Konkurs Busko-Zdrój – kładka

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej budowy kładki pieszo-rowerowej łączącej tereny parku przy Szpitalu Dziecięcym „Górka” z terenami parkowymi w centralnej części uzdrowiska.

Informacje o konkursie

 • numer postępowania: ZP.271.10.2015
 • rodzaj postępowania: Konkurs
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO – ARCHITEKTONICZNEJ BUDOWY KŁADKI PIESZO-ROWEROWEJ ŁĄCZĄCEJ TERENY PARKU PRZY SZPITALU DZIECIĘCYM „GÓRKA” Z TERENAMI PARKOWYMI W CENTRALNEJ CZĘŚCI UZDROWISKA.
 • data ogłoszenia: 2015.03.11
 • termin składania wniosków: 2015.04.09 godz. 14:00
 • miejsce składania ofert: Siedziba Sądu Konkursowego ul. Silniczna 15/4, 25-515 Kielce

Ogłoszenie o konkursie [pdf]

Regulamin Konkurs Kładka [pdf]

Regulamin Konkurs Kładka – załączniki edytowalne [doc]

Załączniki [zip]

Link do strony zamawiającego [www]


KOMUNIKAT NR 1
Informuje się, że na skutek złożonego wniosku dokonano następującego uzupełnienia Regulaminu konkursu:

1)w punkcie 14 Skład Sądu Konkursowego, ust. 1. ppkt 5) wpisuje się: mgr Waldemar Sikora, Burmistrz Miasta i Gminy Busko – Zdrój
ppkt 6) wpisuje się: mgr inż. Tomasz Mierzwa, V-ce Burmistrz Miasta i Gminy Busko – Zdrój
ppkt 7) wpisuje się: mgr Wojciech Legawiec, prezes Uzdrowiska Busko – Zdrój

2)W punkcie 5 Regulaminu konkursu maksymalny planowany koszt wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej skreśla się w nawiasie słowa „piętnaście milionów PLN brutto” i zastępuje kwotą „siedem milionów PLN brutto”, jak w wersji cyfrowej.

3)W punkcie 11.7 ppkt 7 w ostatnim wersie zmienia się odsyłacz do pkt „21.3” na do pkt „11.7.3”.

4)W punkcie 8.2 ppkt 2 lit.c – skreśla się zapis „(…) instalacyjnej w zakresie instalacji i sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i wentylacyjnych”


KOMUNIKAT NR 2
Odpowiedzi na pytania w sprawie warunków dopuszczenia do udziału w konkursie na budowę kładki pieszo – rowerowej łączącej tereny parku przy szpitalu dziecięcym „Górka” z terenami parkowymi w centralnej części uzdrowiska w Busku-Zdroju otrzymane do dnia 20.03.2015 r.

PYTANIE 1: We wzorze załącznika nr A.4. zapisano skład zespołu projektowego, który wykona pracę konkursową. Nie ma załącznika, w którym można wskazać skład zespołu, który wykona późniejsze zamówienie – projekt budowlany i wykonawczy.
Pracę konkursową wykonują architekci oraz konstruktorzy. Elektryk i projektant dróg nie wykonują koncepcji konkursowej, za to uczestniczą w późniejszym projekcie wykonawczym. Regulamin konkursu wymaga dysponowania projektantem dróg i instalacji elektrycznych. Czy dopuszczalna jest modyfikacja treści formularza?

ODPOWIEDŹ 1: Przedmiotem koncepcji jest projekt umownie nazwany „kładką” stanowiącą konstrukcję mostową wraz z ciągiem pieszo rowerowym. Projekt koncepcyjny powinien być wykonywany przez zespół wielobranżowy z mocną reprezentacją specjalistów od dróg, konstrukcji i oświetlenia.

PYTANIE 2: Czy zamiast podpisu na formularzu wykazu osób dopuszczalne jest załączenie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osobę wymienioną w wykazie?

ODPOWIEDŹ 2: Tak, dopuszcza się dołączenie oświadczenia z podpisem osoby wymienionej w wykazie (formularz A.4)
PYTANIE 3: Czy w tabeli załącznika nr A.4 oraz załącznika A.9, jako członka zespołu projektowego należy podać jedynie osobę z uprawnieniami, czy też można wymienić cały skład zespołu autorskiego, wraz z osobami nie posiadającymi uprawnień projektowych, ale ze wskazaniem architekta wiodącego, który takie uprawnienia posiada?

