437 Szczecin
13.Autorska Pracownia Architektury ’91 arch.Wacław Stefański, ul. Józefitów 1/17, 30-039 Kraków
14.1.KMB Studio arch. Karolina Miśków- Barszczewska; 2.Maria Green Projekty mgr inż. arch. Maria Green; 3. Studio architektoniczne A++ Agnieszka Gozdek
15.MAŁECCY Biuro Projektowe – Wojciech Małecki, ul. PCK 6/12, 40-057 Katowice
16.Autorska Pracownia Architektury CAD Sp. z o.o., ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa
17.,,MARKA”PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA SC. J. Gąsiorowski, T. Kozłowski
ul.Pusta 8/U3, 24-100 Puławy
18.Tera Group Pracownia Architektoniczna Sp. z o.o., ul. Kozia 2/2, 25-514 Kielce
19.OPEN ARCHITEKCI Sp. z o.o., ul. Pilicka 71 lok. 1, 02-613 Warszawa

20.Agencja Usługowo-Handlowa ,,Abakus” Janusz Purski oraz Wojciech Purski , Michał Purski, Marcin Nosek, Adam Dziewięcki, Marek Alf, ul. Granitowa 10, 25-034 Kielce
21.KIEWEL/JANUS ARCHITEKCI Maciej Kiewel, Tomasz Janus, ul. Przewóz 34, 30-716 Kraków
22.AMAYA ARCHITEKCI Bartosz Majewski, ul. J.Baidana 24c/10, 40-115 Katowice
23.Architektoniczne Atelier Gierlotka, ul. Gen. Jankego 139/6, 40-617 Katowice
24.Piotr Buczak, plum boom architekci, ul. Pocztowa 15/1, 58-200 Dzierżoniów;
Jerzy Gomółka, ul. Damrota 43/4, 50-306 Wrocław
25.BP PROJEKT Kazimierz Butelski, ul. 28 Lipca1943r. , 30-233 Kraków
26.Autorskie Pracownie Projektowe UNIMED, A.Królik, L. Królik S.J.
ul. Okrężna 33, 02-916 Warszawa
27.Grupa Kreska Piotr Dynowski, ul. Platynowa 8 lok. 102, 00-808 Warszawa
28.1.Olga Churzępa-Borek;2.Katarzyna Gazda;3.Łukasz Jakóbkiewicz; 4.Piotr Pabian; 5Krzysztof Nowak; 6.Piotr Kamieniec; 7 Bogusław Czarnik; 8.Paweł Gazda
29.rr-a Roman Rutkowski Architekci, ul. Jesienna 136, 53-017 Wrocław
30.77 ARCHITEKCI Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 114, 53-333 Wrocław
31.METEOR ARCHITECTS Anna Pszonak, ul. Brukowa 9/5, 15-889 Białystok
32.Gronner&Rączka Archirtekci Sp.j., Plac Wojska Polskiego 9, 43-300 Bielsko-Biała
33.Firma Projektowa AKCENT Sp. z o.o., ul. Gąsiennicowa 10, 04-521 Warszawa
34.UK KORONA Studio Architektoniczne Krzysztof Korona
ul. Stefan Kiesielowskiego 6/U3, 20-865 Lublin
35.Studio Projektowe Krzysztof Cienciała, ul. Beskidzka 5, 43-400 Cieszyn
36.ZOBA ARCHITEKCI, ul. Borowa 134, 43-100 Tychy
37.2PM Piotr Musiałowski, ul. Sielecka 48 lok.37, 00-738 Warszawa
38.Autorskie Biuro Architektoniczne Architekt Władysław Markulis, ul. Kościuszki 11/201, 25-10 Kielce
39.ERBUD- Rzeszów Sp. z o.o., ul. Fredry 4, 35-959 Rzeszów
40.Axis Architekci Dagmara Jasa, ul. Klonowa 41, 40-168 Katowice
41.R’HOUSE Renata Gajer-Hackemer, ul. Wałbrzyska 1A, 52-314 Wrocław
42.Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Kelvin Sp. z o.o., ul. Piękna 13, 85-303 Bydgoszcz
43.Holis Studio Maciej Sobczyk, ul. Gen. Filipowicza 6/20 B, 30-611 Kraków
44.GPP Grupa Projektowa Sp. z o.o., al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków
45.Michał Staniszewski Architektura i Urbanistyka, ul. Stefana Okrzei 24 lok. 53, 03-710 Warszawa
46.Alicja Ścigaczewska, Calle Marques de Larios 40,3G 26006 Logroňo, La Rioja, Hiszpania
47.Michalewicz & Co Sp. z o.o., ul. Cybernetyki 2, 02-677 Warszawa
48.ZW A Zdziechowska Walerysiak Architekci Sp.j., ul. Piotrkowska 138/140, 90-062 Łódź
49.TEAM S.C.- Jerzy Gryc, Wawrzyniec Kuc,Wojciech Kurzeja
ul. Wojska Polskiego 18 A, 28-100 Busko Zdrój
50.Hitech Sp. j. A. Kmiecicki, M. Król, ul. Hilarego Mali 16, 25-630 Kielce
51.Inwest -Bau Biuro Projektowo Budowlane, ul. Kawęczywska 142 A, 39-200 Dębica
52.AD ARTIS EMERLA WOJDA Sp. j. , ul. Studencka 4/6, 31-116 Kraków
53.Marcin Kamiński Bartosz Bojarowicz Architekci Sp.c., ul. Niska 5/21, 25-317 Kielce
54.Konrad Ambroży Architekt Archonia, ul. Kanadyjska 64, 32-087 Zielonki
55.1. Joanna Jędruś Cabrera ; 2. Juan Jose Baena Martinez; 3. Marta Gomez Martinez
56.Ostrowscy architekci S.c., ul.Zabrska 14/8, 40-083 Katowice


KOMUNIKAT NR 5

Odpowiedzi na pytania złożone do dnia 30.04.2015r. w sprawie pracy konkursowej.

PYTANIE 1:         Co obejmuje koszt 15 000 000 zł – wg części I Regulaminu Konkursu, par. 5 (Maksymalny planowany łączny koszt wykonania prac realizowanych…) i par. 17, ust. 17.9, pkt 3?

ODPOWIEDŹ 1: Korekcie ulega nieścisłość w ust. 17.9 pkt 3. Regulaminu – należy skreślić wers „wraz z wyposażeniem i infrastrukturą dla obiektów”. Aktualny pozostaje zapis §5 Regulaminu.

PYTANIE 2:         Co jest rozumiane przez funkcje sanitarne (wg części II Regulaminu Konkursu, par. 2.), czy to obejmuje jedynie sanitariaty?

ODPOWIEDŹ 2:Przez funkcje sanitarne należy rozumieć generalnie wszystkie pomieszczenia higieniczno sanitarne dla klientów i personelu.

PYTANIE 3:         Czy miejsce usytuowania obiektów kubaturowych na planie jest dowolne (pijalnia, tężnia)?

ODPOWIEDŹ 3:Wybór miejsca usytuowania pijalni i tężni w granicach terenu inwestycji należy do uczestnika, jest dowolne, ale uzasadnione.

PYTANIE 4:         Czy przebudowana fontanna po rozbiórce może zostać zlokalizowana w dowolnym miejscu?

ODPOWIEDŹ 4:Tak, projektowana fontanna może być zlokalizowana w innym miejscu.

PYTANIE 5 i 6:   Czy w projekcie należy już przewidzieć usytuowanie kotłowni? Co oznacza zdanie: ogrzewanie i woda z indywidualnego źródła ciepła na gaz ziemny?

ODPOWIEDŹ 5 i 6: Tak, w projekcie należy przewidzieć pomieszczenie kotłowni na gaz ziemny, jako indywidualne źródło ciepła i ciepłej wody w obiekcie.

PYTANIE 7:   Czy tężnia musi być obiektem wolnostojącym, czy może być częścią kompleksu pijalni?

ODPOWIEDŹ 7:Obiekty pijalni i tężni mogą tworzyć kompleks.

PYTANIE 8:   „Zadaniem uczestników konkursu jest wybór najkorzystniejszego w aspekcie kompozycyjnym miejsca usytuowania projektowanych obiektów kubaturowych oraz urządzenia fontanny (…)”. Czy zadany temat ma jedynie dotyczyć opracowania rozwiązań architektonicznych i umiejscowienia ich na zadanym terenie, przez jak najmniejszą ingerencję w istniejący układ parku, czy też zamawiający oczekuje również opracowania całkowicie nowego układu parku? Czy urządzenie parku małą architekturą i ewentualnie innymi autorskimi rozwiązaniami wchodzi w zakres opracowania?

ODPOWIEDŹ 8:Zamawiający zakłada, że proponowane rozwiązania projektowe obejmą niezbędny dla inwestycji teren w sposób dopełniający istniejący układ alejek i zadrzewień. Dopuszcza się propozycje wzbogacenia istniejącego zagospodarowania poza ścisłym „terenem inwestycji” w celu poprawy jego funkcjonalności i estetyki, również w celu ujednolicenia przyjętej stylistyki mebli i urządzeń parkowych w obrębie „terenu inwestycji”.

