Konkurs „Lubianka” – Komunikat nr 3 _ogłoszenie wyników konkursu

Ogłoszenie wyników konkursu na:

OPRACOWANIE KONCEPCJI
URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ
ZAGOSPODAROWANIA TERENU WOKÓŁ ZALEWU
LUBIANKA” W STARACHOWICACH
W RAMACH INWESTYCJI PN. „ZALEW „LUBIANKA” – NATURALNA SZANSA
DLA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO STARACHOWIC”

Sąd konkursowy postanowił przyznać I i II miejsce oraz 5 wyróżnień


I nagrodę dla pracy nr 10 (97,2 pkt) w wysokości 15.000 PLN oraz zaproszenie do negocjacji z wolnej ręki

praca o numerze 131502

01 zt-1_2500 _ Arkusz10_201 PLANSZA 3 _ Arkusz02 PLANSZA 4 _ Arkusz

Pracownia Architektoniczna Format, ul. Wojska Polskiego 9/19, 25-364 Kielce

autorzy:
arch. Robert Tarczyński
arch. Emilia Król
arch. Agnieszka Legut
stud. arch. Dagmara Kraj

Opinia sądu konkursowego:
Projekt w sposób różnorodny i wielowątkowy lecz zarazem syntetyczny, kreuje atrakcyjną – publiczną i intymną – przestrzeń rekreacji, wypoczynku i sportu na obszarze zalewu „Lubianka”.
W sposób harmonijny wpisuje się w istniejące środowisko. Umiejętnie wykorzystuje jego krajobrazowe i fizjograficzne walory, niwelując zarazem ułomności. Tworzy środowisko o wysokich wartościach urbanistycznych i architektonicznych, spójnych w konwencji rozwiązania kompozycyjnego, sposobie komunikacji, kształtowania stref funkcjonalnych, dyspozycji, tektoniki i charakteru form architektury, w różnych ich skalach, oraz ich rozwiązaniach faktury i detalu.
Stworzone środowisko jest przyjazne wszystkim użytkownikom, w różnych przedziałach wiekowych i statusach społecznych, zróżnicowane funkcjonalnie i atrakcyjnie umeblowane. Umożliwia uprawianie wielu różnych form aktywności i jest dostępne dla wszystkich.
Zaproponowane strefy funkcjonalne przestrzeni i formy architektury są inteligentnie ulokowane w strukturze. Umiejętnie wpisują się w istniejącą skarpę i enklawy przyrody. Są wyraziste lecz nienachalne.
Wykreowana architektura ma swoją poetykę. Jest nowoczesna i wyrafinowana, zarówno w dynamice geometrycznego ukształtowania form dużych gabarytów, w miejscach o silnej ekspozycji publicznej, jak i w prostocie form architektury małej, ulokowanej w enklawach wyciszenia i intymności. Rozwiązanie umeblowania wszystkich stref są przemyślane i spójne w konwencji.
Sposób rozwiązania przestrzeni daje duże możliwości etapowania, adekwatnie do różnych sposobów finansowania. Daje też realne szanse na ich realizację.
Na dodatkowe wyróżnienie zasługuje propozycja zdyscyplinowanego w układzie rytmicznym i urokliwego w charakterze architektury, ukształtowania pierzei zabudowy usługowej, na obszarze C, stanowiącej jej pierzeję północną. Nawiązując swą kolorystyką i prostotą form do architektury śródziemnomorskiej, wpisuje się ono w ogólną poetykę wyrazu architektury całego kompleksu.
Dużą wartością jest też pasmowy układ piaszczystej plaży oraz tarasowe, dopasowane do konfiguracji terenu, rozwiązanie kaskadowej plaży trawiastej, budującej jej interesujące, poziomo rozplanowane, sektory funkcjonalne.
Ponownego przemyślenia wymagają rozwiązania materiałowe balustrad oraz geometrii ciągów pieszo-rowerowych w enklawach wyciszenia.
Przyjęte w pracy rozwiązania ideowe, formalne i funkcjonalne są niebanalne i nowatorskie i w pełni zasługują na przyznanie im I nagrody.


II nagrodę dla pracy nr 08 (85,8 pkt) w wysokości 10.000 PLN

praca nr 333100

08_plansza_lubianka_01_print1s08_plansza_lubianka_01_print2s08_plansza_lubianka_01_print3s

BOOM Piotr Szydłowski Jakub Sztefko S.C., Al. Armii Krajowej 220/113, 43-316 Bielsko-Biała

autorzy:
arch. Stanisław Nestrypke
arch. Jakub Sztefko
arch. Piotr Szydłowski
mgr sztuki Piotr Kwaśny
arch. kraj. Barbara Buczek-Sztefko
arch. Maja Szydłowska
stud. arch. Zuzanna Procner

Opinia sądu konkursowego:
Praca w sposób przemyślany realizuje konwencję swobodnej, cyrkularno-promienistej kompozycji przestrzennej projektowanego obszaru zalewu „Lubianka”, kreowanej za pomocą różnych ciągów komunikacyjnych i wydzielonych przez nie elementów struktury funkcjonalnej. Płynność komunikacyjnej wstęgi okalającej zalew i przecinające ją pomosty i alejki – starające się łączyć, lecz zarazem też i dzielić, różne strefy aktywności – uznano za intencjonalną, ideową wartość projektu. Tworzą one obramienia tych stref, budując zarazem geometrię form ich architektury.
Granice te są jednak niekiedy nazbyt drastycznie zaznaczone, zwłaszcza w strefie plażowania, utrudniając wprowadzenie przyszłych ich modyfikacji.
Za interesujące uznano budowanie zintegrowanego, sekwencyjnego układu różnych, pochodnych stref sportu, rekreacji i wypoczynku, takich jak boiska sportowe piłki plażowej z widownią i miejsca do plażowania i kąpieli, a także stref kulturalno-usługowych, takich jak otwarta na akwen widownia i gastronomia.
Praca stara się też umiejętnie wykorzystać istniejące walory krajobrazowe środowiska, jego przyrodę i konfigurację terenu, w szczególności układ skarp, w których umiejętnie ukryto mało atrakcyjne funkcje magazynowo-gospodarcze i sanitarne.
Architektura w sposób minimalistyczny, prosty a nawet wyrafinowanie siermiężny, ujawnia swój, letni, plenerowy charakter. Jej konsekwentna jednorodność wprowadza pozytywny klimat wakacyjnego „oddechu”.
Wyraźnym niedopensowaniem, pomimo ujawnionej w pracy aspiracji do poszukiwania integralności całej koncepcji, jest brak sugestii odnośnie sposobu przestrzenno-funkcjonalnego rozwiązania architektonicznego domknięcia projektowanego obszaru od strony północnej, na styku z istniejącą zabudową jednorodzinną. Również sposób rozwiązania niektórych stref funkcjonalnych oraz ich „umeblowania” wydaje się niedopracowany warsztatowo i niekiedy nazbyt konwencjonalny (vide typowe urządzenia placyków tematycznych).
Praca ma wartości predysponujące do przyznania II nagrody.


Wyróżnienie równorzędne dla pracy nr 02 (67,5 pkt) w wysokości 3.000 PLN

praca o nmerze 607605

02_czesc-rysunkowa-projektu-lubianka-plansza-0102_czesc-rysunkowa-projektu-lubianka-plansza-0202_czesc-rysunkowa-projektu-lubianka-plansza-03

autorzy:
arch. Zdzisław Bałabański,
arch. Natalia Raczkowska,
arch. Kacper Kepiński

Opinia sądu konkursowego:
Wyróżnienie przyznano za wnikliwą obserwację obecnego sposobu użytkowania całego obszaru otoczenia zalewu i wykorzystanie aspektów tożsamości miejsca, tak w sensie urbanistycznym jak i architektonicznym, dla kreowania jego przyszłych funkcjonalnych i estetycznych atrybutów.
Przyjęta jako „archetyp” forma budynku o szedowym dachu jest ciekawa, ale budzi zastrzeżenia sprzeczność skalarna zespołu podstawowych funkcji programowych ze strefą obiektów komercyjnych. Przyjęta zasada modularności dla pierwszego z tych kompleksów nie przekłada się na moduł części komercyjnej. Co więcej, część komercyjna w strukturze architektonicznej na skutek zastosowania dachu szedowego opartego na znacznej rozpiętości przęseł nośnych kreuje przestrzenie użytkowe o znacznej kubaturze, bądź przy zastosowaniu co najmniej dwu kondygnacji. Byłoby to sprzeczne z równoczesnym założeniem zmniejszania powierzchni użytkowej przyszłych inwestycji.
Wydaje się, że przyjęto zbyt skromny program urządzeń sportowych ( boiska, miejsca gier zespołowych).
Na podkreślenie zasługuje skrupulatność analizy i celowość ochrony zasobów istniejącej zieleni i drzewostanu oraz związany z tym wybór lokalizacji programu kubaturowego w zachodniej strefie całego kompleksu funkcjonalnego związanego z czynnym wypoczynkiem.


Wyróżnienie równorzędne dla pracy nr 09 (67,3 pkt) w wysokości 3.000 PLN

praca o numerze 111207

STL_plansza_01STL_plansza_02STL_plansza_03

eM4 Pracownia Architektury M.Brataniec, ul. Zamojskiego 26/9, 30-523 Kraków

autorzy:
arch. Marcin Brataniec
arch. Urszula Forczek-Brataniec
arch. Damian Mierzwa
arch. Marek Bystroń
arch. Maciej Gozdecki

Opinia sądu konkursowego:
Wyróżnienie przyznano za ciekawe kompozycyjnie zagospodarowania terenu, wykorzystujące naturalną konfigurację terenu i adekwatne umieszczenie całego kompleksu programowego w jednym obiekcie o panoramicznej rozciągłości różnorodnych przestrzeni ( otwartych i zamkniętych-pod jednym dachem).
Obiekt został umieszczony we wschodnim obszarze terenu inwestycji pozostawiając najbardziej atrakcyjny funkcjonalnie, naturalny krajobrazowo, fragment południowego nabrzeża zbiornika wodnego. Otwarte tereny sportowe uzyskały naturalnie uformowany na skarpie amfiteatr, a budynek ośrodka rekreacyjnego, dzięki swojej lokalizacji obsługuje swoim zapleczem zarówno strefę aktywności wodnych jak i kompleksu boisk.
Pomysł wprowadzenia wertykalnego akcentu w postaci wieży, jako widocznego z dużych odległości swoistego logo miejsca, a także punktu widokowego jest ciekawy i w przypadku pozyskania odpowiednich środków finansowych można by go brać pod uwagę przy realizacji celów strategicznych gminy.
Przeprawy mostowe, w oczywisty sposób poprawiają dostępność terenu otaczającego zbiornik, może jednak w wyrazie architektonicznym nie powinny tak mocno, jak praca prezentuje, ingerować trzecim wymiarem w naturalny, o wysokich walorach przyrodniczych krajobraz.


Wyróżnienie równorzędne dla pracy nr 01 (65.5 pkt) w wysokości 3.000 PLN

01_3s01-1s01-2s

praca o numerze 050630

autorzy:
arch. Marcin Wolszczak
arch. Oliwia Dec
arch. Andrzej Jurkiewicz

Opinia sądu konkursowego:
Wyróżnienie przyznano za czytelną funkcjonalną próbę organizacji przestrzeni w podziale na strefy aktywności czynnej i biernej i związanej z tą koncepcją definicji relacji obszarów: kultura-natura.
Czytelny architektonicznie, programowo i użytkowo, zespół pawilonów podstawowego programu został zlokalizowany w centrum kompozycyjnym, co mimo różnic poziomów terenu opadającego ku akwenowi wodnemu powoduje dominację kubaturową projektowanego ośrodka na tle malowniczego krajobrazu zalewu i jego tła.
Atrakcyjna forma kompleksu usługowo- „hotelowego”, nawiązująca do skali i klimatu istniejących struktur zabudowy uzależnia wykonawczo i użytkowo realizację różnorodnych programowo-funkcjonalnych zespołów, co może ograniczać potencjalne, komercyjne walory miejsca i zainteresowanie realizacją ewentualnych przyszłych inwestorów, a ze względu na możliwe kolizje w sposobie użytkowania ( cisza-hałas) najemców i użytkowników.
Praca zasługuje na wyróżnienie także, z uwagi na wysoki poziom warsztatu zawodowego jej autorów.


Wyróżnienie równorzędne dla pracy nr 06 (60,7 pkt) w wysokości 3.000 PLN

Praca o numerze 262727

06_p106_p206_p3

Forum Architekci sp z o.o. ul. Sienkiewicza 61/4, 50-349 Wrocław

autorzy:

arch. Michał Goncerzewicz
arch. Maciej Lose
arch. Joanna Janikowska
arch. Michał Romański
arch. Piotr Woldan

Opinia sądu konkursowego:
Wyróżnienie przyznano za precyzyjne i kompleksowe, adekwatne do walorów enklaw przyrodniczych, fizjografii i topografii terenu rozmieszczenie licznych funkcji programowych w obszarze całego otoczenia zalewu.
Praca, jako jedyna zwraca uwagę na założenia programowe i na wątpliwą rolę rozbudowanego programu komercyjnego i ewentualnego wzrostu nakładów inwestycyjnych, szczególnie w infrastrukturę. To kryterium wpływa na wycofanie podstawowego programu w bezpośrednie sąsiedztwo istniejącej zabudowy i uwalnia całe przedpole funkcjonalne od kubatur odsłaniając tym samym cały zalew i jego przyrodnicze tło. Jest to ważny glos w dyskusji nad przyszłym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Architektura pod względem estetycznym, w sposób niepretensjonalny stwarza właściwy nastrój miejsca, jednak budzi zastrzeżenia pod względem funkcjonalnym strefa noclegowa umieszczona bezpośrednio w sąsiedztwie przestrzeni publicznej – głównego pasażu. Budzącym wątpliwości rozwiązaniem jest małe pomieszczenie dla przechowania sprzętu wodnego, niestety znacznie oddalone od linii brzegowej akwenu wodnego.


Wyróżnienie równorzędne dla pracy nr 05 (58,5 pkt) w wysokości 3.000 PLN

praca o numerze 132900

05_plansze-lubianka_2_bez-numeru05_plansze-lubianka_3_bez-numeru05_plansze-lubianka1_bez-numeru

autorzy:
arch. Paweł Skóra
arch. Dorota Zurek

Opinia sądu konkursowego:
Wyróżnienie przyznano za pomysł wykorzystania różnic terenowych dla ukrycia kubatur obiektów podstawowego programu w sposób syntetyczny i równocześnie całkowicie totalny. Prostota schematu przestrzennego pozytywnie przekłada się na formę i porządek sposobu użytkowania terenów o dużej aktywności sportowo-rekreacyjnej.
To ciekawe i jednoznaczne rozwiązanie wymaga jednoczesnej realizacji całego zespołu funkcjonalnego i zabezpieczenia w tym celu środków finansowania dla całego przyszłego programu. Uzyskanie efektu linearnego, zaznaczonego krawędzią tarasu górnego, wymaga dużego nakładu robót ziemnych w istotny sposób wpływających na koszt całego przedsięwzięcia.
Brak możliwości realizacji inwestycji w etapach może mieć istotne znaczenie w egzekucji całego kompleksowego przedsięwzięcia.
Mimo wyżej wymienionych wątpliwości uznano, że przedstawione rozwiązanie w pełni nakreśla właściwy kierunek myślenia o przyszłym sposobie zagospodarowania tego pięknego obszaru.