ODPOWIEDŹ 3: Tak, w załączniku A.4 i A.9 można podać inne osoby biorące udział w projektowaniu pracy konkursowej nie posiadające uprawnień, pod warunkiem spełnienia wymagania umieszczenia w wykazie osób uprawnionych do projektowania w specjalnościach wymienionych w pkt 7 ust. 2 ppkt 3 lit. d Regulaminu.

PYTANIE 4: Chciałbym się zapytać o warunki uczestnictwa, które stanowią o tym, że uczestnik konkursu musi posiadać odpowiednie uprawnienia. Aktualnie jestem po studiach architektonicznych i pracuję w zawodzie. Brałem udział w konkursach architektonicznych, gdzie moje prace zostały wyróżnione. W związku z zamiłowaniem do architektury moje pytanie odnosi się o możliwość uczestnictwa w konkursie. Czy nie posiadając uprawnień mógłbym przygotować projekt koncepcyjny (spełniający wszystkie punkty regulaminu), a w razie ewentualnej wygranej zaprosić osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do wykonania dokumentacji wykonawczej?

ODPOWIEDŹ 4: Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie przez „uczestnika” wszystkich warunków określonych w regulaminie konkursu, w tym w szczególności pkt 7.2, ze względu na realizacyjną formę konkursu.
PYTANIE 5: W pkcie 5 Regulaminu konkursu planowany łączny koszt maksymalny został określony słownie jako „piętnaście milionów PLN brutto”. Jak należy to rozumieć?

ODPOWIEDŹ 5: Zapis punktu 5 został skorygowany w Regulaminie – Komunikat Nr 1 w następujący sposób: „W punkcie 5 Regulaminu konkursu maksymalny planowany koszt wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej skreśla się w nawiasie słowa „piętnaście milionów PLN brutto” i zastępuje kwotę „siedem milionów PLN brutto” (jak w wersji cyfrowej).

PYTANIE 6: Czy rzeczywiście niezbędny jest udział w zespole konkursowym projektantów z uprawnieniami w branżach: instalacyjne i sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe i wentylacyjne, wpisanych na listy członków właściwych izb samorządu zawodowego? (Pkt. 8.2. Regulaminu)

ODPOWIEDŹ 6: W regulaminie dotyczącym konkursu na „kładkę” nie ma wymagań uczestnictwa instalatora instalacji sanitarnych (pkt 7.2 ppkt 3 lit. d) w Komunikacie Nr 1 skorygowano błędny zapis pkt 8.2.2 lit. c)”.

PYTANIE 7: Jaki cel ma składanie aktualnego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w Konkursie przez autora, który konkurs już wygrał? (Pkt. 8.4. Regulaminu) Czy Jury nie wierzy samo swoim decyzjom o dopuszczeniu?

ODPOWIEDŹ 7: Punkt 8.4 regulaminu mówi o aktualizacji dokumentów formalnych, ze względu na upływ czasu między przystąpieniem do konkursu, a podpisaniem umowy.
PYTANIE 8: Co znaczy określenie: „orientacja rzutów prostokątnych na rysunkach”? Co to są „rzuty prostokątne”? Co organizator rozumie przez określenie: „orientacja północna”? (Pkt. 11.3. Regulaminu)

ODPOWIEDŹ 8: „Orientacja rzutów prostokątnych północna na rysunkach”, oznacza, że rzuty są ortogonalne i umieszczone prostopadle do górnej krawędzi planszy osią północ-południe poprowadzoną przez rzut projektowanego obiektu.
PYTANIE 9: Czy kalkulacja kosztów jest rozumiana jako element „części opisowej”, która nie może przekraczać 8 stron A4, czy też jej objętość nie jest limitowana? (Pkt. 11.5. Regulaminu)

ODPOWIEDŹ 9: Tak, kalkulację kosztów należy zmieścić w limicie 8 stron opisu.
PYTANIE 10: Pkt. 11.7., ust. 4) i ust. 7) Regulaminu. Mowa jest o wielkości cyfr. W ust. 4) wielkość jest określona dla „jednej cyfry” jako 1 cm. O którą cyfrę chodzi? W ust. 7) wielkość czcionki na opakowaniu jest określona jako „20 p”. O co chodzi?

ODPOWIEDŹ 10: W punkcie 11.7 ppkt 4 Regulaminu określono wysokość cyfr i rozmieszczenie liczby rozpoznawczej (sześciocyfrowej).
W punkcie 11.7 ppkt 7 określono jednolitą formę napisu na opakowaniu, przy wysokości czcionki „Arial” 20 p. (punktów).
W punkcie 11.7 ppkt. 7, w ostatnim wersie zmienia się odsyłacz do „pkt 21.3” na „pkt 11.7.3” (jak w Komunikacie Nr 1).

PYTANIE 11: Czym różni się „pokwitowanie złożenia pracy konkursowej” wg pkt. 12.3. Regulaminu, od tego, co robi sekretarz organizacyjny, który „kwituje jedynie odbiór przesyłki”? Czy nie można przy dostawie osobistej od razu otrzymać pokwitowania, jak w normalnym konkursie?

ODPOWIEDŹ 11: Tak, przy osobistej dostawie pracy będzie można otrzymać od razu pokwitowanie od sekretarza organizacyjnego lub osoby uprawnionej przez Organizatora.

PYTANIE 12: Wg pkt. 13.4. sąd konkursowy wyklucza z oceny prace, które nie spełniły warunków konkursu? Za jakie więc prace zostaną ew. przyznane wyróżnienia? Jakie są kryteria przyznawania wyróżnień? Czy wyróżnienia to są ‘gorsze nagrody’?
Pkt. 15.2. Regulaminu. Co to są „wyróżnienia honorowane”, zwłaszcza, że są opisane jako „niepieniężne”. Czym w takim razie będą ew. honorowane?

ODPOWIEDŹ 12: Regulamin Konkursów Architektonicznych i Urbanistycznych SARP przyjęty Uchwałą ZG SARP Nr 46 z dnia 28.06.2009 r. z nowelizacją w 2014 r., w punkcie IV.1 i IV.2 przewiduje przyznawanie przez Sąd Konkursowy wyróżnień, w tym również niepieniężnych (jako uhonorowanie istotnych wartości pracy konkursowej), jeżeli taka dyspozycja jest umieszczona w Regulaminie konkursu..

PYTANIE 13: W pkt. 14. Regulaminu podano osobowy skład sądu, przy czym pozycja 6) i 7) nie zostały przypisane żadnej osobie. Czy oznacza to, że jury składa się z 5 wymienionych osób, i decyzje podejmuje „w obecności co najmniej połowy członków”, czyli w praktyce być może składem decydującym będzie PT Burmistrz i 2 lokalnych architektów? Czy też, poz. 6) i 7) oznacza zastępców sędziów, co podnosiłoby minimalny skład sądu do 4 osób, ale może oznaczać, że decyzje będą podejmowane np. przez sekretarza organizacyjnego i 3 architektów lokalnych? Wydaje się, że udział przewodniczącego sądu jest jednym z minimalnych warunków zapewnienia prawidłowości działania sądu.

ODPOWIEDŹ 13: W punkcie 14 ogłoszonego regulaminu uzupełniono skład Sądu konkursowego (komunikat Nr 1) o treści: „W punkcie 14 Skład Sądu Konkursowego, ust. 1. ppkt 5) wpisuje się: mgr Waldemar Sikora, Burmistrz Miasta i Gminy Busko – Zdrój
ppkt 6) wpisuje się: mgr inż. Tomasz Mierzwa, V-ce Burmistrz Miasta i Gminy Busko – Zdrój
ppkt 7) wpisuje się: mgr Wojciech Legawiec, prezes Uzdrowiska Busko – Zdrój”.
Organizator zapewnia udział wymienionego w regulaminie Przewodniczącego Sądu Konkursowego w każdym składzie Sądu. Stąd przyjęty 24 – dniowy okres rozstrzygnięcia konkursu, zabezpieczający udział wszystkich wymienionych Sędziów konkursowych.

 

KOMUNIKAT NR 3

W związku z bardzo dużą ilością złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie (w tym wymagających uzupełnienia i usunięcia błędów w związku z art. 26 ust. 3 Ustawy o Zamówieniach Publicznych) – dokonuje się następujących zmian w regulaminie konkursu:

W poz. 3.4 „Harmonogram konkursu” zmienia się w pkt 5 dotychczasowy termin „15.04.2015 r.” na „24.04.2015 r.”

W poz. 10.8 „Ocena wniosków i kwalifikacja uczestników” w pkt 6 – termin dotychczasowy „do dnia 15.04.2015 r.” zmienia się na „do dnia 24.04.2015 r.”

 

KOMUNIKAT NR 4

INFORMACJA

O wynikach kwalifikacji Uczestników o dopuszczenie do udziału konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej ,,Budowy kładki pieszo-rowerowej łączącej tereny parku przy szpitalu dziecięcym ,,GÓRKA” z terenami parkowymi w centralnej części uzdrowiska” w Busku Zdroju.

Sąd Konkursowy informuje, że w wyniku postępowania kwalifikacyjnego oceniającego wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie, po wzięciu pod uwagę złożonych uzupełnień i wyjaśnień, zakwalifikował do udziału w konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych Uczestników ujętych na zamieszczonej poniżej liście.
Pozostali, nie umieszczeni na liście Uczestnicy, zostali wykluczeni z udziału w Konkursie z uwagi na nie spełnienie wymogów Regulaminu Konkursu – o wynikach kwalifikacji i powodach wykluczenia zostaną powiadomieni indywidualnie pocztą.
LISTA UCZESTNIKÓW ZAKWALIFIKOWANYCH

do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej ,,Budowy kładki pieszo-rowerowej łączącej tereny parku przy szpitalu dziecięcym ,,GÓRKA” z terenami parkowymi w centralnej części uzdrowiska” w Busku Zdroju.

1.Goldman & White Line Architects Sp. z o.o. sp. komandytowa ul. Górna Wilda 68/21, 61 – 554 Poznań
2.ENONE ARCHITEKTURA I DESIGN Rafał Sokołowski, ul. Mokra 20/22 m 59, 95-200 Pabianice
3.eM4 Pracownia Architektury BRATANIEC Marcin Brataniec, ul. Zamoyskiego 26/9, 30-523 Kraków
4.PRONOBIS STUDIO Grzegorz Pronobis , ul. Szkolna 10/46, 41-902 Bytom
5.KOSIK Autorska Pracownia Architektury, Agnieszka Kosik- Wolny
ul. Damrota 37/2, 50-306 Wrocław
6.Studium Sp. z o.o., ul. Białostocka 24/7, 03-741 Warszawa
7.MRZEWA ARCHITEKCI Robert Mrzewa, ul. Żeromskiego 61 lok. 12, 90-625 Łódź
8.Piotr Żuraw, ul. Barlickiego 35/10, 50-313 Wrocław,
Joanna Staniszewska Buga Projektowanie, ul. Milicka 30, 51-127 Wrocław
9.Wojciech Gęsiak Studio Architektoniczne, ul. Chrobrego 22, 26-600 Radom
10.BIURO STUDIÓW i Projektów Arch. Barbara Średniawa, ul. Nowa 21/8, 41-908 Bytom
11.DGM Architekci: DTK Studio Architektoniczne Adam Derlatka, JDM Joanna Migut Studio Architektoniczne, Poligon Architektury Paweł Migut Pracownia Projektowa
ul. Mazowiecka 21/613, 30-019 Kraków
12.PP STUDIO PATRYK PNIEWSKI, ul. Władysława IV 59/26, 81-384 Gdynia
13.Archimental S. C. Janusz Ochota, Jerzy Ciba, ul. Orląt Lwowskich 7a/12, 41-902 Bytom
14.Autorska Pracownia Architektury ’91 arch.Wacław Stefański, ul. Józefitów 1/17, 30-039 Kraków
15.1.KMB Studio arch. Karolina Miśków- Barszczewska ; 2.Maria Green Projekty
mgr inż. arch. Maria Green; 3. Studio architektoniczne A++ Agnieszka Gozdek
16.MAŁECCY Biuro Projektowe – Wojciech Małecki, ul. PCK 6/12, 40-057 Katowice
17.Autorska Pracownia Architektury CAD Sp. z o.o., ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa
18.,,MARKA”PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA SC. J. Gąsiorowski, T. Kozłowski
ul.Pusta 8/U3, 24-100 Puławy
19.Tera Group Pracownia Architektoniczna Sp. z o.o., ul. Kozia 2/2, 25-514 Kielce
20.Archigraph s.c. Mielewczyk-Kowalski, ul. Kościerska 11, 83-300 Kartuzy
21.ZAKŁAD ARCHITEKTURY MIKOŁAJ MACHULIK , ul. Broniewskiego 9/11, 40-131 Katowice
22.KIEWEL/JANUS ARCHITEKCI Maciej Kiewel, Tomasz Janus, ul. Przewóz 34, 30-716 Kraków
23.Architektoniczne Atelier Gierlotka, ul. Gen. Jankego 139/6, 40-617 Katowice
24.Piotr Buczak, plum boom architekci, ul. Pocztowa 15/1, 58-200 Dzierżoniów;
Jerzy Gomółka, ul. Damrota 43/4, 50-306 Wrocław
25.Tomasz Maksymiuk MXL 4 Pp. z o.o.Sp. Komandytowa
ul. Bohaterów Warszawy 40/3A2A , 70-342 Szczecin
26.PROMOST CONSULTINGT ,T. Siwowski Spółka Jawna
ul. Bohaterów 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty 4, 35-307 Rzeszów
27.Grupa Kreska Piotr Dynowski, ul. Platynowa 8 lok. 102, 00-808 Warszawa
28.1.Olga Churzępa-Borek;2.Katarzyna Gazda;3.Łukasz Jakóbkiewicz; 4.Piotr Pabian; 5Krzysztof Nowak; 6.Piotr Kamieniec; 7 Bogusław Czarnik; 8.Paweł Gazda
29.Gronner&Rączka Archirtekci Sp.j., Plac Wojska Polskiego 9, 43-300 Bielsko-Biała
30.Firma Projektowa AKCENT Sp. z o.o., ul. Gąsiennicowa 10, 04-521 Warszawa
31.CertusVia Sp. z o.o., ul. Szaserów 19/12, 04-293 Warszawa
32.UK KORONA Studio Architektoniczne Krzysztof Korona ul. Stefan Kiesielowskiego 6/U3, 20-865 Lublin
33.STUDIO ARCHI 5 Sp. z o.o., ul. Przybyszewskeigo 32, 30-128 Kraków
34.ZOBA ARCHITEKCI, ul. Borowa 134, 43-100 Tychy
35.OXXO Projektowanie Architektoniczne Maria Zubek, ul. PCK 2/4 , 40-057 Katowice
36.Marcin Gajda Architektura Krajobrazu, ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków
37.2PM Piotr Musiałowski, ul. Sielecka 48 lok.37, 00-738 Warszawa
38.Autorskie Biuro Architektoniczne Architekt Władysław Markulis, ul. Kościuszki 11/201, 25-310 Kielce
39.ERBUD- Rzeszów Sp. z o.o., ul. Fredry 4, 35-959 Rzeszów
40.BIURO PROJEKTÓW LEWICKI ŁATAK Sp. z o.o., Sp. Komandytowa z siedzibą w Krakowie
ul. Dolnych Młynów 7/7, 31-124 Kraków
41.Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Kelvin Sp. z o.o., ul. Piękna 13, 85-303 Bydgoszcz
42.Holis Studio Maciej Sobczyk, ul. Gen. Filipowicza 6/20 B, 30-611 Kraków
43.GPP Grupa Projektowa Sp. z o.o., al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków
44.1.ATELIER PAWEŁ BYRSKI, 2.Novak-Rygiel Studio Architektoniczne, tel. 124300790
ul. Kościelna 55, 34-123 Chocznia, ul. Szujskiego 6/2
45.Alicja Ścigaczewska, Calle Marques de Larios 40,3G 26006 Logroňo, La Rioja, Hiszpania
46.BOOM Jakub Sitetko, al. Armii Krajowej 220/113, 43-316 Bielsko-Biała
47.ZW A Zdziechowska Walerysiak Architekci Sp.j., ul. Piotrkowska 138/140, 90-062 Łódź
48.TEAM S.C.- Jerzy Gryc, Wawrzyniec Kuc, Wojciech Kurzeja, ul. Wojska Polskiego 18 A, 28-100 Busko Zdrój
49.Hitech Sp. j. A. Kmiecicki, M. Król, ul. Hilarego Mali 16, 25-630 Kielce
50.Inwest -Bau Biuro Projektowo Budowlane, ul. Kawęczywska 142 A, 39-200 Dębica
51.AD ARTIS EMERLA WOJDA Sp. j. , ul. Studencka 4/6, 31-116 Kraków
52.Marcin Kamiński Bartosz Bojarowicz Architekci Spółka cywilna, ul. Niska 5/21, 25-317 Kielce
53.Konrad Ambroży Architekt Archonia, ul. Kanadyjska 64, 32-087 Zielonki
54.Ostrowscy architekci S.c., ul.Zabrska 14/8, 40-083 Katowice
55.LESZEK EDER, ul. Joanny 3/2, 41-712 Ruda Śląska
56.Firma Architektoniczno-Budowlana ,,ARCHBUD” Andrzej Jurkiewicz,
ul. Tatrzańska 3 ,,B”, 25-550 Kielce
57.,,ARCHITEKT ZBIGNIEW STAWSKI”, ul. Chęcińska 57, 28-366 Małogoszcz
58.77 ARCHITEKCI Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 114, 53-333 Wrocław
59.METEOR ARCHITECTS Anna Pszonak, ul. Brukowa 9/5, 15-889 Białystok


KOMUNIKAT NR 5

Odpowiedzi na pytania złożone do dnia 30.04.2015r. w sprawie pracy konkursowej.

