II Edycja konkursu Archi + Regulamin

REGULAMIN II edycji konkursu
ARCHI +

Na najlepsze realizacje w Kielcach i terenie województwa świętokrzyskiego, oddane do użytku w roku 2015 i 2016.

 1. Organizatorzy

Organizatorem II edycji konkursu pod nazwą ARCHI + ( archi plus ) jest Stowarzyszenie Architektów Polskich oddział w Kielcach przy współudziale Stowarzyszenia Kieleckie Inwestycje oraz Towarzystwa Przyjaciół Kielc.

 1. Patronat

Konkurs został objęty patronatem:

 •  Gazety Wyborczej oddział Kielce.
 1. Cel konkursu

Celem konkursu ARCHI + jest wybór i promocja najlepszych dzieł architektury zrealizowanych w Kielcach i na terenie województwa świętokrzyskiego w roku 2015 i 2016.

 1. Rodzaj i forma konkursu

4.1. ARCHI + ( archi plus ), to otwarty, trzyetapowy Konkurs i Plebiscyt promujący realizacje współczesnej architektury, podnosząc wzrost społecznego zainteresowania jej rolą, poprzez nagradzanie najlepszych obiektów. Wyróżniane będą budynki nadające przestrzeni nową jakość, szanujące wartości historyczne i kulturowe otoczenia.

4.2. Konkurs swym zasięgiem obejmuje obszar województwa świętokrzyskiego.

 1. Ustalenia merytoryczne, przedmiot konkursu

5.1. Przedmiotem konkursu są zrealizowane w roku 2015 i 2016 integralne projekty architektoniczne o jednoznacznie określonym autorstwie zaliczające się do kategorii, w których przyznane zostaną nagrody.

5.2. Przez zrealizowany projekt architektoniczny rozumie się obiekt, w przypadku którego zakończono wszelkie prace budowlane i zgłoszono go do użytkowania zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane; art. 54. do dnia 31.12.2016r.

W kategorii „Budynek Jednorodzinny” warunkiem wystarczającym, do wzięcia udziału w konkursie, jest fakt zakończenia realizacji budynku w roku 2016.

 1. Kategorie konkursu

Kapituła konkursowa przyzna nagrody główne w następujących kategoriach:

 1. Budynek Użyteczności Publicznej
 2. Budynek Handlowo-Usługowy
 3. Budynek Wielorodzinny
 4. Budynek Jednorodzinny
 5. Przestrzeń Publiczna

 

 1. Uczestnicy konkursu, zgłoszenie do konkursu

7.1. Uczestnikami konkursu są architekci-autorzy i zespoły projektowe występujące jako autorzy zgłoszonych do konkursu realizacji.

7.2. Zgłoszenia do konkursu dokonują autorzy projektów, inwestorzy, Burmistrzowie, Prezydenci gmin i miast, Starostowie oraz organizacje i stowarzyszenia zawodowe zainteresowane problematyką budownictwa, a także uczelnie akademickie.

7.3. W konkursie może brać udział więcej niż jedna realizacja tego samego autora / zespołu projektowego pod warunkiem zgłoszenia ich w oddzielnych kategoriach konkursowych.

7.4. Zgłoszenia do konkursu może dokonać także osoba fizyczna na podstawie pisemnej zgody projektanta zgłaszanego obiektu lub inwestora.

7.5. W przypadku zgłoszenia do plebiscytu budynku jednorodzinnego przez osobę inną niż właściciel tego budynku, zgłaszający, zobowiązany jest dostarczyć osobiście lub drogą listową pisemną zgodę właściciela obiektu,

7.6. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

 1. Wymagany zakres i forma zgłoszenia

8.1. Zgłoszenie kandydatur do konkursu odbywa się drogą, elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listowną, w terminie przyjmowania zgłoszeń wskazanym w terminarzu konkursu.

8.2. Za prawidłowo zgłoszoną kandydaturę uznaje się korespondencję nadesłaną drogą elektroniczną lub listową, zawierającą następujące informacje:

 1. Kategorię, w której zgłaszana jest realizacja,
 2. Nazwę inwestycji,
 3. Adres realizacji,
 4. Autora lub zespół autorów projektu wraz z danymi do kontaktu.
 5. Pisemna zgoda właściciela obiektu (w przypadku, o którym mowa w pkt. 7.5)
 6. Dane osoby do kontaktu z Organizatorem ( imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail )
 7. Co najmniej dwa zdjęcia zgłaszanej realizacji w wersji elektronicznej (1 zdjęcie przedstawiające obiekt w kontekście otoczenia, 1 przedstawiające elewację). Zdjęcia muszą przedstawiać stan rzeczywisty – niedopuszczalne są wizualizacje, fotomontaże itp. Nadesłane zdjęcia nie mogą być w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami autorskimi osób trzecich.

8.3. Zgłoszenia drogą elektroniczną należy kierować pod plebiscytarchiplus@gmail.com , wpisując w temacie wiadomości „ARCHI +”.

8.4. Zgłoszenia drogą listowną należy kierować na adres Gazeta Wyborcza o. Kielce, Rynek 16 – skr. Poczt. 96, 25-303 Kielce z dopiskiem „ARCHI + ”

8.5. Zgłaszający otrzyma potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na adres nadawcy.

8.6. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń.

