ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO – ARCHITEKTONICZNEJ ULICY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W MIEŚCIE I GMINIE NOWA SŁUPIA

W dniu 02.03.2021 roku nastąpiło rozstrzygnięcie Konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej ulicy Świętokrzyskiej w Mieście i Gminie Nowa Słupia

  • I Miejsce oraz Nagrodę w wysokości 18.000,- zł brutto, a także zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, Sąd przyznał pracy zakodowanej pod nr 01.
  • Gdak Studio Ewelina Gdak, ul. Browarna 15, 25-817 Kielce

Sąd Konkursowy docenił całokształt rozwiązań przedstawionych w pracy konkursowej. Jednogłośnie uznał ją za w pełni rozwiązującą zadane problemy przestrzenne, czego wyrazem jest I Nagroda w Konkursie. W ocenie Sądu, zaproponowana stylistyka architektoniczna oraz funkcjonalność w sposób prawidłowy wpisują się w charakter Nowej Słupi, wprowadzając współczesne formy i rozwiązania projektowe przy jednoczesnym poszanowaniu kontekstu istniejącej przestrzeni ulicy Świętokrzyskiej. Zdaniem Sądu, praca ta najpełniej odpowiada postawionym w Regulaminie oczekiwaniom oraz zachowuje naturę przestrzeni charakterystyczną dla Nowej Słupi. Sąd Konkursowy pozytywnie ocenił nawiązania do historycznych walorów architektury Nowej Słupi oraz z pełną aprobatą przyjął ich współczesne wariacje. Spójność i jednorodność rozwiązań, a także umiejętne wpisanie projektowanego zagospodarowania w istniejącą substancję i strukturę ulicy przekonało Sąd Konkursowy do wyboru tej pracy.

Zalecenia Sądu Konkursowego dla wybranej pracy.

  1. Z uwagi na faktyczną oraz prognozowaną intensywność ruchu rowerowego, należy rozważyć ograniczenie przestrzeni dla rowerów do jednej ścieżki rowerowej, wyłącznie po jednej stronie ulicy Świętokrzyskiej.
  2. Zaprezentowane w pracy konkursowej „szykany drogowe” powinny zostać wyraźnie złagodzone i ograniczone do niezbędnego minimum zapewniającego spowolnienie ruchu. Rozwiązanie to, docelowo powinno bazować na analizie przewidywanego ruchu oraz uwzględniać możliwość przejazdu autobusów, autokarów oraz samochodów ciężarowych.
  3. W strefach zielonych zlokalizowanych po obu stronach ulicy Świętokrzyskiej należy przewidzieć możliwość elastycznego doboru funkcjonalnego pod kątem wykorzystywania ich jako ogródki zewnętrzne dzierżawione i wykorzystywane przez lokalnych usługodawców.
  • II Miejsce oraz Nagrodę w wysokości 7.000,- zł brutto, Sąd przyznał pracy zakodowanej pod nr 02.
  • ENONE Architektura i Design Rafał Sokołowski, ul. Mokra 20/22/lok.59, 95-200 Pabianice

Przyznając II nagrodę Sąd Konkursowy docenił minimalizm oraz czytelność zaproponowanych rozwiązań. Interesująca koncepcja „ogrodów deszczowych” w połączeniu z małą architekturą o funkcji rekreacyjnej zostały pozytywnie ocenione przez Sąd Konkursowy.

Praca nr 03 – Wyróżnienie: 2,500,- PLN brutto
PSBA – Przemysław Sokołowski Biuro Architektoniczne, ul. Niecała 8/3, 25-305 Kielce
INOONI Jakub Zygmunt, ul. Karola Szymanowskiego 2a/6, 41-400 Mysłowice

Sąd Konkursowy przyznał wyróżnienie za śmiałe i nowatorskie potraktowanie przestrzeni publicznej, zorganizowanej przez małą architekturę w postaci form wykończonych blachą cortenowską.

Praca nr 04 – Wyróżnienie: 2,500,- PLN brutto
Architekt Piotr Jański, ul. Racławicka 79/3, 53-146 Wrocław

Sąd Konkursowy przyznał wyróżnienie za wysoki poziom warsztatu architektonicznego zaprezentowanego w przedstawionej pracy konkursowej.