PYTANIE 9:         Czy teren tężni i pijalni będzie ogólnie dostępny, czy będzie zamknięty z wejściem biletowanym?

ODPOWIEDŹ 9: Teren tężni i pijalni będzie ogólnie dostępny.

PYTANIE 10:      Gdzie będzie zlokalizowane nowe ujęcie wody (odwiert)?

ODPOWIEDŹ 10: Lokalizację ujęcia wody należy przewidzieć na terenie tężni, niezależnie od jej lokalizacji w obszarze parku.

PYTANIE 11:      Czy pijalnia ma być samoobsługowa z wolnym dostępem do źródeł wody, czy też woda będzie podawana przez obsługę i będzie pobierana opłata za wodę?

ODPOWIEDŹ 11:Pijalnia może być rozwiązana jako samoobsługowa (automaty) lub w systemie z obsługą, w zależności od koncepcji.

PYTANIE 12:      Co dokładnie oznacza zapis z planu miejscowego „zakaz stosowania (…) imitacji połaci dachowych na ścianach budynków” – par. 7.1.3? Czy należy to interpretować w taki sposób, że dach i ściany budynku nie mogą być wykończone tym samym materiałem?

ODPOWIEDŹ 12:    Ustalenia planu nie wiążą literalnie uczestników, Zamawiający zakłada ewentualną zmianę ustaleń planu, gdyby stanowił on przeszkodę formalną w realizacji wybitnego projektu.

 

KOMUNIKAT NR 6

Zamawiający przedłuża termin składania prac konkursowych z dnia 30.06.2015 r. na dzień 06.07.2015r. do godz. 20.00

 

KOMUNIKAT NR 7

 ORGANIZATOR KONKURSU NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO  ARCHITEKTONICZNEJ BUDOWY KOMPLEKSU URZĄDZEŃ UZDROWISKOWYCH W ZIELENI PARKOWEJ (TĘŻNIA, PIJALNIA UZDROWISKOWA, ORANŻERIA, FONTANNA)

INFORMUJE

że w dniu 18 LIPCA 2015r. o godz. 12:00

W BUSKIM SAMORZĄDOWYM CENTRUM KULTURY
ul. Mickiewicza 22 w Busku – Zdroju

ODBĘDZIE SIĘ OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU,
OTWARCIE WYSTAWY I DYSKUSJA POKONKURSOWA.

Serdecznie zapraszamy.

Burmistrz Miasta i Gminy Busko – Zdrój
SARP oddział Kielce

KOMUNIKAT NR 8

INFORMACJA W SPRAWIE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU NA OPRACOWANIE KONCEPCJI

URBANISTYCZNO – ARCHITEKTONICZNEJ

BUDOWY KOMPLEKSU URZĄDZEŃ UZDROWISKOWYCH

W ZIELENI PARKOWEJ

(TĘŻNIA, PIJALNIA UZDROWISKOWA, ORANŻERIA, FONTANNA)

W BUSKU – ZDROJU

W dniu  09 lipca 2015 r. Sąd Konkursowy w pełnym składzie na posiedzeniu w Busku – Zdroju ocenił 19 nadesłanych prac i przyznał następujące nagrody i wyróżnienia:

I nagroda 25 000 zł i skierowanie do realizacji pracy o liczbie rozpoznawczej 027157 uczestnikowi:

2PM Piotr Musiałowski ul. Sielecka 48/37, 00 – 738 Warszawa

Zespół projektowy w składzie:

 • mgr inż. arch. Piotr Musiałowski
 • mgr inz. arch. Michał Adamczyk
 • mgr inż. arch. Piotr Bylka
 • arch. Krzysztof Nowotka
 • mgr inż. Jacek Rezulski

Pracę nagrodzono za:

 • jednoznaczną, czytelną formę przestrzenną układu tężnia – pijalnia wód – fontanna, budującą unikatowy charakter parku,
 • oryginalną kompozycje przestrzenną, kształtującą różne w charakterze wnętrza użytkowe,
 • koncepcję wykorzystania naturalnego tworzywa tężni jako wzmocnienia wartości środowiska przyrodniczego parku.                                                                                         

  C:MUSIALARCHITEKTURAKONKURSYBUSKO ZDRÓJ - tężnia!ODDANIEC:MUSIALARCHITEKTURAKONKURSYBUSKO ZDRÓJ - tężnia!ODDANIEC:MUSIALARCHITEKTURAKONKURSYBUSKO ZDRÓJ - tężnia!ODDANIEC:MUSIALARCHITEKTURAKONKURSYBUSKO ZDRÓJ - tężnia!ODDANIE

