Konkurs – Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach – KOMUNIKAT NR 1

KOMUNIKAT NR 1 – 20.02.2017r.

Wyjaśnienia oraz zmiana Regulaminu konkursu realizacyjnego na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach.

Działając na podstawie art. 116 ust. 2 pkt 18 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), w związku z Rozdziałem I pkt 2.7 Regulaminu konkursu w imieniu Zamawiającego dokonuję następującej zmiany Regulaminu:

  1. Rozdział VII pkt 3.2 Regulaminu otrzymuje brzmienie:

3.2. Przedmiotem negocjacji będą istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, zgodnie istotnymi postanowieniami umowy, stanowiącymi Załącznik nr 7 do Regulaminu, tj. w zakresie wynagrodzenia, praw autorskich, ewentualnego etapowania inwestycji oraz terminów realizacji przedmiotu Umowy związanych z etapowaniem inwestycji, umożliwiających realizację, całej Inwestycji lub jej etapu pierwszego do dnia 31.08.2020r.

  1. § 3 ust. 1.3 Załącznika nr 7 do Regulaminu otrzymuje brzmienie:

1.3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu Umowy w zakresie zgodnym z punktem 1.1. a do d § 2 w terminie do 8,5 miesięcy od daty zawarcia Umowy w tym projektu budowlanego w terminie 4 miesięcy od daty zawarcia umowy.”

  1. W Załączniku Nr 1 do Regulaminu konkursu str.3, pkt.3 – zmianie ulega zapis ,,w pkt. 3.8” na ,,w pkt. 3.7”.

Terminy, o których mowa w pkt 2 niniejszego pisma mogą ulec powtórnie wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. Jeżeli przedmiotowe terminy będą miały zostać wydłużone, Zamawiający informację w tej sprawie poda najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2017 r. Jeżeli taka informacja nie zostanie zamieszczona oznaczać to będzie, iż terminy podane jako „8,5 miesiąca oraz 4 miesiące” określone w § 3 ust. 1.3 Załącznika nr 7 do Regulaminu pozostają bez powtórnej zmiany.

Ponadto, Zamawiający wyjaśnia i zwraca uwagę, iż zgodnie z § 3 ust. 1.4 Załącznika nr 7 do Regulaminu, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostarczeniu Zamawiającemu dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot Umowy, w przypadkach opisanych w lit. a-c wskazanego postanowienia umowy.

Sekretarz organizacyjny
Regina Kozakiewicz Opałka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *