KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ CENTRUM INICJATYW OBYWATELSKICH W POŁAŃCU

SARP o.Kielce ogłasza:

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ CENTRUM INICJATYW / AKTYWNOŚCI OBYWATELSKICH W BUDYNKU DAWNEJ SPÓŁDZIELNI INWALIDÓW WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZYLEGŁEGO, ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA dz. nr 4720 ORAZ CZĘŚCI DZIAŁKI NR 4721 PRZY ULICY STASZOWSKIEJ 4 W POŁAŃCU

Przedmiotem Konkursu jest sporządzenie przez Uczestników – zgodnie z warunkami

Regulaminu Konkursu – Koncepcji architektonicznej Centrum Inicjatyw / Aktywności obywatelskich w Połańcu, jako twórczej pracy projektowej.

Celem konkursu jest wyłonienie koncepcji architektonicznej najlepszej pod względem funkcjonalno-użytkowym i kompozycyjnym – z uwzględnieniem kontekstu istniejącego zagospodarowania obszaru i jego otoczenia.

Składanie prac konkursowych wraz z wymaganymi oświadczeniami – do godz. 14.00 dnia 10.03.2018r.

 1. Regulamin Konkursu 
 2. Załączniki nr 1-7 Dokumenty formalno – prawne
 3. Załącznik nr 8 Obszar opracowania skala 1:500 format A3 (plik PDF)
 4. Załącznik nr 9A Mapa zasadnicza – plik *.dxf
 5. Załącznik nr 9B Mapa zasadnicza skala 1:500 format A3 (plik PDF)
 6. Załącznik nr 10 Program Rewitalizacji dla Gminy Połaniec na lata 2016-2023.
 7. Załącznik nr 11 Dokumentacja fotograficzna.
 8. Załącznik nr 12 Inwentaryzacja architektoniczna – plik .dwg (aktualizacja)
 9. Załącznik nr 13 Wypis i wyrys z mpzp(aktualizacja)
 10. Załącznik nr 14 Wzór umowy o prace projektowe oraz realizację nadzoru autorskiego
 11. Załącznik nr 15 Ocena stanu technicznego
 12. Załącznik nr 16 Wypis z rejestru gruntów
 13. Załącznik nr 17 Aktualna baza organizacji pozarządowych z terenu gminy Połaniec

SARP Oddział Kielce wraz z Gminą Połaniec serdecznie zapraszają do udziału w Konkursie.

Szanowni Państwo.

Niniejszym informujemy, że w dniu 05.04.2018 Sąd dokonał rozstrzygnięcia Konkursu. Publiczne ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu 12.04.2018  o godzinie 10.00 w budynku Urzędu Miasta Połaniec, przy ul. Ruszczańskiej 27 – sala konferencyjna na parterze. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Uwaga:

Z przyczyn niedyspozycji jednego z sędziów, termin rozstrzygnięcia konkursu zostaje przesunięty na dzień 06.04.2018r.

Prace konkursowe wraz z oświadczeniami należy składać w terminie do 17.03.2018 r.  SARP Oddział Kielce,
ul. Silniczna 15/4,
25-515 Kielce

Godziny urzędowania biura:

piątek (16.03.2018 r.) godzina 9.00-15.00

sobota (17.03.2018 r.) godzina 10.00-14.00

Z uwagi na konieczność dokonania przez Zamawiającego rozstrzygnięć dotyczących zapisów MPZP informujemy, iż przedłużeniu ulega termin odpowiedzi na pytania do dnia 30 stycznia 2018 r. Równocześnie zmiana obejmuje termin składania i nadsyłania prac konkursowych do dnia 17 marca 2018 r., a tym samym rozstrzygnięcia konkursu, które nastąpi w do dnia 28 marca 2018 r.

Szanowni Państwo.

W związku z koniecznością konsultacji z Zamawiającym informujemy, iż termin zadawania pytań i udzielania odpowiedzi zostaje przesunięty do dnia  22.01.2018 r. (poniedziałek). Brakujące materiały i odpowiedzi na dotychczas zadane pytania zostaną udzielone do  dnia 17.01.2018 r.