III nagroda równorzędna 10 000 zł pracy o liczbie rozpoznawczej 445566 uczestnikowi:

TEAM S.C. – Jerzy Gryc, Wawrzyniec Kuc, Wojciech Kurzeja, ul. Wojska Polskiego 18A, 28 – 100 Busko – Zdrój

Zespół projektowy w składzie:

 • mgr inż. arch. Wojciech Kurzeja
 • mgr inż. arch. Wawrzyniec Kuc
 • mgr inż. arch. Anita Chrzanowska
 • inż. arch. Dominika Kurzeja

Pracę nagrodzono za:

 • czytelną formę architektoniczną, stwarzającą możliwość wygodnego użytkowania zespołu, oraz za wnikliwe rozwiązania techniczne i technologiczne.                                     
  01_PLANSZA_PZT_1000_50002_PLANSZA_PZT_25003_PLANSZA_RZUTY04_PLANSZA_ELEWACJE05_PLANSZA_TECHNOLOGIA06_PLANSZA_WIZUALIZACJE

III nagroda równorzędna 10 000 zł pracy o liczbie rozpoznawczej 101101 uczestnikowi:

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Kelvin Sp. z o.o. ul. Piękna 13,      85 – 303 Bydgoszcz

Zespół projektowy w składzie:

 • inż. arch. Rafał Wilniewczyc
 • mgr inż. arch. Leszek Lorens
 • mgr inż. Leszek Kusiak
 • mgr inż. arch. Lidia Wilniewczyc
 • mgr inż. Tadeusz Ambroziak
 • mgr inż. Paweł Krzak

Pracę nagrodzono za:

 • poszukiwanie związków funkcjonalnych różnych elementów użytkowych zespołu tężnia – pijalnia wód w zwartej formie przestrzennej.

MODELMODELMODELMODELMODELMODEL

Wyróżnienie 5 000 zł pracy o liczbie rozpoznawczej 880818 uczestnikowi:

Alicja Ścigaczewska, Calle Marques de Larios 40, 3G, 26006 Logroño, La Rioja, Hiszpania 

Zespół projektowy w składzie:

 • mgr inż. arch. Alicja Ścigaczewska
 • mgr inż. Tomasz Czaj
 • mgr inż. Krzysztof Cybulski
 • inż. Jacek Brycht
 • inż. Jan Zawadzki

Pracę wyróżniono za:

 • stworzenie interesującego układu przestrzennego zespołu budującego różnorodne klimaty wnętrz o charakterze parkowo – uzdrowiskowym.

C:UsersAlaDropbox150409 Busko-Zdrój teznia kladkaPanelPan

C:UsersAlaDropbox150409 Busko-Zdrój teznia kladkaPanelPan

C:UsersAlaDropbox150409 Busko-Zdrój teznia kladkaPanelPan

C:UsersAlaDropbox150409 Busko-Zdrój teznia kladkaPanelPan

1

2

3

4

5

6

Wyróżnienie honorowe pracy o liczbie rozpoznawczej 373711 uczestnikowi:

BP Projekt Kazimierz Butelski, ul. 28 lipca 1943 r./32A, 30 – 233 Kraków  

Zespół projektowy w składzie:

 • dr hab. inż. arch. Kazimierz Butelski
 • mgr inż. Jacek Szczudło
 • mgr inż. Zbigniew Grabowski
 • mgr inż. Stefania Pawłowska
 • mgr inż. Krzysztof Paweł Lewandowski

Pracę wyróżniono za:

 • oryginalne kształtowanie formy architektonicznej tężni, stanowiącej podstawę atrakcyjnego jej użytkowania.

1a

2

3

4

5

6

Wyróżnienie honorowe pracy o liczbie rozpoznawczej 130454 uczestnikowi:

Wojciech Gęsiak Studio Architektoniczne, ul. Chrobrego 22,        26 – 600 Radom 

Zespół projektowy w składzie:

 • mgr inż. arch. Wojciech Gęsiak
 • mgr inż. Cezary Olszewski
 • mgr inż. Stanisław Nitek
 • mgr inż. Mirosław Kijak
 • mgr inż. Magdalena Korpal

Pracę wyróżniono za:

 • interesujące rozwiązanie funkcjonalno – przestrzenne architektury pijalni wód oraz konceptu pergoli jako elementu integrującego i zbogacającego przestrzeń parku.

 

 PLANSZA 1PLANSZA 2PLANSZA 3PLANSZA 4PLANSZA 5PLANSZA 6