PYTANIE 1: W regulaminie konkursu temat określony jest jako pomysł na kładkę
pieszo-rowerową wraz ze ścieżką pieszą i rowerową od terenów parku zdrojowego (w zał. graficznym nr 2G oznaczony jako 10) do obiektu szpitala „Górka” (w zał. graficznym nr 2G oznaczony jako 19), natomiast granica terenu opracowania nie obejmuje parku zdrojowego. Czy ścieżka ma prowadzić od szpitala górka do kładki i od kładki do samego parku zdrojowego? Proszę o wyjaśnienie tej  niezgodności i zakresu opracowywanego terenu.

ODPOWIEDŹ 1: Projektowaną kładkę ze ścieżką pieszo – rowerową należy rozwiązać w granicach oznaczonych na załączniku graficznym 2.G jako „granice opracowania”. Tereny parku zdrojowego oznaczone na załączniku 2.G. nr 10, nie są terenem opracowania, nie są tzw. terenami parkowymi w centralnej części uzdrowiska.

PYTANIE 2 i 7:   W części II. pkt. 2. jest zawarta informacja ” W projekcie należy
nawiązać do koncepcji zagospodarowania działki 117/2 – załącznik 10.G.” Czy jest to warunek konieczny, czy jest dopuszczalne odejście od tej koncepcji i zaproponowanie własnej?

Autorzy „koncepcji części parku …” na działce nr 117/2 (zał. 10.G) nie przewidywali połączenia tej działki z parkiem po południowej stronie. Kładka będzie bez wątpienia dominującym elementem każdego zagospodarowania terenu. Jak należy rozumieć zalecenie na s. 38 Regulaminu: „w projekcie należy nawiązać do koncepcji zagospodarowania działki 117/2 – załącznik 10.G”. Koncepcja NOVAstudio nie została zrealizowana, za to w żadnym stopniu nie odpowiada na potrzeby rowerzystów (skręty) i pieszych (spacer) podążających na Górkę. Czy można odrzucić rozwiązania projektowe proponowane w zał. 10.G?

ODPOWIEDŹ 2 i 7: Można odrzucić rozwiązanie projektowe proponowane w załączniku 10.G. Jeżeli nie jest możliwe, lub jest mniej korzystne dla proponowanego rozwiązania wpisanie się w rozwiązanie załączonej koncepcji (załącznik 10.G.) dopuszcza się zaproponowanie własnej koncepcji zagospodarowania tego terenu parku (dz. nr ew. 117/2).

PYTANIE 3:   Czy oczekiwane jest dostosowanie się do istniejącego układu ścieżek w obszarze oznaczonym A.ZP.6  w zał. graficznym 7G czy istnieje możliwość zaproponowania zupełnie nowego układu? A także, czy w zakres opracowania wchodzi również kompleksowe urządzenie tego obszaru w obiekty małej architektury?

ODPOWIEDŹ 3: Nie ma warunku dostosowania się do istniejących ścieżek na terenie A.ZP.6. Istnieje możliwość zaproponowania zupełnie nowego układu. W zakres opracowania wchodzą elementy małej architektury integralnie związane z elementami kładki, ścieżki rowerowej, enklawami wypoczynkowymi itp., co wyniknie z przyjętego rozwiązania.

PYTANIE 4 i 5:   Czy teren szpitala dziecięcego ma docelowo pozostać ogrodzony z ograniczonym dostępem osób z zewnątrz? Czy na kładce powinna się znaleźć jakaś forma kontroli dostępu?

ODPOWIEDŹ 4 i 5: Należy przyjąć na potrzeby projektu, że teren nie jest wygrodzony, a kładka i ścieżka rowerowa na całej długości są ogólnodostępne.

PYTANIE 6:         Jak należy rozumieć zróżnicowanie określenia ‘granic opracowania’, ‘terenu w granicach opracowania’ oraz ‘”terenu” w granicach inwestycji’?. W pkcie 11.4. Zakres opracowania części graficznej, użyto tych trzech określeń, przy czym w pozycji 2 słowo „teren” ujęto w cudzysłów.