Pytania i odpowiedzi do Regulaminu Konkursu (na dzień 30.01.2018r.):

Pytanie 39: Istniejący budynek przekracza nieprzekraczalną linię zabudowy. Czy plan dopuszcza nadbudowę budynku, która również będzie przekraczać tą linię?

Odpowiedź: Po analizie zapisów Planu Miejscowego oraz innych dokumentów źródłowych, Zamawiający dopuszcza nadbudowę budynku po jego obrysie od strony ulicy, tj. przekroczenie linii zabudowy nadbudowaną częścią obiektu nie dalej niż w obrysie budynku istniejącego.

Pytanie 38: Czy plan akceptuje przebudowę/wymianę dachu nad częściami hal ( w złym stanie technicznym) na dach płaski (sprzeczny z ustaleniami karty terenu).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wymianę dachu, ale wyłącznie pod warunkiem spełnienia warunków określonych obowiązującym MPZP.

Pytanie 37: Zgodnie z par. 7 pkt 9) w przypadku zabudowy istniejącej dopuszcza się jej rozbudowę, nadbudowę i przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania zgodnie z ustaleniami szczegółowymi. Natomiast w uzupełnionej karcie terenu U-1 stanowiącego wraz z terenem K-2 przedmiot konkursu, w ustaleniach szczegółowych w par. 47 czytamy, że funkcja podstawowa terenu U-1 to usługi handlu i rzemiosła a funkcją dopuszczalną są jedynie obiekty małej architektury.

Odpowiedź: Inwestycja planowana przez Zamawiającego stanowić będzie funkcję usług kulturalnych, w tym również handlu i drobnego rzemiosła. Tym samym zadanie konkursowe w sensie funkcjonalnym jest zgodne z postanowieniami MPZP.

Pytanie 36: W związku z rozbieżnością pomiędzy funkcją budynku konkursowego Centrum Inicjatyw / Aktywności Obywatelskich a funkcją podstawową określoną w MPZP czy inwestor w tych okolicznościach, pomimo odpowiedzi na podobne pytanie nr 20, nie powinien jednak rozważyć zmiany obowiązującego planu?, np. na zapis jaki obowiązuje dla sąsiedniego terenu UP-1, którego ustalenia szczegółowe dużo lepiej odpowiadają funkcji planowanego budynku.

Odpowiedź: Inwestycja planowana przez Zamawiającego stanowić będzie funkcję usług kulturalnych, w tym również handlu i drobnego rzemiosła. Tym samym zadanie konkursowe w sensie funkcjonalnym jest zgodne z postanowieniami MPZP.

Pytanie 35: Czy koncepcja może przewidywać zmianę planu w zakresie:
kąta nachylenia dachu (dachy płaskie nad częścią projektowaną/rozbudową).

Odpowiedź: Nie może. Należy zachować zgodność z MPZP.

Pytanie 34: Czy w związku z tym, że dokumentacja została uzupełniona dopiero po miesiącu od ogłoszenia projektu, przewidują Państwo przedłużenie terminu składania prac konkursowych?

Odpowiedź: Termin złożenia prac konkursowych został przesunięty na 17.03.2018.

Pytanie 33: Czy jest możliwość otrzymania modelu pln w niszej wersji ArchiCada np. 19?

Odpowiedź: Docelowy plik modelu zapisany w wersji 20. Ze względu na duże zainteresowanie zapisem w niższych wersjach, prosimy o kontakt mailowy z informacją o wersji jaka jest oczekiwana. Pliki będziemy tworzyć i odsyłać indywidualnie.

Pytanie 32: Proszę również o udostępnienie plików dwg dotyczących elewacji i przekroju przez budynek. Zostały one umieszczone w pliku 2017_11_13_inwentaryzacja_Połaniec.dwg jako odnośniki do zewnętrznych plików x-ref. Ponieważ same pliki nie zostały załączone nie są one widoczne po otwarciu pliku 2017_11_13_inwentaryzacja_Połaniec.dwg.

Odpowiedź: Uzupełniono materiał konkursowy w zakresie kompletnej inwentaryzacji.

Pytanie 31: W załączniku nr 12 jest dołączony plik dwg z inwentaryzacją. Plik jest połączony z kilkoma innymi (xrefy), z przekrojami i elewacjami budynku, ale niestety  po otwarciu nie podczytują się gdyż ich nie ma w folderze.

Czy jest możliwość otrzymania brakujących plików?

Odpowiedź: Uzupełniono materiał konkursowy w zakresie kompletnej inwentaryzacji.

Pytanie 30: Mam pytanie odnośnie części rysunkowej konkursu, a dokładnie inwentaryzacji.

W załączniku nr 12 znajduje się plik dwg pt: 2017_11_13_inwentaryzacja_Połaniec.

Po otwarciu rysunku pojawia się rzut parteru oraz informacja o załączonych plikach referencyjnych ( czyli elewacje i przekrój), ale te pliki nie są widoczne, jest tylko podana ścieżka. Proszę o informację, czy rysunki elewacji i przekroje sa w jakiś sposób dostępne?

Odpowiedź: Uzupełniono materiał konkursowy w zakresie kompletnej inwentaryzacji.

Pytanie 29: Zgodnie z regulaminem konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej Centrum Inicjatyw/Aktywności Obywatelskich w budynku dawnej Spółdzielni Inwalidów wnosimy o zwiększenie kwoty przeznaczonej na wynagrodzenie dla zwycięskiej pracy konkursowej. Zaproponowana cena za wykonania wielobranżowej dokumentacji technicznie jest rażąco niska w stosunku do zakresu pracy uwzględniając wysokość nagrody. Zakres prac obejmuje bowiem nie tylko prace związane z nową częścią ale także z istniejąca wraz z dostosowaniem jej do aktualnych przepisów [ekspertyza, inwentaryzacja, przebudowa itp.].

Równocześnie zwracamy uwagę na obecna sytuację rynkowa związana z wykonawstwem, która może skutkować, iż wartość prac budowlanych będzie dużo wyższa niż założona w budżecie zgodnie z regulaminem konkursu.

Odpowiedź: Zamawiający zdecydował o podtrzymaniu wstępnie założonych wartości.

Pytanie 28: W załączonym wypisie z planu zagospodarowania przestrzennego uwzględniono następujące strony (i paragrafy) części tekstowej planu: str. 1–9 (§1 do 16), str. 39-45 (§39 do 45) oraz str. 35, 36 (§49 do 54). Na str. 3 w ustaleniach ogólnych w § 7 w pkt 9), gdzie jest mowa o istniejącej zabudowie, znajduje się szereg odesłań do ustaleń szczegółowych. Zakres wypisu nie uwzględnia jednak ustaleń szczegółowych dla terenu U-1 w którym położony jest przedmiotowy budynek (chyba, że plan w ogóle nie określa ustaleń szczegółowych dla terenu U-1). Prawdopodobnie ustalenia szczegółowe dla terenu U-1 są zawarte na stronach 33 i 34 tekstu planu, których brakuje w wypisie.

W załączonym wyrysie z planu zagospodarowania przestrzennego brakuje natomiast legendy z objaśnionymi oznaczeniami graficznymi, co m.in. utrudnia ustalenie czy tereny U-1 i K-2 leżą w granicach obszaru potencjalnego zagrożenia powodzią.

Czy można prosić o uzupełnienie wypisu i wyrysu z planu o brakujące strony oraz o legendę?

Odpowiedź: Uzupełniono materiał konkursowy w zakresie wypisu i wyrysu z MPZP.

Pytanie 27: Część przedmiotowego budynku (segmenty oznaczone jako nr 3 i 4 w opinii dotyczącej jego stanu technicznego) jest usytuowana ścianami z oknami w odl. mniejszej niż 4 m od granicy z działką nr ewid. 4722 oraz w odl. mniejszej niż 8 m od budynków: mieszkalnego znajdującego się na działce nr ewid. 4727/2 oraz gospodarczego/garażowego usytuowanego na działce nr ewid. 4722 (ten budynek nie jest zaznaczony na mapie). Zgodnie z § 2 WT budynek należy projektować zgodne z obowiązującymi przepisami. Dostosowanie tak usytuowanego budynku do obecnych przepisów będzie niezwykle trudne a na pewno będzie się wiązać z koniecznością wykonania od strony południowej ściany oddzielenia ppoż o znacznej szerokości (trudno sobie wyobrazić takie rozwiązanie z uwagi na aspekty architektoniczne, w tym potrzebę naturalnego oświetlenia pomieszczeń najlepiej od południa).

W związku z powyższym oraz wnioskami zawartymi w ocenie stanu technicznego dotyczącymi segmentu nr 4 – czy inwestor dopuszcza całkowitą rozbiórkę segmentu nr 4 oraz częściową rozbiórkę segmentu nr 3 i wykonanie w ich miejsce nowej części budynku usytuowanej zgodnie z przepisami?

Odpowiedź: Zamawiający nie narzuca rozwiązań architektonicznych. W całości stanowią one przedmiot konkursu, a koncepcja przedstawiona w pracy konkursowej ma stanowić podstawę do opracowania dokumentacji projektowej, na bazie której Zamawiający będzie mógł uzyskać pozwolenie na budowę, musi być równocześnie zgodna z wytycznymi dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.06.05.00-IZ.00-26-156/17 w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi priorytetowej 6 „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Pytanie 26: W pliku inwentaryzacja dwg jest tylko rzut i odnośniki do elewacji i przekroju , które nie zostały dołączone , prosimy o załączenie plików dwg elewacji oraz przekroju.

Odpowiedź: Uzupełniono materiał konkursowy w zakresie kompletnej inwentaryzacji.

Pytanie 25: Załącznik 12. Proszę o dołączenie osobno pliku DWG z przekrojami i elewacjami. W pliku z załączników pokazuje się tylko rzut kondygnacji i „napisy-odnośniki”

Odpowiedź: Uzupełniono materiał konkursowy w zakresie kompletnej inwentaryzacji.

Pytanie 24: Załącznik 13. Wg. części graficznej załącznika, obiekt znajduje się na karcie terenu U-1. W części tekstowej nie ma opisu tej karty. Proszę o dodanie pełnego MPZP.

Odpowiedź: Uzupełniono materiał konkursowy w zakresie wypisu i wyrysu z MPZP.

Pytanie 23: W której strefie konserwatorskiej znajduje się budynek wg. MPZP?

Odpowiedź:  Strefa konserwatorska wskazana jest  w MPZP.

Pytanie 22: Wg MPZP należy przewidzieć minimum 2 dodatkowe miejsca parkingowe dla usług nieuciążliwych. W pobliżu znajdują się parkingi ogólnodostępne (przy rozwidleniu dróg i przy kościele). Czy Inwestor chce, żeby na działce przewidzieć więcej niż 2 miejsca wymagane planem?

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje ilości miejsc parkingowych większej niż minimum określone w MPZP.

Pytanie 21: Na załączniku graficznym MPZP od strony drogi znajduje się nieprzekraczalna linia zabudowy. Proszę o zwymiarowanie odległości tej linii od granicy działki.

Odpowiedź: Organizator konkursu nie jest upoważniony do interpretowania (uściślania) założeń MPZP. Zamawiający nie dysponuje opinią urbanistyczną w tym zakresie.

Pytanie 20: Czy koncepcja może przewidywać zmianę planu w zakresie:
– kąta nachylenia dachu (dachy płaskie nad częścią
projektowaną/rozbudową)

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje dokonywania zmian w obowiązującym MPZP.

Pytanie 19: Czy możliwe jest zamieszczenie pliku modelu archicada zapisanego w rozszerzeniu archiwalnym -pla, dostępnym dla każdej wersji programu archicad

Odpowiedź: Uzupełniono materiał konkursowy w zakresie inwentaryzacji, w formie jaką posiada Zamawiający.

Pytanie 18: W pliku dwg otwiera się tylko rzut, na nim zaznaczone są przekroje czy będą one dostępne.

