Konkurs „Lubianka” – Komunikat nr 2 – odpowiedzi na pytania

Zamieszczamy odpowiedzi na nadesłane pytania do regulaminu konkursu.

Pytania

  1. Czy niedopełnienie zabudowy (na rysunku planu miejscowego) wzdłuż terenu drogi wewnętrznej KDW2 ma szczegółowe uzasadnienie czy też dopuszcza się uzupełnienie pierzei ?

Zamawiający nie ma szczególnych planów wobec tego fragmentu terenu US/ZP-1. Pozostawia się decyzje uczestnikom konkursu co do propozycji jego wykorzystania.

  1. Czym podyktowane jest powstanie 2 oddalonych od siebie plaż? Czy nie komplikuje to kwestii utrzymania (ilość ratowników) oraz dublowania infrastruktury ?

Dwie plaże mają powstać na miejscu już funkcjonujących dzikich plaż. Zamawiający pragnie usankcjonować stan istniejący. Plaże różnią się miedzy sobą charakterem i Zamawiający uważa, że ich ilość jest optymalna. Ilość ratowników zależy od długości plaży a nie od ilości, a wielkość infrastruktury zależy w dużym stopniu od ilości użytkoników. Jednak jeśli uczestnik konkursu pragnie przetestować i udowodnić Zamawiającemu, że jedna plaża jest lepszym rozwiązaniem Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, mimo że w tym momencie nie jest do niego przekonany.

  1. W związku z powyższym czy ilość dwóch sanitariatów i ich wielkość 120-150m2 PU każdy w stosunku do skali inwestycji nie stanowi znacznego przeszacowania?

Jeśli przewidzimy po 4 oczka dla kobiet i mężczyzn, WC dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenie sprzątaczki oraz pomieszczenie gospodarcze podana w regulaminie wielkość nie jest chyba przesadzona. Jeśli jednak uczestnik konkursu pragnie zmieścić się w mniejszej powierzchni przy zachowaniu odpowiedniego programu Zamawiający nie widzi przeciwwskazań

  1. Czy istnieje możliwość modyfikacji kształtu molo zapisanego w MPZP. Wg rysunku planu molo jest prostokątne i wchodzi w wodę na 60-80m zakończone platformą. Czy kształt mola w pracy ma być dokładnie taki czy istnieje możliwość jego modyfikacji a zapis MPZP odnosi się do lokalizację i minimalną szerokość molo?

Molo zaznaczone jest w MPZP orientacyjnie. Pozostawia się uczestnikom konkursu jego kształt, czy długość. Zamawiający chce zachować lokalizację obu mól.

  1. Czy stosowanie się do zapisów MPZP jest konieczne, np wielkość i kształt terenu KS – parkingi, zaproponowana w wytycznych część zakresu parkingów wychodzi poza obrys obszaru KS?

Zamawiający dopuszcza korekty w MPZP które będą wynikać ze zwycięskiej pracy. MPZP jest propozycja planu i nie został jeszcze uchwalony,

  1. Czy lokalizacja budynków obsługi plaży i sanitariatów jest możliwa poza wyznaczonymi w MPZP liniami zabudowy.

Dopuszcza się taką możliwość. Zamawiający dopuszcza korekty MPZP o zapisy wynikające ze zwycięskiej pracy konkursowej umożliwiające jego realizacje.

  1. Czy istnieje możliwość innej lokalizacji mostków niż sugerowana?

Zamawiający oczywiście dopuszcza inną lokalizację mostków. Prosimy jednak pamiętać o ograniczeniach wynikających z ukształtowania terenu, własności czy kosztów realizacji (długości mostków).

  1. Punkt 2. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O SPOSOBIE OPRACOWANIA PRACY KONKURSOWEJ

Podpunkt 2.1.3.

„Charakterystyczne rzuty, przekroje i elewacje budynków w skali 1:100. Rzuty parterów budynków należy pokazać z uwzględnieniem projektowanego przylegającego zagospodarowania terenu. (Numery pomieszczeń należy wpisać na rzutach, a odpowiadające im nazwy i powierzchnie netto przedstawić w zestawieniach tabelarycznych umieszczonych obok odpowiadającym im rzutom kondygnacji na planszach).”

Proszę o odpowiedź na pytanie czy organizator konkursu przewiduje zmianę skali prezentacji rzutów, przekrojów i elewacji z 1:100 na 1:200 uwzględniając określoną wielkość i ilość plansz a także załączony bogaty program funkcjonalny?

Zamawiający dopuszcza użycie skali 1:200, ilość plansz pragniemy pozostawić bez zmian.

Sekretarz konkursu
arch. Wojciech Gwizdak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *