OGŁOSZENIE o konkursie Przestrzeń wspólna – opracowanie koncepcji zagospodarowania ulic Taczaka i Garncarskiej w Poznaniu jako przestrzeni zamieszkania, usług, ruchu i spotkań.

ZAMAWIAJĄCY

NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań, woj. wielkopolskie,
tel. +48 – 61 – 647 72 00, fax. +48 – 61 – 820 17 09

Adres strony internetowej Zamawiającego:  www.zdm.poznan.pl

Konkurs przygotowuje i przeprowadza Stowarzyszenie Architektów Polskich, Oddział w Poznaniu, 61-772 Poznań, Stary Rynek 56, tel./fax +48 – 61 – 8520020

Adres strony internetowej konkursu: http://poznan.sarp.org.pl/konkurs-ulica-taczaka

PRZEDMIOT I CEL KONKURSU

Nazwa nadana konkursowi przez Zamawiającego:
Konkursu na prace projektowe dotyczące opracowania koncepcji zagospodarowania ulic Taczaka i Garncarskiej w Poznaniu jako przestrzeni zamieszkania, usług, ruchu i spotkań (przestrzeń wspólna).

Przedmiot konkursu:
Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno–architektoniczno–drogowej i programowo –  przestrzennej rewitalizacji fragmentu śródmieścia Poznania  i  zagospodarowania ulic Taczaka i Garncarskiej oraz placu przed budynkiem „starej dyrekcji  kolei” – między ulicami Kościuszki a Taczaka z dominującą funkcją mieszkalną a także funkcją biurową, usługowo–kulturową i  gastronomiczną, z dopuszczoną funkcją drogową z parkowaniem samochodów – rozwiązaną w ramach  „strefy zamieszkania”.

Przedmiotem konkursu jest zaproponowanie nowego zagospodarowania, które połączy komunikację  (kołową, pieszą, rowerową)  ze strukturą zieleni, oświetleniem, elementami małej architektury, ogródkami kawiarnianymi, stoiskami promocyjnymi sklepów i innymi elementami wyposażenia ulicy – w obrębie układu przestrzennego ulic Taczaka i Garncarskiej i ich otoczenia,  z  uwzględnieniem funkcji mieszkaniowych, handlowo-usługowych,  kulturalnych, publicznych itp. przywracających rangę temu obszarowi.

Organizatorzy konkursu oczekują twórczego podejścia do rozwiązań przestrzenno–funkcjonalnych obszaru ulic objętych konkursem w ramach stworzenia przestrzeni dla ruchu, spotkań i rekreacji, stanowiących wspólną przestrzeń dla aktywności społeczno – kulturalnej.

W opracowaniach projektowych należy przede wszystkim zachować charakter społeczno–gospodarczy tych ulic jako mieszkalno–usługowy, tak aby mieszkańcy chcieli tam nadal żyć i korzystać z zaproponowanych udogodnień i rozwiązań, i aby te ulice były chętnie odwiedzane przez gości.

Cel konkursu:
Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej koncepcji urbanistyczno-architektoniczno-drogowej umożliwiającej realizację zróżnicowanego programu przestrzenno-funkcjonalnego,   którego walorami byłyby w szczególności jakość i atrakcyjność dla mieszkańców, a także dla odwiedzających tę okolicę, w powiązaniu z istniejącym zagospodarowaniem szerszego otoczenia, łącznie współtworzącymi przestrzeń śródmiejską uwzględniającą założenia funkcjonalne, użytkowe, przestrzenne i estetyczne oraz łączącą  interesy różnych grup użytkowników tej ważnej śródmiejskiej przestrzeni.  Celem konkursu jest uzyskanie możliwie najbardziej uniwersalnej i mobilnej przestrzeni wspólnej dla ulicy Taczaka i Garncarskiej, pozwalającej na ich różnorodną aranżację w  zależności od potrzeb funkcjonalno – użytkowych,  pór roku itp.

Celem konkursu jest także wyłonienie autora (zespołu autorskiego), który otrzyma zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie projektu architektoniczno-drogowego ulicy Taczaka w Poznaniu.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 71.22.20.00-0

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
WARUNKI UDZIAŁU

Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu:
Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne legitymujące się uprawnieniami do projektowania w zakresie architektonicznym bez ograniczeń, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, posługujące się osobami fizycznymi posiadającymi takie uprawnienia lub podmioty te występujące wspólnie. W konkursie mogą wziąć udział Uczestnicy w rozumieniu Ustawy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 Ustawy. Warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli Uczestnik, a w przypadku Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie, przynajmniej jeden posiada aktualne uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności  architektonicznej i przynajmniej jeden posiada aktualne uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej.  O dopuszczenie do udziału w Konkursie może ubiegać się Uczestnik Konkursu, który nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy.

Regulamin konkursu wraz z załącznikami do pobrania na stronie:
http://poznan.sarp.org.pl/konkurs-ulica-taczaka/materialy-konkursowe

PROCEDURA

Kryteria oceny prac konkursowych:
Prace konkursowe będą oceniane według następujących kryteriów:

–  oryginalność i spójność koncepcji przestrzenno-urbanistyczno-architektonicznej,
–  uniwersalność i różnorodność przestrzeni publicznych  – elastyczność i podatność na zmiany funkcji,
–  rozwiązania komunikacyjne w zakresie ruchu pieszego, rowerowego, samochodowego (łącznie z parkowaniem) realizujące założenia wspólnej przestrzeni („shared space”),
–  atrakcyjność elementów architektonicznych – małej architektury itp.,
–  kompozycja nawierzchni, zieleni, oświetlenia itp.,
–  realność rozwiązań realizacyjnych.

Kryteria będą rozpatrywane całościowo i łącznie decydować będą o ocenie pracy konkursowej.

 SKŁAD SĄDU KONKURSOWEGO

Przewodniczący:
–   arch. Andrzej Kurzawski  – SARP Poznań

Sędzia referent:
–    arch. Przemysław Woźny – SARP Poznań

Członkowie:
–    Katarzyna Bolimowska – z-ca Dyrektora ZDM w Poznaniu
–    Piotr Libicki – koordynator ds. estetyki  wizerunku Miasta Poznania
–    Mariusz Wiśniewski – Przewodniczący  Komisji Rewitalizacji RMP
–   Maciej Frąckowiak – socjolog, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
–    dr Andrzej Rataj – Wiceprzewodniczący Rady Osiedla Stare Miasto w Poznaniu
–    Włodzimierz Marciniak – członek Rady Osiedla Stare Miasto w Poznaniu
–    Michał Marcinkowski  – przedsiębiorca z ulicy Taczaka
–    dr arch. Eugeniusz Skrzypczak – SARP Poznań
–    arch. Andrzej Maciej Maleszka – SARP Poznań

Zastępcy sędziego:
–   arch. Aleksandra Kornecka  – SARP Poznań
–   Andrzej Billert – ZDM

Sekretarz konkursu:
–    arch. Katarzyna Wrońska – SARP Poznań

TERMINARZ KONKURSU
Ogłoszenie konkursu 19 sierpnia  2014 r.
Składanie pytań w sprawach formalnych do 18 września 2014 r.
Odpowiedzi na  pytania w sprawach formalnych
(odpowiedzi udzielane będą na bieżąco)
do 19 września 2014 r.
Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie do 23 września 2014 r.
Ogłoszenie o kwalifikacji uczestników konkursu 30 września 2014 r.
Składanie pytań w sprawach merytorycznych do 12 listopada 2014 r.
Odpowiedzi na pytania do 18 listopada 2014 r.
Składanie prac konkursowych 2 grudnia  2014 r.
Publiczna prezentacja prac i dyskusja z mieszkańcami i użytkownikami ulic 10 grudnia 2014 r.
Ogłoszenie wyników konkursu, dyskusja pokonkursowa, otwarcie wystawy prac 18 grudnia 2014 r.
Wystawa pokonkursowa od 18 grudnia 2014 r.
do 30 stycznia 2015 r.
NAGRODY

Rodzaj i wysokość nagród:
W konkursie zostaną przyznane trzy nagrody w wysokości łącznej 21.000 zł brutto oraz dwa wyróżnienia sponsorowane.

Organizator przewiduje następujący podział nagród:

I nagroda – kwota brutto 10.000  złotych oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej reki na opracowanie projektu architektoniczno–drogowego zagospodarowania przestrzeni ulicy Taczaka i ulicy Garncarskiej

II nagroda  – kwota brutto 7.000  złotych

III nagroda – kwota brutto 4.000  złotych