 1. Sąd konkursowy

9.1. Do przeprowadzenia konkursu Organizator powołał Kapitułę konkursową, w składzie której znajdzie się:

 •  dwóch architektów – członków zarządu SARP o. Kielce,
 •  sędzia kolegialny wskazany przez Zarząd Główny SARP,
 •  dwóch przedstawicieli wskazanych przez Stowarzyszenie Kieleckie Inwestycje,
 •  dwóch przedstawicieli redakcji Gazety Wyborczej o. Kielce,

9.2. Do obowiązków sądu konkursowego należy:

 • ocena nominowanych realizacji i wskazanie wybranych spośród zgłoszonych do udziału w Plebiscycie,
 • wyłonienie nagrody GRAND PRIX ARCHI+ spośród budynków nominowanych do udziału w plebiscycie,
 • przyznanie wyróżnień w każdej kategorii plebiscytowej,
 • sporządzenie pisemnego uzasadnienia werdyktu,

9.3. W pracach Kapituły konkursowej mogą brać udział wyłącznie architekci, których prace nie zostały zgłoszone do konkursu. W przypadku zgłoszenia do konkursu realizacji autorstwa architekta będącego członkiem Kapituły, Organizator konkursu podejmie decyzje o niedopuszczeniu realizacji do konkursu, bądź o rezygnacji z funkcji członka Kapituły, w miejsce którego zostanie powołany nowy członek.

 1. Ocena zgłoszeń

10.1. Ocena zgłoszonych realizacji będzie przebiegać w III etapach:

Etap I

Przyjmowanie zgłoszeń do udziału w Plebiscycie za pośrednictwem poczty e-mail, lub listowej. Kapituła konkursowa dokona formalnej weryfikacji zgłoszeń i kwalifikacji lub nie do udziału w plebiscycie W przypadku stwierdzenia przez komisję braków formalnych w zgłoszeniu, zgłaszający zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany i będzie miał prawo do ich uzupełnienia w terminie przewidzianym na składanie zgłoszeń do plebiscytu.

Etap II

Kapituła konkursowa dokona oceny prac zakwalifikowanych w pierwszym etapie i wskaże w każdej z pięciu kategorii regulaminowych maksymalnie po 20 realizacji, które przejdą do III etapu selekcji – Plebiscytu internautów. Spośród realizacji wyłonionych w tym etapie, kapituła konkursowa wybierze laureata nagrody GRAND PRIX ARCHI+ oraz realizacje, którym przyzna nagrody główne kapituły konkursowej – po jednej w każdej kategorii konkursowej.

Etap III

W dniu przewidzianym w terminarzu, na stronach internetowych kielce.wyborcza.pl zostanie opublikowana lista plebiscytowa, składająca się ze realizacji wskazanych przez kapitułę, w poszczególnych kategoriach konkursowych. Osoby głosujące w internetowym plebiscycie przyznają wybranemu obiektowi w każdej kategorii plebiscytowej tytuł „Lider Internautów”

Głosy na poszczególne obiekty będzie można oddawać poprzez kliknięcie w odpowiednie pola formularza przypisanego do jednej z pięciu kategorii plebiscytowych. Biorący udział w głosowaniu mogą wytypować maksymalnie jeden obiekt w każdej kategorii.

Nagrody główne, w postaci statuetki, przyznane zostaną nie więcej niż 5 realizacjom, po 1 w każdej kategorii. O przyznaniu nagrody głównej decydowała będzie sumaryczna ilość głosów oddanych na konkretną realizację.

 1. Nagrody

11.1. Organizator konkursu przyzna po jednej głównej nagrodzie w każdej kategorii konkursowej.

11.2. Nagrody główne będą stanowić równoległe wyróżnienia, przyznawane oddzielnie przez kapitułę konkursową oraz internautów. Nagrody kapituły zostaną wyłonione w II etapie konkursu. Nagrody internautów, w drodze plebiscytu internetowego na „Lider Internautów”, zostaną wyłonione w III etapie konkursu.

11.3. W ramach konkursu przyznane zostanie GRAND PRIX ARCHI+ – nagroda kapituły konkursowej.

11.4. Nagrody główne oraz nagrodę GRAND PRIX Archi+ stanowić będzie statuetka ARCHI +.

11.5. Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystego ogłoszenia wyników i otwarcia wystawy pokonkursowej.

 1. Terminarz

12.1. Ustala się następujące terminy konkursu:

 • Ogłoszenie konkursu – 17.03.2017r.
 • Przyjmowanie Zgłoszeń – 17.03.2017r. – 07.04.2017r.
 • Plebiscyt internautów – 21.04.2017r. – 05.05.2017r.
 • Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród – 19.05.2017r.

12.2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany w/w terminów. O zmianie terminów organizator powiadomi niezwłocznie uczestników, zamieszczając stosowną informację na stronie internetowej organizatora i patrona konkursu.

 1. Promocja i publikacja prac konkursowych

Organizator zastrzega sobie prawo prezentacji wszystkich nadesłanych materiałów, a także możliwość ich publikacji dla celów informacji prasowych i promocji konkursu we wszelkich mediach bez konieczności uzyskiwania w tym zakresie dodatkowych zgód.

 1. Ochrona danych osobowych

Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu oraz Konkursu.

 1. Reklamacje

15.1. Ewentualne reklamacje związane z konkursem mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, na adres Organizatora w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników i publikacji listy nagrodzonych. W przypadku przesłania reklamacji za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego.

15.2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

15.3. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Sprawdzającą, powołaną przez Organizatora konkursu, nie później niż w terminie 21 dni od daty otrzymania reklamacji.

15.4. Zainteresowani Uczestnicy, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Sprawdzającą.

15.5. Decyzja Komisji Sprawdzającej w sprawie zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

 

Zarząd SARP o. Kielce