Konkurs – Dworzec Autobusowy w Kielcach – KOMUNIKAT NR 2

Kielce, dnia 14.10.2016 r.

Do Uczestników Konkursu

Dotyczy:

Konkursu na opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej „Budowa Centrum Komunikacyjnego wraz z systemem informacji dla pasażerów”

Komunikat

W imieniu Zamawiającego informuję, iż w dniu dzisiejszym zakończyła się ocena Wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz jednolitych europejskich dokumentów zamówienia.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) cyt. dalej: Pzp oraz z pkt III.2.5 ppkt 2 Regulaminu konkursu, Uczestnicy konkursu zobowiązani są w terminie 3 dni od dnia zakończenia oceny Wniosków, do złożenia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, w celu zbadania, czy nie zachodzą przesłanki wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.

Wobec powyższego lista Uczestników dopuszczonych do udziału w Konkursie oraz informacja o Uczestnikach niespełniających wymagań Regulaminu, zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz Organizatora konkursu niezwłocznie po złożeniu ww. oświadczeń, jednak nie później niż w terminie do dnia 21 października 2016 r.

Z poważaniem

Z up. Prezydenta Miasta

Sekretarz Konkursu

arch. Wojciech Gwizdak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *