Konkurs – Dworzec Autobusowy w Kielcach – KOMUNIKAT NR 1

KOMUNIKAT NR 1

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

W SPRAWIE WARUNKÓW DOPUSZCZENIA DO UDZIAŁU W KONKURSIE

BUDOWY CENTRUM KOMUNIKACYJNEGO WRAZ Z SYSTEMEM INFORMACJI DLA PASAŻERÓW
(przebudowa, rozbudowa i modernizacja istniejącego zespołu dworca autobusowego przy ul. Czarnowskiej 12 w Kielcach)

 

Zestaw pytań I.

W związku z konkursem „Budowa Centrum Komunikacyjnego wraz z Systemem Informacji dla Pasażerów” mamy parę pytań odnośnie załącznika A.0 JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia):

1) Czy wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia podpunktu C (Zdolność techniczna i zawodowa) w części IV (Kryteria kwalifikacji) w załączniku A.0 (JEDZ)?

Odpowiedź:
tak

2) Jeśli tak to czy musi go wypełniać w całości czy tylko wybrane podpunkty?

Odpowiedź:
Zgodnie z uwagą zawartą w pkt. III.2.2. lit. „f” Regulaminu, uczestnik wypełnia Załącznik A.0 (JEDZ)
w zakresie niezbędnym dla niniejszego zamówienia w zakresie warunków udziału w niniejszym w Konkursie oraz podstaw wykluczenia.

W odniesieniu do Części IV („Kryteria kwalifikacji”) należy wypełnić:

– sekcję „α” („alfa”) „Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji”;

– sekcję „C” „Zdolność techniczna i zawodowa” w polu „2” i (o ile zachodzi opisana sytuacja) w polu „10”. Pole „10” należy wypełnić, jeżeli w Części II „Informacje dotyczące wykonawcy” w sekcji „C” „Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów” zamieszczono odpowiedź „TAK”.

3) Co w przypadku gdy dany punkt nas nie dotyczy? Czy mamy go przekreślić czy w ogóle nie wypełniać?

Odpowiedź:
W celu udzielenia jednoznacznych odpowiedzi sugeruje się, aby takie pola/punkty formularza A.0 przekreślić lub wpisać „nie dotyczy”.

4) W nawiązaniu do punktu III (Wymagania jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu) w Regulaminie Konkursu, nasze pytanie brzmi: Gdzie mamy zawrzeć informacje odnośnie zaświadczeń o uprawnieniach naszego zespołu, jak również na jakim etapie ta informacja będzie wymagana, czy na etapie składania wniosków czy w dalszym postępowaniu?

Odpowiedź:
Wykaz osób wchodzących w skład zespołu projektowego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami należy zamieścić w Załączniku A.0 (JEDZ) oraz w Załączniku A.9.

Jeżeli komplet informacji zawarty w Załączniku A.0 (JEDZ), który należy dołączyć do Wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie będzie odpowiadał informacjom wymaganym wg Załącznika A.9, to Zamawiający odstąpi od żądania tego dokumentu (Załącznika A.9) na dalszym etapie postępowania – zgodnie z uwagą nr „1” zawartą w pkt. III.2.5.2 Regulaminu.

O ile w Załączniku A.0 (JEDZ) nie będzie kompletu informacji na temat osób skierowanych do prac w zespole projektowym, którymi dysponuje Uczestnik konkursu, zostanie on wezwany do złożenia Załącznika A.9 po zakończeniu procesu kwalifikacji na podstawie złożonego Wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), zgodnie z pkt. III.2.5.1. lit. „a” Regulaminu.

5) Czy informacje dotyczące uprawnień zespołu mamy wypisać tylko w załączniku A.9 (Wykaz osób skierowanych do prac w zespole projektowym, którymi dysponuje uczestnik konkursu) czy również w załączniku A.0 (JEDZ)?

Odpowiedź:
Jak wyżej, w pkt 4 – informacje dotyczące uprawnień osób wchodzących w skład zespołu projektowego mogą się znaleźć w Załączniku A.0 (JEDZ).

Jeżeli komplet informacji zawarty w Załączniku A.0 (JEDZ), który należy dołączyć do Wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie będzie odpowiadał informacjom wymaganym wg Załącznika A.9, to Zamawiający odstąpi od żądania tego dokumentu (Załącznika A.9) na dalszym etapie postępowania – zgodnie z uwagą nr „1” zawartą w pkt. III.2.5.2 Regulaminu.

 

Zestaw pytań II.

1) Do wniosku należy dołączyć jednolity dokument zamówienia (JEDZ), który należy – cytuje – *wypełnić w zakresie niezbędnym dla niniejszego zamówienia w zakresie warunków udziału w niniejszym w Konkursie oraz podstaw wykluczenia.*

Z kolei w dokumencie JEDZ, Część IV: Kryteria Kwalifikacji, mamy sekcje A do D, które należy wypełnić jeśli, cytuje – *jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych*

Proszę o potwierdzenie, która z tych sekcji musi zostać wypełniona (jest wymagana przez podmiot zamawiający). – w regulaminie rozdział III punkt 1.2 podpunkt b, jest informacja nawiązująca do tych sekcji (zdolności technicznej i zawodowej, kompetencji), jednak proszę o precyzyjne potwierdzenie, że każda z tych sekcji musi lub nie musi zostać wypełniona.

