KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO – ARCHITEKTONICZNEJ ULICY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W MIEŚCIE I GMINIE NOWA SŁUPIA – PONOWNE OGŁOSZENIE

W nawiązaniu do informacji o rozstrzygnięciu Konkursu, zamieszczamy link do transmisji online z publicznego ogłoszenia wyników.
Poniższy link należy wkleić do przeglądarki:

https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/481/rada-miejska-nowa-slupia.htm

Transmisja z publicznego ogłoszenia wyników konkursu rozpocznie się o godzinie 12:15, link zostanie zamieszczony powyżej

Informujemy, że w dniu 24.02.2021 r. Sąd Konkursowy dokonał oceny i wyboru zwycięskiej pracy.
Publiczne ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się we wtorek (2.03.2021r.) w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nowa Słupia (wejście od ulicy Opatowskiej) o godzinie 12:00.

W ZWIĄZKU Z BRAKIEM MOŻLIWOŚCI ZEBRANIA PEŁNEGO SKŁADU SĘDZIOWSKIEGO, ORGANIZATOR KONKURSU INFORMUJE, IŻ JEGO ROZSTRZYGNIĘCIE NASTĄPI W DNIU 26.02.2021

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE (MIEJSCE I GODZINA) OGŁOSZENIA WYNIKÓW KONKURSU ZOSTANĄ PODANE W NAJBLIŻSZYM TERMINIE NA STRONIE ORGANIZATORA

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO – ARCHITEKTONICZNEJ ULICY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W MIEŚCIE I GMINIE NOWA SŁUPIA – PONOWNE OGŁOSZENIE

Przedmiotem Konkursu jest sporządzenie przez Uczestników – zgodnie z warunkami Regulaminu Konkursu – Koncepcji urbanistyczno – architektonicznej ulicy Świętokrzyskiej.

Celem konkursu jest wyłonienie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej, najlepszej pod względem funkcjonalno-użytkowym i kompozycyjnym, z uwzględnieniem kontekstu istniejącego zagospodarowania obszaru i jego otoczenia.

11.01.2021 – ODPOWIEDŹ NA PYTANIE
NADESŁANE PO TERMINIE:

Pytanie nr 6:
Proszę o podanie informacji: Jakiej klasy drogą jest ul. Świętokrzyska?
Odpowiedź:
Ulica Świętokrzyska jest drogą publiczną o kategorii gminnej, klasy L o nr 352079T.

04.01.2021 – ODPOWIEDZI NA PYTANIA:

Pytanie nr 1:
Ilość i układ plansz oraz skala rzutu 1/500. Po wstępnej analizie długości ulicy i umieszczeniu jej na planszach w skali 1/500 okazuje się że nie zmieści się w całości, trzeba podzielić na 2 odcinki. Jest to dość niezręczne i utrudnia zrozumienie całości założenia. Czy organizator mógłby rozważyć/dopuścić zwiększenie ilości plansz np do 3 lub 4, albo zmianę skali rzutu podstawowego na 1/1000 – wówczas cały obszar opracowania zmieścił by się na jednej planszy
Odpowiedź: 
Organizator nie wyraża zgody na zwiększenie ilości plansz oraz na zmianę skali rysunku z 1:500 na 1:1000 z uwagi na czytelność przedstawionych rozwiązań. Ze względu na wyraźny podział funkcjonalny ulicy Świętokrzyskiej na dwa odcinki: pierwszy Rynek – Opatówka oraz drugi Opatówka – początek tzw. Drogi Królewskiej (wejście na Św. Krzyż przy figurze „Emeryka”), Zamawiający uwzględniał możliwość przedstawienia tych dwóch odcinków na odrębnych planszach 100x70cm.

Pytanie nr 2:
Jakie ingerencje w infrastrukturę techniczną są zdaniem Zamawiającego niezbędne/pożądane? Przebudowa kanalizacji, wodociągu? Likwidacja sieci elektroenergetycznych napowietrznych? 
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu, Zamawiający oczekuje rozwiązań w szczególności związanych z estetyką i funkcjonalnością rewitalizowanej ulicy Świętokrzyskiej. W kontekście infrastruktury miejskiej wskazane są więc takie zabiegi jak likwidacja napowietrznych linii energetycznych, nawet przy założeniu, że proces ich przebudowy może być zadaniem rozłożonym w czasie, niekoniecznie realizowanym na pierwszym etapie rewitalizacji. Napowietrzne linie zapewne nie będą kolidować z rozwiązaniami projektowymi, więc mogą być modernizowane sukcesywnie.
W tym miejscu, organizator Konkursu zwraca uwagę na konieczność zmodernizowania kanalizacji deszczowej (szczególnie na odcinku Opatówka – Rynek) z uwagi na istniejącą topografię terenu oraz znaczne ilości wód opadowych płynących z wyższych części miasta.

Pytanie nr 3:
Czy dopuszczalna/pożądana jest przebudowa nawierzchni jezdni? Jeśli tak to jak się ma do tego bardo ograniczony budżet?
Odpowiedź:
Organizator Konkursu nie narzuca i nie wskazuje żadnych kierunków działania, gdyż te będą podlegały ocenie przez Sąd Konkursowy na podstawie obowiązującego Regulaminu. Zamawiający nie wyklucza jednak przebudowy nawierzchni, jeśli takie rozwiązanie będzie zawierała wybrana praca Konkursowa. Z uwagi na ograniczony budżet, Zamawiający dopuszcza wskazanie rozwiązań dodatkowych, nie ujętych późniejszym projektem i kosztorysem Inwestorskim, ale wskazanych w pracy konkursowej jako wytyczna. W takiej sytuacji, praca konkursowa powinna zawierać wykaz działań objętych zasadniczym zakresem i mieszczących się w budżecie wskazanym w Regulaminie.

Pytanie nr 4:
Czy Katalog Dobrych Praktyk może być ilustrowany?
Odpowiedź:
Forma ilustrowana jest formą dopuszczalną, jednak wskazane jest, by katalog zawierał również wytyczne w formie pisemnej, tak by dało się je implementować do poszczególnych fragmentów i rozwiązań.

Pytanie nr 5:
Prosimy o wrysowanie w pliku dwg granicy opracowania, załączony jest fragment mapy, ale bez wyraźnie zaznaczonej granicy. 
Odpowiedź:
Granicę opracowania Konkursowego wskazano na załączniku nr 8 w formacie PDF oraz podano wykaz działek, wraz ze wskazaniem granic nieruchomości. Materiał przygotowano na podstawie danych pozyskanych z Systemu Informacji Przestrzennej Nowej Słupi. Organizator nie przewiduje udostępniania innych materiałów.

Załączniki do Konkursu:

Załącznik Nr 10 https://drive.google.com/file/d/1AgznCWsWPDvKwpEkG7aM3pgakUD3Mt7Z/view?usp=sharing

Załącznik Nr 11 https://drive.google.com/file/d/16K2S8dCLXWMRUYUZxO32APwtWqK0fO6j/view?usp=sharing

Załącznik Nr 12 https://drive.google.com/file/d/10EsS_Bnl171iv6YZCeHu5VkAcqQLhu7U/view?usp=sharing

Załącznik Nr 14 https://drive.google.com/file/d/1RN6Z2d2jvwiKj0H8fCVL-5VzfgLxEK15/view?usp=sharing