Odpowiedź: Uzupełniono materiał konkursowy w zakresie kompletnej inwentaryzacji.

Pytanie 17: W jakim zakresie jest wymagane pozostawienie istniejącego budynku?

Odpowiedź: Zamawiający nie narzuca rozwiązań architektonicznych z zastrzeżeniem, że przedstawione rozwiązanie  dotyczy adaptacji istniejącego budynku poprzez jego przebudowę, rozbudowę, nadbudowę itp.

Pytanie 16: Czy jako zaplecze parkingowe można przyjąć istniejący parking przy kościele?

Odpowiedź: Dopuszcza się takie rozwiązanie, pod warunkiem zapewnienia na terenie Inwestycji minimum miejsc parkingowych, określonego w MPZP.

Pytanie 15: Czy zapis węzeł sanitarny x2 oznacza konieczność zaprojektowania odrębnych węzłów sanitarnych dla sali wielofunkcyjnej i pozostałych sal w budynku. Czy może to być jeden węzeł dla całości obiektu odpowiednio podzielony na męski i damski?

Odpowiedź: Z uwagi na zróżnicowanie obciążenia tych pomieszczeń oraz uwzględnienie współczynnika jednoczesności ich użytkowania, Zamawiający przewidywał oddzielne sanitariaty dla sali wielofunkcyjnych i pozostałych sal Dopuszcza się jednak elastyczność kształtowania funkcji w zakresie pomieszczeń uzupełniających funkcję podstawową obiektu.

Pytanie 14: Czy dla sali wielofunkcyjnej należy przewidzieć dostęp do światła dziennego? Czy ma to być typowa sala wielofunkcyjna z funkcją widowiskową, odpowiednio zaprojektowana akustycznie, ze sceną, widownią (składaną), oświetleniem i nagłośnieniem scenicznym?

Odpowiedź: Zapewnienie dostępności światła dziennego do Sali wielofunkcyjnej pozostawia się do decyzji autora pracy. Własności akustyczne Sali powinny uwzględniać różnorodność form aktywności kulturalnej, do których jest ona przewidziana. Nie przewiduje się dla tej sali funkcji widowiskowej (w tym sceny i widowni), przy projektowaniu należy wziąć pod uwagę jej funkcję przede wszystkim konferencyjno – szkoleniową.

Pytanie 13: Czy po podziale sali wielofunkcyjnej, magazyn ma być bezpośrednio dostępny z obu mniejszych sal czy nie jest to konieczne?

Odpowiedź: Dostępność magazynu nie jest konieczna w obu salach po podziale. Powinna być ona dostępna z części głównej.

Pytanie 12: Czy w budynku w ramach pomieszczenia cateringu należy przewidzieć mały punkt gastronomiczny typu kawiarnia?

Odpowiedź: Nie dopuszcza się takiego rozwiązania.

Pytanie 11: Czy koszt inwestycji jest to koszt z pełnym wyposażeniem budynku wraz z meblami?

Odpowiedź: Podany koszt inwestycji dotyczy realizacji obiektu, wyłącznie z wyposażeniem stałym (biały montaż, armatura, zlewozmywaki, itp).

Pytanie 10: Czy teren inwestycji ma być wygrodzony, czy ma funkcjonować jako przestrzeń otwarta?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia dowolność w tym zakresie.

Pytanie 9: Jak w chwili obecnej jest ogrzewany budynek? Jakie są oczekiwania inwestora co do sposobu ogrzewania budynku? Z uwagi na niewielki koszt inwestycji pomocna byłaby sugestia inwestora dotycząca sposobu ogrzewania przebudowywanego obiektu.

Odpowiedź: Budynek zostanie najprawdopodobniej podłączony do istniejącej sieci ciepłowniczej.

Pytanie 8: Czy dopuszczalne jest wyburzenie tych części budynku, które według „Opinii o stanie technicznym” w są w dobrym stanie?

Odpowiedź: Zamawiający nie narzuca rozwiązań architektonicznych. W całości stanowią one przedmiot konkursu, z uwzględnieniem utrzymania założonego budżetu Inwestycji, z zastrzeżeniem, że przedstawione rozwiązanie  dotyczy adaptacji istniejącego budynku poprzez jego przebudowę, rozbudowę, nadbudowę itp.

Pytanie 7: Czy zamawiający dopuszcza całkowite wyburzenie dotychczasowej zabudowy i wybudowanie nowej zabudowy na całkiem innym obrysie?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza całkowitego wyburzenia dotychczasowej zabudowy i wybudowania nowej zabudowy na całkiem innym obrysie, ponieważ przedstawione rozwiązanie dotyczy adaptacji istniejącego budynku poprzez jego przebudowę, rozbudowę, nadbudowę itp.

Pytanie 6: W programie funkcjonalnym sanitariaty mają dopisane ” x2″ . Czy oznacza to, że mają być dwa niezależne zespoły sanitariatów, jeden zespół dla sali multifukcjonalnej, a drugi dla strefy wejściowej? Czy dopuszczalne jest zrobienie jednego zespołu sanitariatów dla wszystkich funkcji?

Odpowiedź: Z uwagi na zróżnicowanie obciążenia tych pomieszczeń oraz uwzględnienie współczynnika jednoczesności ich użytkowania, Zamawiający przewidywał oddzielne sanitariaty dla sali wielofunkcyjnych i pozostałych sal Dopuszcza się jednak elastyczność kształtowania funkcji w zakresie pomieszczeń uzupełniających funkcję podstawową obiektu.

Pytanie 5: W programie funkcjonalnym pomieszczenie porządkowe pojawia się dwa razy. Raz wymienione osobno, a drugi raz w zespole pomieszczeń technicznych. W związku z tym czy mają być 2 pomieszczenia porządkowe?

Odpowiedź: Pomieszczenia porządkowe należy przewidzieć stosownie do funkcji obiektu, z uwzględnieniem możliwości utrzymania porządku na każdej kondygnacji obiektu. W świetle powyższego dopuszcza się realizację jednego pomieszczenia porządkowego, o ile wystarczy ono do obsługi całego obiektu.

Pytanie 4: W programie funkcjonalnym Komunikacja jest opisana jako „przestrzeń ogólna służąca przemieszczaniu się w budynku wraz z klatką schodową.” Czy zamawiający wymaga, aby budynek miał więcej niż jeden poziom?

Odpowiedź: Zamawiający nie narzuca rozwiązań architektonicznych. W całości stanowią one przedmiot konkursu, z uwzględnieniem utrzymania założonego budżetu Inwestycji.

Pytanie 3: Uczestnik, który składa pracę konkursową osobiście musi także dołączyć do pracy kopertę z  napisem „POKWITOWANIE” w której jest koperta ze znaczkiem itd.? Czy jest możliwość otrzymania pokwitowania bezpośrednio przy złożeniu pracy?

Odpowiedź: Tak. Możliwe jest otrzymanie pokwitowania przy złożeniu pracy.

Pytanie 2:  Czy kwoty podane w punkcie 3.4 i 3.5 regulaminu konkursu będą podlegać negocjacji?

Odpowiedź: Zgodnie z założeniami Ustawy PZP, rozstrzygnięcie Konkursu stanowi podstawę do zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, autora wybranej pracy tylko w przypadku, gdy Zamawiający otrzyma dofinansowanie na realizację zadania. Negocjacjom tym mogą podlegać różne warunki realizacji zadania, w tym negocjacje kwot, pod warunkiem nie przekraczania maksymalnych progów określonych Regulaminem Konkursu.

Pytanie 1: Czy wymagane jest wysłanie wcześniejszego osobnego zgłoszenia do konkursu oprócz wysłania pracy konkursowej wraz z podanymi załącznikami do dn. 10.03.2018? Jeżeli tak, to proszę o informacje w jakim terminie.

Odpowiedź: Nie jest wymagane wysyłanie wcześniejszego zgłoszenia. Formularz zgłoszeniowy wraz pozostałymi załącznikami formalnymi, przesłać należy wraz z pracą konkursową do dnia 10.03.2018.