ODPOWIEDŹ 6:     „Granice opracowania” należy przyjmować zgodnie z załącznikiem graficznym 2.G. przez „teren” w granicach inwestycji należy rozumieć teren oddziaływania inwestycji, odpowiadający zasięgowi mapy do celów projektowych, jaką należy zamówić do przyjętego rozwiązania. Zasięg „terenu” w granicach inwestycji określa projektant.

PYTANIE 8:         W związku z niezawinionym przez uczestników opóźnieniem terminów harmonogramu konkursu (por. Komunikat nr 3 Organizatora informujący: „w poz. 3.4 „Harmonogram konkursu” zmienia się w pkt 5 dotychczasowy termin „15.04.2015 r.” na „24.04.2015 r.”; w poz. 10.8 „Ocena wniosków i kwalifikacja uczestników” w pkt 6 – termin dotychczasowy „do dnia 15.04.2015r.” zmienia się na „do dnia 24.04.2015 r.” zwracamy się o odpowiednie (9 dni) przesunięcie pozostałych terminów, tj. terminu zadawania pytań i składania prac konkursowych, a w rezultacie także ogłoszenia wyników. Wynika to z oczywistej potrzeby zapewnienia pierwotnie przewidzianego czasu na opracowanie projektu względem istotnego punktu decyzyjnego jakim jest informacja o zakwalifikowaniu zespołu.

ODPOWIEDŹ 8: Zamawiający przedłuża termin składania prac konkursowych z dnia 30.06.2015r. na dzień 06.07.2015r. do godz. 20.00.


KOMUNIKAT NR 6

Zamawiający przedłuża termin składania prac konkursowych z dnia 30.06.2015r. na dzień 06.07.2015r. do godz. 20.00

 

 

KOMUNIKAT NR 7

ORGANIZATOR KONKURSU

N A OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO – ARCHITEKTONICZNEJ
BUDOWY KŁADKI PIESZO-ROWEROWEJ ŁĄCZĄCEJ TERENY PARKU PRZY SZPITALU DZIECIĘCYM „GÓRKA” Z TERENAMI PARKOWYMI W CENTRALNEJ CZĘŚCI UZDROWISKA

INFORMUJE

że w dniu 18 LIPCA 2015r.
o godz. 12:00

W BUSKIM SAMORZĄDOWYM CENTRUM KULTURY
ul. Mickiewicza 22 w Busku – Zdroju

ODBĘDZIE SIĘ OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU,
OTWARCIE WYSTAWY I DYSKUSJA POKONKURSOWA.

Serdecznie zapraszamy.

Burmistrz Miasta i Gminy Busko – Zdrój
SARP oddział Kielce

KOMUNIKAT NR 8

INFORMACJA W SPRAWIE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO – ARCHITEKTONICZNEJ BUDOWY KŁADKI PIESZO-ROWEROWEJ ŁĄCZĄCEJ TERENY PARKU PRZY SZPITALU DZIECIĘCYM „GÓRKA” Z TERENAMI PARKOWYMI W CENTRALNEJ CZĘŚCI UZDROWISKA W BUSKU – ZDROJU

W dniu  10 lipca 2015 r. Sąd Konkursowy w pełnym składzie na posiedzeniu w Busku – Zdroju ocenił 15 nadesłanych prac i przyznał następujące nagrody i wyróżnienia:

I nagroda 25 000 zł i skierowanie do realizacji pracy o liczbie rozpoznawczej 187232 uczestnikowi:

BP Lewicki Łatak Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, ul. Dolnych Młynów 7/7, 31 – 124 Kraków 

Zespół projektowy w składzie:

 • mgr inż. arch. Kazimierz Łatak
 • dr inż. arch. Piotr Lewicki
 • mgr inż. Karol Kaczmarek
 • mgr inż. Krzysztof Lewandowski
 • mgr inż. Stanisław Mazur
 • dr inż. arch. Mateusz Manecki
 • mgr inż. arch. Marek Sanecki
 • inż. arch. Marta Szyndera

Pracę nagrodzono za:

 • niezwykłe walory krajobrazowe kładki pieszej i rowerowej, harmonijnie wkomponowanej w istniejącą zieleń parkową,
 • konsekwentne rozdzielenie ruchu pieszego i rowerowego w nawiązaniu do układu urbanistycznego otoczenia,
 • rozwiązania materiałowe kładki, które pozwolą na utrzymanie jej standardu estetycznego w trakcie przyszłej eksploatacji.                                                                          
  1pr1pr1pr1pr1pr1pr

II nagroda 15 000 zł pracy o liczbie rozpoznawczej 286417 uczestnikowi:

PP STUDIO Patryk Pniewski, ul. Władyslaw IV 59/26, 81 – 384 Gdynia

Zespół projektowy w składzie:

 • mgr inż. arch. Patryk Pniewski
 • inż. Daniel Śladewski
 • mgr inż. Aleksandra Wyrębska
 • mgr inż. Leszek Leśniowski
 • mgr inż. Marcin Kacprzak

Pracę nagrodzono za:

 • interesujące rozwiązania plastyczne i kompozycyjne kładki, budujące przyjazny klimat użytkowania oraz dobre zintegrowanie z otoczeniem przyrodniczym,
 • przyjęte rozwiązania materiałowe kładki, stanowiące ciekawą propozycję budowania uzdrowiskowego charakteru zielonych wnętrz parkowych.

286417_PLANSZA 1

286417_PLANSZA 2

286417_PLANSZA 3

286417_PLANSZA 4

286417_PLANSZA 5

286417_PLANSZA 6

Wyróżnienie równorzędne 5 000 zł pracy o liczbie rozpoznawczej 416947 uczestnikowi:

STUDIO ARCHI 5 Spółka z o.o., ul. Przybyszewskiego 32, 30 – 128 Kraków 

Zespół projektowy w składzie:

 • mgr inż. arch. Witold Gawłowski
 • dr hab. inż. arch. J. Krzysztof Lenartowicz
 • mgr inż. arch. Magdalena Piątek
 • dr inż. Przemysław Ruchała
 • mgr inż. Agnieszka Buczek
 • mgr inż. Iwona Hartung – Lenart
 • mgr inż. Jan Wachacki

Pracę wyróżniono za:

 • prostą formę architektoniczną oraz rozwiązanie kładki neutralizujące jej infrastrukturalny charakter, które pozwoliło na nieopresyjne wpisanie jej w przestrzeń parku. .

PLANSZA nr 1PLANSZA nr 2PLANSZA nr 3PLANSZA nr 4PLANSZA nr 5

PLANSZA nr 6

Wyróżnienie równorzędne 5 000 zł pracy o liczbie rozpoznawczej 321034 uczestnikowi:

Marcin Gajda Architektura Krajobrazu, ul. Juliusza Lea 116, 30 – 133 Kraków 

Zespół projektowy w składzie:

 • mgr inż. arch. Piotr Knez
 • dr inż. Wiesław Bereza
 • mgr inż. Jarosław Król
 • mgr inż. Wiesław Korbanek
 • mgr inż. Beata Migas
 • mgr inż. Marcin Gajda
 • mgr inż. Artur Ganczarek

Pracę wyróżniono za:

 • poprowadzenie ciągu pieszo – rowerowego, pozwalające na wykorzystanie walorów krajobrazowych i konfiguracji terenu oraz umożliwiające jego przebieg w części na estakadzie, a w części po terenie.


Adobe Photoshop PDFAdobe Photoshop PDFAdobe Photoshop PDFAdobe Photoshop PDFAdobe Photoshop PDF

Adobe Photoshop PDF

Wyróżnienie honorowe pracy o liczbie rozpoznawczej 280528 uczestnikowi:

Archigraph s.c. Mielewczyk – Kowalski, ul. Kościerska 11, 83 – 300 Kartuzy

Zespół projektowy w składzie:

 • mgr inż. arch. Bogdan Kowalski
 • mgr inż. arch. Natalia Walaszkowska
 • mgr inż. Jarosław Milkiewicz
 • mgr inż. Piotr Olejniczak
 • mgr inż. Mieczysław Zwoliński

Pracę wyróżniono za:

 • poszukiwanie formy architektonicznej kładki jako symbolu rozwijającego się kurortu.        


  plansza 1plansza 3plansza 4plansza 5plansza 6

Wyróżnienie honorowe pracy o liczbie rozpoznawczej 231170 uczestnikowi:

AD ARTIS Emerla Wojda Sp. j., ul. Studencka 4/6, 30 – 079 Kraków  

Zespół projektowy w składzie:

 • mgr inż. arch. Arkadiusz Emerla
 • mgr inż. Arch. Maciej Wojda
 • mgr inż. Marcin Matoga

Pracę wyróżniono za:

 • poszukiwanie formy architektonicznej kładki jako symbolu rozwijającego się kurortu.231170-PLANSZA_01231170-PLANSZA_02231170-PLANSZA_03231170-PLANSZA_04231170-PLANSZA_05231170-PLANSZA_06

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *