Konkurs Park Starachowice – zmiana terminu

Kielce, dnia 13.01.2017 r.

Do Uczestników konkursu  

Dotyczy: Konkursu na opracowanie aktualizacji koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania Parku Miejskiego w Starachowicach

Zmiana Regulaminu konkursu oraz ogłoszenia o konkursie

Działając na podstawie art. 11c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), w związku z Rozdziałem I pkt 4.6. Regulaminu konkursu w imieniu Zamawiającego dokonuję zmiany terminu składania prac konkursowych do dnia 6 marca 2017 r. do godz. 14.00.

Wobec powyższego zmianie ulega Rozdział IV pkt 3.1. Regulaminu, który otrzymuje brzmienie:

„3.1. Prace konkursowe należy składać w terminie do 06.03.2017 r. do godz. 14.00, w siedzibie Organizatora Konkursu.”

Zmianie ulega też ogłoszenie o konkursie. Zmiana ogłoszenia została dokonana zgodnie z procedurą wymaganą dla publikacji ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych.

                                 Z poważaniem
                              Sekretarz Konkursu
                           arch. Grzegorz Król