Odpowiedź:
W Części IV Załącznika A.0 (JEDZ) „Kryteria kwalifikacji” należy wypełnić następujące pola/punkty:

– sekcję „α” („alfa”) „Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji”;

– sekcję „C” „Zdolność techniczna i zawodowa” w polu „2” i (o ile zachodzi opisana sytuacja) w polu „10”. Pole „10” należy wypełnić, jeżeli w Części II „Informacje dotyczące wykonawcy” w sekcji „C” „Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów” zamieszczono odpowiedź „TAK”.

2) Dotyczy wymagań jednolitego dokumentu zamówienia (JEDZ) *Część 2* Informacje o wykonawcy *sekcja C*; Informacje odnośnie polegania na zdolnościach innych podmiotów

Czy już na etapie składania wniosków, każdy podmiot, na których zdolnościach polega uczestnik konkursu musi złożyć oddzielny dokument JEDZ? (np. firma obsługująca podwykonawcę w zakresie inżynierii drogowej)

Proszę również o potwierdzenie czy wymagane jest wypełnienie dokumentu JEDZ w *części 2, sekcja D*

Odpowiedź:
Tak – na etapie składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie każdy podmiot, na którego zdolnościach polega uczestnik konkursu, musi złożyć oddzielny dokument JEDZ (Załącznik A.0) – zgodnie z pkt III.2.3. Regulaminu.

Uczestnik konkursu w części II, Sekcji „D” JEDZ winien udzielić odpowiedzi.

3) *Czy pracownia projektowa występuje jako jeden Uczestnik (podmiot gospodarczy)?*

W przypadku, gdy uczestnikiem konkursu jest zagraniczna pracownia projektowa (podmiot gospodarczy) czy właściciele firmy mogą wydać właściwie oświadczenie w celu *”potwierdzenia **uprawnienia do reprezentowania pomiotu przystępującego do Konkursu” jeśli z dokumentów rejestrowych to uprawnienie nie wynika. *w regulaminie mowa o tym w pt. *III.2.2 b)*

Odpowiedź:
Pytanie jest zbyt ogólne sformułowane oraz nie zawiera wystarczających informacji koniecznych do udzielenia precyzyjnej i jednoznacznej odpowiedzi.

Tym niemniej, zgodnie z przepisami ustawy Pzp i Regulaminu konkursu, Uczestnikiem konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (art. 2 pkt 11 ustawy Pzp) oraz podmioty mogące wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy Pzp).

Natomiast zasady składania dokumentów przez podmioty zagraniczne ubiegające się o udzielenie zamówienia są uregulowane w § 7 oraz § 8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dziennik Ustaw z 2016 r., poz. 1126).

Czy jeśli możliwe aby właściciele pracowni projektowej wystąpili jako uczestnicy projektu indywidualne, jako osoby fizyczne, a ich pracownia została wymieniona jako podmiot na których zdolnościach polega uczestnik konkursu?

Odpowiedź:
Uczestnik konkursu może złożyć tylko jeden Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie. Ponadto Uczestnik konkursu składając taki wniosek powinien wziąć pod uwagę brzmienie art. 24 ust. 1 pkt 20 oraz pkt 23 ustawy Pzp, tj. przepisy dotyczące wykluczenia z postępowania wykonawcy, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst ujednolicony: Dziennik Ustaw z 2015 r., poz. 184), którzy złożyli odrębne wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

4) Gdy do konkursu przystępuje Zespół Autorski – architekt będący czynnym członkiem Izby Architektów RP + zagraniczna pracownia projektowa, która polega na zdolnościach innych podmiotów zagranicznych

Przy dopuszczaniu kwalifikacji równoważnych zdobytych w innych państwach, czy wystarczy tłumaczenie przysięgłe uzyskanych kwalifikacji. w regulaminie czytamy:

*Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa **w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i art. 24 ust. 5 pkt 3 Pzp.*

Odpowiedź:
Tłumaczenie kwalifikacji zawodowych uzyskanych w innych państwach nie jest wystarczające dla ich dopuszczenia jako równoważnych.

Zgodnie z pkt. III.1.3. Regulaminu konkursu, potwierdzeniem posiadania kwalifikacji równoważnych upoważniających do udziału w Konkursie jest wpis („tymczasowy” lub „stały”) na listę członków właściwej (w zależności od branży) izby samorządu zawodowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Dodatkowo informuje się, że regulacje ww. kwestii zawarte są m.in. w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony – Dziennik Ustaw z 2016 r., poz. 290), Ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst ujednolicony – Dziennik Ustaw z 2016 r., poz. 65) i w Ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dziennik Ustaw z 2001 r. nr 5, poz. 42 z późn. zm.).

Wzór oświadczenia o zamiarze świadczenia usługi transgranicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określony jest w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 lipca 2016 r. (Dziennik Ustaw z 2016 r., poz. 1156).

Informacje na temat wpisu („tymczasowego” lub „stałego”) na listę członków izby samorządu zawodowego znajdują się także na stronach internetowych:

– Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej:

http://www.izbaarchitektow.pl

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

http://www.piib.org.pl

Sekretarz konkursu
arch. Wojciech Gwizdak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *