Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej rewitalizacji Rynku w Końskich – Odpowiedzi – Komunikat nr_06

PYTANIA i ODPOWIEDZI

w sprawie opracowania pracy konkursowej

Pytanie 1

Jaka jest przybliżona historyczna lokalizacja w obrębie placu wspomnianych w materiałach konkursowych studni?

Odpowiedź:

Ad.1. W materiałach konkursowych zamieszono załącznik graficzny (7.G.-archiwalne rysunki) obrazujący lokalizacje dawnych studni w obrębie miasta Końskie – plik JPG – szkic koneckie-studnie-1.jpg. Z mapy można wyczytać że to lokalizacja w zachodniej części Rynku w obrębie dzisiejszego ujęcia wody.

Pytanie 2

Jaki jest stan biologiczny zastanego na opracowywanym obszarze drzewostanu? Które drzewa mogą zostać usunięte, a które musza zostać absolutnie zachowane? (np. w Planie Ochrony Parku, zarówno zieleń otaczająca kolegiatę w obrębie muru kościelnego, jak i zieleń w przestrzeni placu jest opisana jako „tereny zielone zabytkowego krajobrazu”).

Odpowiedź:

Ad.2. Drzewostan w granicach opracowania jest w stanie dobrym, pomimo wieku poszczególnych roślin, co można zobaczyć na załączonych zdjęciach (zał. 4.G.-zdjęcia z października 2015). Wartościowa tkanka flory znajduje się w sąsiedztwie kolegiaty św. Mikołaja. Od strony Rynku grupa drzew i krzewów w miejscu dzisiejszego miejsca pochówku niemieckich żołnierzy stanowi strefę buforową pomiędzy miejscem kultu a publicznym placem. Warto ją zachować dla współistnienia tych funkcji miejskich. Dopuszczalna jest umiarkowana korekta jak i uzupełnienie tej strefy zieleni np. o niskie rośliny ozdobne dla uczytelnienia zespołu sakralnego i dominanty w przestrzeni. Roślinność w pozostałym obszarze Rynku w ramach poprawy walorów widokowych tej przestrzeni miejskiej pozostawia się do decyzji projektanta ich wykorzystanie w koncepcji lub usunięcie.

Pytanie 3

Jaka jest przewidywana docelowa intensywność ruchu kołowego wokolo rynku (Placu Kościuszki)? Czy należy sie tu spodziewać intensywnego ruchu kołowego – mimo planowanych obwodnic?  (ulice obiegające plac Kościuszki wydaja sie być „głównymi” ciągami komunikacyjnymi w obrębie miasta). Czy ruch wokolo placu ma być docelowo dadatkowo ograniczany – np. tylko dla mieszkańców, dostaw itp. (na przykładzie rynku krakowskiego)?

Odpowiedź:

Ad.3. Docelowo intensywność ruchu wokół placu Rynku przewiduje się jak dla obszarów śródmiejskich, czyli ograniczenie ruchu tranzytowego (drogi wojewódzkie i krajowe) i pozostawienie ruchu lokalnego dla mieszkańców jako dojazd do funkcji miejskich (handel, gastronomia, kościół, imprezy masowe).

Pytanie 4

W związku z rozbieżnościami między MPZP i Regulaminem konkursu, mam pytanie które zapisy są ważniejsze: W regulaminie konkursu, w Części II p.1.1. Cel konkursu i oczekiwania Zamawiającego stoi: „Zamawiający oczekuje również w pracy konkursowej wytycznych dotyczących kształtowania elewacji budynków przyległych od obszaru w „granicach opracowania”, które porządkowałyby istniejący stan poprzez wskazywanie zalecanej kolorystyki ścian, formy oraz lokalizacji detali i szyldów, sposobu podświetlenia ”  w MPZP są dość szczegółowe zapisy dotyczące szyldów i reklam oraz elewacji, czy Zamawiający oczekuje uszczegółowienia w projekcie zapisów MPZP, czy nowej propozycji?

Odpowiedź:

Ad.4. W pracy konkursowej oczekuje się propozycji rozwiązań dotyczących kształtowania elewacji budynków w tym wskazania zalecanej kolorystyki ścian, formy oraz lokalizacji detali i szyldów, sposobu podświetlenia bazując na wytycznych z planu jak i Ochrony parku kulturowego.

Pytanie 5

W regulaminie konkursu, w Części II p.1.4: „Przy projektowaniu należy uwzględnić oczekiwania Zamawiającego: Likwidacja szaletu w obecnej formie i miejscu oraz znalezienie nowej lokalizacji w „granicach opracowania”

W MPZP: § 21″W zakresie zagospodarowania terenów 1KP, 2KP  i kształtowania ładu przestrzennego ustala się obowiązek likwidacji istniejącego szaletu publicznego;”

Odpowiedź:

Ad.5. Istniejący szalet publiczny jest elementem przestrzeni Rynku o niskiej wartości funkcjonalnej i architektonicznej. Jego likwidacja i ewentualna zmiana lokalizacji w nowej formie architektonicznej będzie zabiegiem poprawiającym jakość przestrzeni miejskiej miasta Końskie jak i też samego szaletu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *