KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO – PRZESTRZENNEJ REWITALIZACJI TERENU WOKÓŁ ZALEWU W STRAWCZYNIE

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO – PRZESTRZENNEJ

REWITALIZACJI TERENU WOKÓŁ ZALEWU W STRAWCZYNIE

Przedmiotem Konkursu jest sporządzenie przez Uczestników – zgodnie z warunkami Regulaminu Konkursu – Koncepcji architektoniczno – przestrzennej rewitalizacji terenu wokół zalewu w Strawczynie.

Celem konkursu jest wyłonienie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej najlepszej pod względem funkcjonalno-użytkowym, kompozycyjnym i estetycznym, z uwzględnieniem kontekstu istniejącego zagospodarowania obszaru i jego otoczenia.

Składanie prac konkursowych wraz z wymaganymi oświadczeniami 

– do godz. 14.00 dnia 22 grudnia 2018 roku.

Załączniki do konkursu:

Regulamin Konkursu

Załączniki Nr 1-7

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9

Załącznik Nr 10 

Załącznik Nr 11

Załącznik Nr 12

SARP Oddział Kielce wraz z Gminą Strawczyn serdecznie zapraszają do udziału w Konkursie.

Szanowni Państwo

Informujemy, iż termin zadawania pytań do Regulaminu Konkursu, zostaje przedłużony do dnia 16 listopada 2018 r.

Pytania i odpowiedzi (stan na 26.11.2018 r.):

Pytanie Nr 1. Na mapie zaznaczony jest zakres opracowania konkursu. Czy molo, jak i boisko do siatkówki znajdujące się przy parkingu przynależnego do sołectwa Niedźwiedź może wejść w zakres opracowania konkursowego? 

Odpowiedź: Teren opracowania konkursu ogranicza się wyłącznie do obszaru zaznaczonego w załączniku i znajduje się w całości na obszarze sołectwa Strawczyn. Nie ma możliwości włączania innych terenów w zakres opracowania.

Pytanie Nr 2. Czy organizator mógłby udostępnić zdjęcia terenu z perspektywy człowieka?

Odpowiedź: Zdjęcia w załączniku.

Pytanie Nr 3. Czy organizator mógłby wskazać punkty „wejść nad zalew” które należy dostosować do użytkowania osób niepełnosprawnych?

Odpowiedź: W załączniku mapa z wejściami, które obowiązkowo należy dostosować  dla osób niepełnosprawnych. Resztę terenu, Organizator pozostawia do rozstrzygnięcia w ramach opracowanej pracy konkursowej.

Pytanie Nr 4. Czy wspomniane pole kempingowe powinno być wydzielonym i ogrodzonym terenem?

Odpowiedź: Teren pola kempingowego powinien być wydzielony i ogrodzony, tak by zapewnić jego użytkownikom prywatność oraz możliwość dogodnego użytkowania terenu.

Pytanie Nr 5. Czy wspomniane sanitariaty powinny obsługiwać zarówno pole kempingowe jak i atrakcje publiczne?

Odpowiedź: Nie. Dla terenu pola kempingowego powinny być wydzielone osobne sanitariaty.

Pytanie Nr 6. Czy wspomniane lodowisko całoroczne przewidziane jest jako lodowisko zadaszone?

Odpowiedź: Nie. Należy zaprojektować lodowisko otwarte.

Pytanie Nr 7. Czy organizator przewiduje ewentualną gruntowną przebudowę / zmianę kształtu i nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego z kostki który otacza obecnie zalew?

Odpowiedź: Organizator przewiduje zmianę i przebudowę obecnego zagospodarowania w miejscach uznanych przez uczestnika konkursu w ramach opracowywanej pracy.

Pytanie Nr 8. Wyznaczono Termin graniczny, do którego Zamawiający musi posiadać kompletną dokumentację projektową,… czy organizator przewiduje szacunkowy termin graniczny budowy i zakończenia całego procesu inwestycyjnego nad zalewem.

Odpowiedź: Na chwilę obecną Organizator ma wyznaczony terminu graniczny budowy i zakończenia procesu inwestycyjnego – 31.12.2020 r. Zwraca uwagę na istotę wskazanego, granicznego terminu opracowania dokumentacji projektowej, związanego z warunkującym go otrzymaniem dofinansowania na realizację prac.

Pytanie Nr 9. Czy nie są wymagane wcześniejsze zgłoszenia do udziału w konkursie? Czy wystarczy dostarczenie pracy w terminie, bez wcześniejszych formalności?

Odpowiedź: Jest to konkurs jednoetapowy. Zgłoszenie następuje w chwili zgłoszenia pracy wraz z wszystkimi dokumentami zgodnie z Regulaminem Konkursu. Nie stosujemy w tym przypadku wcześniejszych zgłoszeń.

Pytanie Nr 10: W wytycznych wskazano przebudowę boiska do piłki plażowej, jednak boisko znajduje się na obszarze sąsiedniej gminy, czy więc chodzi o budowę nowego boiska?

Tak, należy przewidzieć boisko do piłki plażowej w obszarze opracowania konkursu.W Regulaminie Konkursu, nastąpił błąd stylistyczny w Rozdziale II, punkcie 2.1, lit. f. Zdanie w brzmieniu:Przebudowę boiska do piłki plażowej” powinno brzmieć: Budowę boiska do piłki plażowej. Istniejące boisko znajduje się poza obszarem opracowania Konkursu jednak nie w innej gminie a sąsiednim sołectwie Niedźwiedź.

Pytanie Nr 11: Czy wymienione funkcje tj. pole campingowe, lodowisko całoroczne lub wyciąg do nart wodnych są obowiązkowe do zamieszczenia w programie funkcjonalnym czy jedynie są to poglądowe przykłady a program jest zależny od wizji danej koncepcji?

Odpowiedź: Zamawiający wskazał te funkcje w zakresie opracowania pracy konkursowej, a zatem ich zamieszczenie należy uznać za konieczne.

Pytanie Nr 12:  W wytycznych zastosowano sformułowanie „wydzielenie ścieżki dla rowerzystów” – czy osobna, wydzielona ścieżka rowerowa jest jedynym akceptowanym rozwiązaniem czy można zaproponować inne rozwiązania projektowe jeśli zostaną uznane za bardziej korzystne?  

Odpowiedź: W Regulaminie Konkursu, nastąpił błąd stylistyczny w Rozdziale II, punkcie 2.1. Zdanie w brzmieniu:  „Wszystkie atrakcje należy połączyć poprzez system ciągów spacerowych wraz z wydzieleniem ścieżki dla rowerzystów.” powinno brzmieć: „Wszystkie atrakcje należy połączyć poprzez system ciągów spacerowych wraz z wydzieloną ścieżką dla rowerzystów.”   Ścieżka jest bowiem obiektem istniejącym, zrealizowanym. Zgodnie z odpowiedzią udzieloną do Pytania Nr 7 (z dnia 06.11.2018) Zamawiający dopuszcza zmianę i przebudowę w miejscach uznanych za konieczne przez Uczestnika konkursu w przypadku jej kolidowaniem z ideą pracy konkursowej.