Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej rewitalizacji Rynku w Końskich – Odpowiedzi na pytania

 

PYTANIA i ODPOWIEDZI

w sprawie warunków dopuszczenia do udziału w Konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej rewitalizacji Rynku w Końskich.

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie postanowień Regulaminu konkursowego, dotyczących punktu 8.2.2 ppkt. c: 8.2.2. W celu oceny spełniania przez Uczestnika Konkursu warunków, o których mowa w art.22 ust. 1 Ustawy Zamawiający żąda następujących dokumentów:

c) Oświadczenia o posiadaniu przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu pracy konkursowej uprawnień (specjalności: architektonicznej bez ograniczeń, konstrukcyjnej, drogowej, dotyczącej instalacji sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych) – poświadczonych wpisami na listy członków właściwej izby samorządu zawodowego (art. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów – Dz. U. z 2001 r. nr 5, poz. 42 z późn. zm.), na Załączniku Nr 4.

1. Czy do wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie wymagane jest dołączenie dokumentów członków zespołu autorskiego, poświadczających posiadane przez nich kwalifikacje i  przynależność do izby, czy na tym etapie wystarcza podpis tych osób na załączniku nr 4?

2. Czy wszyscy z wymienionych projektantów branżowych muszą znaleźć się we wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie?


Odpowiedź:

Ad. 1 Do wniosku o dopuszczenie do konkursu wymagane jest od członków zespołu projektowego wypełnienie załącznika nr 4, w tym podanie typu specjalności uprawnień, nadanego numeru uprawnień i własnoręcznego podpisu. Dołączanie dodatkowych dokumentów jest zbędne.

Ad.2 Zgodnie z pkt 7.1 Regulaminu w skład zespołu oprócz wiodącego architekta powinni wejść projektanci z uprawnieniami drogowymi i instalacyjnymi.

Pytanie 3.

W pkt. 4.1 jako przedmiot konkursu pojawia się termin : przebudowa Rynku w Końskich w ramach zadania Rewitalizacji obszaru miasta Końskie. Rozumiem zatem, że to właśnie jest zadaniem konkursowym na opracowanie koncepcji urb-arch? Zarówno tytuł zamieszczony na stronie 1 w/w regulaminu jaki i nazwy (pkt. 4.2 oraz pkt.6) dokumentacji projektowo– kosztorysowej dla zamówienia publicznego nie są jednoznaczne w tej kwestii. Stosowany jest zamiennie termin przebudowa oraz rewitalizacja. Terminy te oczywiście nie są tożsame, na co również wskazuje fragment z pkt. 4.1 określający przedmiot opracowania konkursowego. Prosiłabym o ustosunkowanie się do tego problemu.

Odpowiedź:

Ad.3 W pkt 4.1 wkradł się błąd. Powinno być : Przedmiotem konkursu są twórcze prace projektowe obejmujące opracowanie szczegółowej koncepcji urbanistyczno – architektonicznej Rewitalizacja Rynku w Końskich w ramach zadania Rewitalizacji obszaru miasta Końskie.


Pytanie 4

W pkt. 7.1 pojawia się zdanie: „W opracowaniu pracy konkursowej powinny brać również osoby uprawnione do projektowania bez ograniczeń w branży drogowej i instalacyjnej.” Czy to sformułowanie jest jednoznaczne z terminem „muszą”? Tzn. jaki jest wymóg obecności branżystów w zespole konkursowym zgłoszonym do uczestnictwa w konkursie? Czy ten nakaz jest wymogiem formalnym w ogóle dla każdej branży czy o tyle, o ile w projekcie pojawią się elementy zw. z daną branżą?

Odpowiedz:

Ad.4 Zgodnie z pkt 7.1 Regulaminu w skład zespołu oprócz wiodącego architekta powinni wejść projektanci z uprawnieniami drogowymi i instalacyjnymi.


Pytanie 5

Jak interpretować zapis w regulaminie.Czy Jest to warunek bezwzględny do uczestnictwa w konkursie ? Chodzi zwłaszcza o uprawnienia drogowe bo z tym zawsze jest kłopot. W opracowaniu pracy konkursowej powinny brać również osoby uprawnione do projektowania bez ograniczeń w branży drogowej i instalacyjnej.

Odpowiedz

Ad 5. Zgodnie z pkt 7.1 Regulaminu w skład zespołu oprócz wiodącego architekta powinni wejść projektanci z uprawnieniami drogowymi i instalacyjnymi. Takie jest zalecenie Zamawiającego z uwagi na duży udział zagadnień drogowych i związanych z tym zagadnień przebudowy infrastruktury w pasie drogowym.


Pytanie 6

dot. pkt. 11.4 Cz. I. Regulaminu konkursu –  Zakres opracowania części graficznej w związku z pkt. 1.1 Cz. II Regulaminu konkursu – Cel konkursu i oczekiwania Zamawiającego. Czy zamawiający/Organizator posiada i udostępni rysunki elewacji pierzei w celu wykonania wymaganego regulaminem opracowania – „elewacje placu i ulic – skala 1 : 200” i „kształtowanie elewacji budynków przyległych od obszaru w „granicach opracowania”, które porządkowałyby istniejący stan poprzez wskazywanie zalecanej kolorystyki ścian, formy oraz lokalizacji detali i szyldów, sposobu podświetlenia” ? Załącznik  3.G. zawiera model 3D  – uproszczone obrysy kubatur budynków bez oczekiwanej szczegółowości. Czy należy przedstawić wszystkie elewacje „budynków przyległych od obszaru w „granicach opracowania”” czy tylko wybrane i ile ?

Odpowiedz:

Ad.6 Wytyczne dotyczące kształtowania elewacji budynków przyległych do obszaru w „granicach opracowania”, które porządkowałyby istniejący stan poprzez wskazanie zalecanej kolorystyki ścian, formy oraz lokalizacji detali i szyldów, sposobu podświetlenia należy przedstawić w sposób jak najbardziej czytelny korzystając z materiałów konkursowych jak np.: zdjęcia stanu istniejącego. Organizator nie posiada rysunków rozwinięć wspomnianych elewacji.

Pytanie 7.

Jaka jest funkcja naziemnego obiektu kubaturowego – różowej „rogatki” krytej brązowym papendeklem u zbiegu ulic Strażackiej i Hubala i czy można go w koncepcji wyburzyć lub przebudować, nadbudować, rozbudować  dostosowując rozwiązanie do wymaganej regulaminem „nowej jakości kompozycyjnej i funkcjonalnej w obrębie głównej przestrzeni publicznej” ?

Odpowiedź:

Ad.7 Wszystkie nieruchomości w obrębie Rynku są własnością w większości prywatną i nie podlegają decyzjom projektowym polegającym na wyburzeniu lub przebudowie. Przedmiotem konkursu jest jedynie intencja jak w pkt powyżej


Pytanie 8.

Czy ujęcie wody, strefa bezpośredniej ochrony sanitarnej  ujęcie wody musi być w również w tym przypadku ogrodzone i niedostępne dla osób nieupoważnionych (Art. 52 i 53 Prawa wodnego)? Ujęcie wody z jego strefą bezpośrednią ochrony stanowi charakterystyczne uwarunkowanie – ograniczenie prawne, funkcjonalne i wizualne nie uwzględnione w regulaminie konkursu (poza ogólnym odniesieniem do i w mpzp). Czy przedstawienie rozwiązania w pracy konkursowej tego problemu dla „nowej jakości kompozycyjnej i funkcjonalnej w obrębie głównej przestrzeni publicznej” jest wymagane ?

Odpowiedź:

Ad.8 Istniejące ujęcie wody należy ująć w opracowaniu konkursowym z propozycją powiązania go z przywróceniem obiektu małej architektury (dawnej studni) i zastosowanie takich rozwiązań by teren ten był w jak największym stopniu dostępny jako przestrzeń publiczna.


Pytanie 9.

W związku z ogłoszeniem konkursu na rewitalizację Rynku w Końskich chciałabym zapytać, czy jeśli uczestnik nie posiada w składzie grupy projektowej osoby uprawnionej do projektowania bez ograniczeń w branży drogowej i instalacyjnej zostanie zakwalifikowany do wzięcia udziału w konkursie?

Odpowiedź:

Ad.9 Zgodnie z pkt 7.1 Regulaminu w skład zespołu oprócz wiodącego architekta powinni wejść projektanci z uprawnieniami drogowymi i instalacyjnymi. Takie jest zalecenie Zamawiającego z uwagi na duży udział zagadnień drogowych i związanych z tym zagadnień przebudowy infrastruktury w pasie drogowym. W przypadku braku takich projektantów w zespole projektowym nie będzie spełniony warunek Regulaminu i (uczestnik) zespół nie zostanie zakwalifikowany do udziału w konkursie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *