Konkurs – Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach – KOMUNIKAT NR 5 – odpowiedzi na pytania

KOMUNIKAT NR 5

Odpowiedzi na pytania 06.04.2017r.

Pytanie nr 1

Regulamin – str 23, pkt 2.1.b- Prosimy o wskazanie jakie wskaźniki urbanistyczne są oczekiwane?

Ad.1 odpowiedź:

Oczekiwane przez zamawiającego wskaźniki urbanistyczne wskazane w opisie to:

  1. powierzchnia zabudowy łączna, w tym przyrost powierzchni,
  2. powierzchnia biologicznie czynna ( jeśli wystąpi),
  3. intensywność zabudowy- stosunek sumy powierzchni zabudowy do powierzchni działki
  4. kubatura

Pytanie nr 2

Regulamin- str. 23, pkt 2.2.- Biorąc pod uwagę, że budynek ma 8 kondygnacji przedstawienie rysunków na planszy w skali 1:100, budzi wątpliwości. Być może będzie problem ze zmieszczeniem ich na planszy, gdyż obecnie nie ma pewności czy uda się wpasować po 2 rzuty na planszę.

Czy Zamawiający dopuści wykonanie rzutów i przekrojów w skali 1:200, która jest powszechnie stosowana w konkursach ( także dotyczy obiektów zabytkowych) i jest w zupełności wystarczająca dla czytelnego pokazania koncepcji?

Ad. 2 odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymóg zachowania skali 1:100 dla rzutów kondygnacji obiektu. Wykonana symulacja rozmieszczenia rzutów na planszach wykazuje możliwość zmieszczenia zadania na 6 planszach. Regulamin dopuszcza 8 plansz. Regulamin w pkt. 2.2.d str. 24 nie określa skali przekrojów.

Pytanie nr 3

Regulamin- str. 24, pkt 2.2.h.- Jakie elementy informacyjne związane z zagospodarowaniem zewnętrznym na Zamawiający na myśli?

Ad. 3 Odpowiedź:

-„istotne dla wyjaśnienia koncepcji schematy w tym elementów informacyjnych związanych z zagospodarowaniem zewnętrznym”- oznacza pokazanie koncepcji ewentualnych zmian w zagospodarowaniu fragmentu ulicy Sienkiewicza w strefie wejścia do obiektu, elementy podświetlenia, reklamy, ekspozycji.

Pytanie nr 4

Regulamin – str. 24, pkt 2.2.f.e.- Zamawiający wymaga pokazania wnętrza widowni ze sceną. W trakcie wizji dowiedzieliśmy się, że Konserwator oczekuje zachowania wystroju sali. Rozważane są jedynie ewentualne niewielkie korekty poziomu balkonów i niewielkie podniesienie ostatnich rzędów parteru. W praktyce takie zmiany nie będą widoczne na wizualizacjach. Widoki wnętrza sali z widownią we wszystkich pracach będą dotyczyć tej samej przestrzeni, z tym samym wystrojem. W efekcie w tym zakresie będziemy konkurować tylko biegłością retuszu rysunku, atrakcyjnością graficzną wizualizacji i urodą wklejonych postaci. Nie będzie to w żadnym stopniu konkurowanie jakością proponowanej architektury. Wykonanie tej wizualizacji będzie pracochłonne, a jej znaczenie dla oceny walorów merytorycznych koncepcji- żadne.

Wnioskujemy o usuniecie tego rysunku z listy wymaganych i zastąpienie go np. dowolnie wybranym ujęciem perspektywicznym istotnym dla pokazania koncepcji.

Ad. 4 Odpowiedź:

Zamawiający nie może zrezygnować z wizualizacji wnętrza widowni wraz ze sceną jako najważniejszego wnętrza w obiekcie, które, jak się oczekuje zgodnie z warunkami konkursu przejdzie znaczącą modernizację. Wizualizacje powinny oddać oczekiwany przez autorów nastrój, kolor, detal, światło wnętrza, sposób rozwiązania sufitu, doboru i kolorystyki mebli.

Sekretarz organizacyjny
Regina Kozakiewicz Opałka