Konkurs – Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach – KOMUNIKAT NR 10 – odpowiedzi na pytania

KOMUNIKAT NR 10

Odpowiedzi na pytania z dnia 02.05.2017r.

Pytanie nr 1 Rozdział III punkt 3.7. Uczestnik powinien złożyć dokumenty i oświadczenia „aktualne na dzień złożenia”, jak datowane powinny być te dokumenty, liczy się data złożenia wniosku, data złożenia pracy konkursowej, czy data zaproszenia do negocjacji?

Ad.1. Odpowiedź: Datę określi wezwanie na podstawie art 26 ust.2f ustawy zgodnie z pkt.3.7. Rozdział III, czyli przed zaproszeniem do negocjacji.

Pytanie nr 2 Czy Istniejąca Duża Sala Teatralna musi bezwzględnie zostać zachowana w obecnej lokalizacji? W zaleceniach konserwatorskich znajdujemy zapis:„Ogólnodostępne wnętrza teatru, czyli brama przejazdowa, przedsionek, główna klatka schodowa, foyer, stara owalna sala o metryce z ostatniej ćw. XIX w. ulegały z biegiem czasu licznym przekształceniom i nawarstwieniom. Zakres tych przekształceń – przy bardzo słabym rozpoznaniu obiektu, ze względu na brak przekazów ikonograficznych i badań architektonicznych – jest trudny do rozczytania. ”Prosimy o podanie stanowiska Zamawiającego wobec przeniesienia funkcji Sali Dużej w inne miejsce Zespołu budynków teatralnych przy: a- zachowaniu portalu w istniejącej lokalizacji b- przeniesieniu zabytkowego portalu sceny w inne miejsce zespołu.

Ad.2. Odpowiedź: Zał. Nr 14 a Warunki Programowo Technologiczne do Konkursu mówi Zamawiający nie wyklucza przyjęcia programu o założeniach innych niż sugerowane. Takie modyfikacje programu powinny jednak spełniać nadrzędny cel jakim jest uzyskanie układu funkcjonalno-użytkowego optymalnie wykorzystującego przestrzeń, dającego elastyczność funkcji części pomieszczeń ( do wykorzystania w celu innym niż ich podstawowe przeznaczenie np. eventy w foyer), nie powodującego wzrostu planowanych kosztów w stosunku do układu proponowanego. Znając ograniczenia wynikające z pozostawienia Sali Dużej w obecnej lokalizacji, przeniesienie Sali Dużej nie będzie uznane przez Zamawiającego/ Sąd Konkursowy za niespełnienie warunków programowo-technologicznych z zastrzeżeniem utrzymania funkcji teatralnej w obecnej lokalizacji Sali Dużej (jako Sala Mała), z istniejącym układem sceny i widowni (z możliwą redukcją ilości krzeseł na widowni w strefach ograniczonej widoczności) oraz historycznymi detalami i elementami wystroju, w tym portalu sceny. Takie rozwiązanie nie może spowodować wzrostu kosztów w stosunku do planowego. W istniejącym układzie przestrzennym jest to bardzo trudne do wykonania, dlatego taka opcja nie była wcześniej rozważana.

Pytanie nr 3 W zaleceniach konserwatorskich pojawia się sformułowanie: „Wydaje się zasadne przeprowadzenie przynajmniej w odniesieniu do sali teatralnej podstawowych badań w celu rozpoznania pierwotnej kolorystyki ścian, balustrad balkonów, sposobu wykończenia sufitu nad salą. Zaproponowana aranżacja wnętrz powinna mieć podstawę w wynikach badań, może także opierać się na znanych opisach kieleckiego teatru m.in. na łamach „Gazety Kieleckiej”, z wykorzystaniem analogii z epoki.” Prosimy o udostępnienie wzmiankowanych badań. Prosimy również o udostępnienie Uczestnikom wspomnianych przez Konserwatora opisów wnętrz.

Ad.3. Odpowiedź: Badania architektoniczne stanowią przedmiot zamówienia. Mają być wykonane przez wykonanie wyprzedzająco do projektu, co jest zapisane w zał. Nr 7 § 2 pkt 1.1. lit b. Opis wnętrz zawarty jest z załączniku nr 15c.

Pytanie nr 4 Fryzjer, pracownia charakteryzacji, pracownia oświetlenia, pracownia akustyczna, pracownia montażystów sceny, są w załączniku 14a wymienione dwukrotnie (w różnych zespołach funkcjonalnych: w Zespole garderób i pomieszczeń zaplecza dla aktorów oraz w Zespole pomieszczeń technicznych teatru). Czy życzeniem Zamawiającego jest rzeczywiście zdwojenie tych funkcji (pomieszczenia przy Dużej Sali Teatralnej i centralnie)?

Ad.4. Odpowiedź: Wymienione w zespole pomieszczeń technicznych teatru, (pkt 7), pomieszczenia inne ( nietechniczne), jak fryzjer, charakteryzacja są pomieszczeniami o których mowa również w grupie pomieszczeń „garderoby + pomieszczenia zaplecza dla artystów, pom. towarzyszące” ( pkt 2)- pracownia fryzjerska, pracownia charakteryzacji. Powyższe pomieszczenia występują 1 raz przy dużej scenie ( niezależnie od pom. przy scenie małej).

Pytanie nr 5 W zespole Sceny Małej wymieniony jest Magazyn dekoracji, czy życzeniem Zamawiającego jest niezależny od zespołu funkcjonalnego Magazyny, magazyn dekoracji przeznaczony dla Sali Małej?

Ad.5. Tak, mała scena powinna posiadać własny, magazyn dekoracji. Pomieszczenia związane z Małą Sceną opisano w pkt 5 „warunków”.

Pytanie nr 6 Czy Zamawiający nie życzy sobie utrzymania istniejącej funkcji kostiumerii? (pomieszczenie nie jest wymienione w załączniku 14a).

Ad.6. Odpowiedź: Warunki programowo technologiczne przewidują funkcję magazynów kostiumów do 10 przedstawień (pkt 6). Ze względu na rosnące zapasy kostiumów „archiwalnych” w miarę możliwości wskazane byłoby wygospodarowanie magazynów na ich przechowywanie, o pow. nie mniejszej niż obecnie ok. 85m ponadto należy umieścić małe magazyny kostiumów przy scenie do bieżącego użytkowania.

Pytanie nr 7 Kasy i Biuro Organizacji Widowni pojawiają się w Załączniku 14a dwukrotnie (w zespole funkcjonalnym Pomieszczenia dla widzów oraz w zespole funkcjonalnym Pomieszczenia administracyjne). Czy Zamawiający życzy sobie zdwojenia pomieszczeń tych funkcji?

Ad.7. Odpowiedź: Opisane w zespole pomieszczeń dla widzów (pkt 4) pomieszczenie kas i biura organizacji widowni są tymi samymi pomieszczeniami, w których mowa w pkt 8- pomieszczenia administracyjne. Pomieszczenia te występują 1 raz.

Pytanie nr 8 Pomieszczenia socjalne sprzątaczek pojawiają się w programie dwukrotnie (w zespole funkcjonalnym Pomieszczeń dla widzów oraz w zespole Pom. Administracyjne). Czy życzeniem Zamawiającego są osobne Zespoły pomieszczeń socjalnych dla sprzątaczek w obu częściach/zespołach funkcjonalnych? Czy należy przewidzieć w ramach tych zespołów wyłącznie toalety damskie?

Ad.8. Odpowiedź: Pomieszczenia socjalne Sprzątaczek występują 1 raz, w pkt.4- sugeruje się połączenie pomieszczeń socjalnych obsługi szatni z pomieszczeniem socjalnym dla Sprzątaczek. Przewiduje się zatrudnienie łącznie obsługi szatni i sprzątających do 5 osób,-(1 wspólna toaleta dla mężczyzn i kobiet).

Pytanie nr9 Prosimy o podanie kot wysokościowych posadzki w dziedzińcu.

Ad.9. Odpowiedź: Koty wysokościowe dziedzińca określone są na mapie zasadniczej jako rzędna studzienek. Pozwala to na orientacyjne określenie istniejącego poziomu terenu. Rzędne oznaczone na inwentaryzacji wyprowadzone od wspólnego poziomu +-0,00 na wejściu głównym do budynku, do wyjść ze wszystkich klatek schodowych, też wyznaczają poziom dziedzińca. Proszę zgłaszać umotywowaną konieczność uzyskania rzędnych w innych niż powyższe lokalizacjach – w zasadnych przypadkach zostaną uzupełnione wcześniej, niezależnie od ich weryfikacji na mapie do celów projektowych (procedura w toku).

Pytanie nr 10 Załącznik 14a, Pkt.11.2 strona 9, pojawia się sformułowanie „(…)w wyprzedzająco wykonanych badaniach architektonicznych”. Prosimy o bliższe informacje i udostępnienie tych badań Uczestnikom.

Ad.10. Odpowiedź: jak pkt.3.

Pytanie nr 11 W Załączniku 14a Zamawiający podaje informację, że w obecnej sali dużej pierwsze rzędy nie mają właściwej widoczności oraz, że wymagana jest poprawa tej widoczności. W związku z wymaganą szczegółowością pracy konkursowej prosimy o udostępnienie materiałów i badań dotyczących widoczności sali w obecnym kształcie.

Ad.11. Odpowiedź: Opinia na temat widoczności sformułowana jest z autopsji. Zamawiający oczekuje w projekcie wykonania takiej analizy przy założeniu obniżenia podłogi sceny i ewentualnej korekty widowni w miarę możliwości technicznych, warunkowanych poziomem pierwszych balkonów. Zgodnie z uwagami ogólnymi do „Warunków” zał. 14a dopuszcza się podniesienie wysokości (rzędnej) pierwszego balkonu przy konsekwentnych zmianach w komunikacji pionowej i analizie kosztów takiej decyzji.

Pytanie nr 12 Organizator konkursu wymaga od Uczestników niespotykanie szczegółowych, jak na konkurs architektoniczny, opracowań technologii teatralnej oraz skali rysunków 1:100.Opracowanie na takim poziomie szczegółowości powinno być wykonane w ramach prawnie uregulowanej współpracy z Zamawiającym, albo po wygraniu konkursu albo jako podstawa opracowania materiałów konkursowych. Czy celem Organizatora konkursu jest przeniesienie na Uczestników konkursu kosztów opracowań na poziomie projektu wykonawczego? Wykracza to poza standardy zakresu prac w konkursie architektonicznym. Prosimy w związku z tym o ponowne rozważenie zmniejszenia skali opracowania w odniesieniu do rysunków (z wymaganej skali 1:100 na skale 1:200) oraz zredukowanie zakresu opracowania technologii teatralnej.

Ad.12. Odpowiedź: Problem wymaganej skali rysunków był przedmiotem odpowiedzi na pytanie nr 2 komunikat Nr 5. Zamawiający podtrzymuje ten wymóg. Nie zmienia on stopnia szczegółowości opracowania, jedynie je uczytelnia, pozwala na zasygnalizowanie koncepcji wnętrzarskich, detalu architektonicznego. Zakres opracowania technologii w warunkach konkursu został ograniczony do wykonania schematu obrazującego przyjęte założenia technologii teatru, w tym wykres widoczności z uzasadnieniem oraz do opisu technologii. Udział doświadczonego technologa teatralnego w zespole projektowym jest dla funkcji teatru zasadniczy, zarówno do uzasadnienia i uwiarygodnienia rozwiązań technicznych jak i do kształtowania szczegółowego programu i układu funkcji. Regulamin nie wymaga rozwiązań szczegółowych, a jedynie przedstawienie przyjętych w koncepcji podstawowych założeń i parametrów.

Pytanie nr 13 Prosimy o uściślenie przyjmowanych w Załączniku 14a definicji i wymagań dla: Podscenia (czy jest w tekście Załącznika rozumiane jako przestrzeń pod czy przed sceną) Zaplecza sceny Proscenium

Ad.13. Odpowiedź: „Podscenie”- jest to przestrzeń pod sceną, ”Proscenium”- to przestrzeń przed sceną (przy obniżeniu proscenium na 2m poniżej podłogi widowni można uzyskać połączenie z „podsceniem”, ”zaplecze sceny” jest zdefiniowane w pkt 5 „mała scena”.

Pytanie nr 14 Warunki Programowo Technologiczne (Zał. Nr 14) zostały napisane dość niespójnym tekstem ciągłym, pozostawiają dwuznaczności jeśli chodzi o liczbę i nazewnictwo pomieszczeń. Prosimy, o niezbędne w każdym konkursie architektonicznym, tabelaryczne zestawienie pomieszczeń. Załącznik 14a w obecnej formie nie pozwala dostatecznie zrozumieć życzeń Zamawiającego i Organizatora konkursu.

Ad.14. Odpowiedź: Sposób sformułowania oczekiwań Zamawiającego w warunkach Konkursu, w sposób opisowy, mniej techniczny i mało szczegółowy miał na celu dostarczenie danych ogólnych, pozwalających doświadczonemu zespołowi projektowemu z udziałem technologa na rozwinięcie tych danych w logiczny, autorski program funkcjonalny. Program determinują zarówno istniejące ograniczenia budowlane kosztowe i konserwatorskie, jak i wymogi sanitarno higieniczne oraz użytkowe zawarte w obowiązujących przepisach techniczno-budowlanych, które zostaną przeanalizowane w ramach autorskiej koncepcji, wymagających być może kompromisów.

Pytanie nr 15 Prosimy o podanie minimalnych powierzchni pomieszczeń wymaganych przez Zamawiającego.

Ad.15. Odpowiedź: Minimalne powierzchnie pomieszczeń zostaną określone przez uczestników Konkursu na podstawie wytycznych zawartych w „warunkach” oraz przepisów techniczno budowlanych. Minimalne powierzchnie wybranych pomieszczeń podano w Tabeli Nr 1.

Pytanie nr 16 Załącznik 14a, Pkt. 2 strona 4: „Aneks socjalny dla garderób”. Prosimy o uściślenie, czy aneks socjalny należy przewidzieć dla wszystkich garderób czy tylko dla Garderób wspólnych? Prosimy o podanie liczby osób, które będą z niego korzystać oraz o podanie sugerowanej powierzchni.

Ad.16. Odpowiedź: „Aneks socjalny” o którym mowa w pkt 2 załącznika 14a- oznacza pomieszczenia socjalne- aneks kuchenny, pom. porządkowe dla 4 garderób indywidualnych- gościnnych, od 4 do 8 osób.

Pytanie nr 17 Załącznik 14a, Pkt. 2 strona 4: prosimy o uściślenie czy Aneks socjalny i Pokój wypoczynkowy są tym samym pomieszczeniem?

Ad.17. Odpowiedź: Pokój wypoczynkowy należy zaprojektować jako pomieszczenie powiązane z zespołem garderób zbiorowych. Aneks socjalny opisano w odpowiedzi Nr 16 i dotyczy garderób indywidualnych.

Pytanie nr 18 Prosimy o informację, gdzie obecnie w Teatrze znajdują się pomieszczenia: dyżurka garderobian i fryzjerów, inspicjent reżysera (informacji brakuje na rzutach inwentaryzacji Budynków).

Ad.18.Odpowiedź: Obecnie brak pomieszczeń dyżurnych dla garderobiany, fryzjera i inspicjenta.

Pytanie nr 19 Załącznik 14a, Pkt. 2 strona 5: prosimy o uściślenie czy sama Sala nagrań ma być przeznaczona na 6 osób, czy też cały Zespół studia nagrań?

Ad.19. Odpowiedź: Sala nagrań powinna pomieścić 6 osób ze sprzętem.

Pytanie nr 20 Załącznik 14a Pkt. 3 strona 5: prosimy o wyjaśnienie sformułowania: „Dopuszcza się korektę przekroju widowni, ale w ramach wyznaczonych wysokością pierwotnego balkonu”.

Ad.20. Odpowiedź: Powyższe oznacza, że poprawa widoczności na parterze, nie powinna spowodować likwidacji pierwszego balkonu. Możliwa jest analiza podniesienia rzędnej pierwszego balkonu, patrz. Pkt 11.

Pytanie nr 21 Załącznik 14a Pkt. 4 strona 5: prosimy o sprecyzowanie czy Przebieralnie dla widzów to to samo co Szatnie?

Ad.21. Odpowiedź: Przebieralnie dla widzów to pomieszczenia w pobliżu szatni służące do zmiany ubrania widzów (np. z podróży).

Pytanie nr 22 Załącznik 14a Pkt. 5 strona 6: „Graderoby Sceny Małej”, prosimy o uściślenie czy Zamawiający wymaga Garderoby męskiej na 8 osób i Garderoby damskiej na 8 osób czy też Garderoby męskiej na 4 osoby i Garderoby damskiej na 4 osoby.

Ad.22. Odpowiedź: Garderoby przy małej scenie powinny pomieścić do 8 kobiet i 8 mężczyzn (preferowane) jednak nie mniej niż 6 osób dla garderoby żeńskiej i 6 dla garderoby męskiej.

Pytanie nr 23 Załącznik 14a Pkt. 5 strona 6: prosimy o więcej informacji na temat Zaplecza technicznego Sceny Małej. Jakie funkcje i wymagania powinno ono spełniać.

Ad.23. Odpowiedź: Zaplecze techniczne małej sceny zależy od jej położenia w stosunku do sceny dużej. Program powinien być budowany w zależności od możliwości połączenia niektórych funkcji przy uzasadnieniu ich wielkości. Funkcje opisane w pkt 5, zał. 14a.

Pytanie nr 24 Załącznik 14a Pkt. 5 strona 6: jakie są oczekiwania Zamawiającego co do wyposażenia Sceny Małej w sprzęt oświetleniowy i akustyczny. Ad.24. Odpowiedź: Scena mała powinna być w pełni fukcjonalna i uniwersalna. Niezbędne wyposażenie powinien dobrać technolog (z uwzględnieniem kosztów całości). W naszej ocenie do analizy w kolejnych fazach projektu.

Pytanie nr 25 Załącznik 14a Pkt. 5 strona 6 zawiera sformułowania: „mała scena powinna być zlokalizowana w oficynie północnej lub wschodniej” oraz „Istnieje możliwość zlokalizowania małej sceny w innym budynku np. w oficynie północnej przeznaczonej do rozbudowy (w kierunku zachodnim) i nadbudowy (poprzez zmianę kształtu dachu) – rozwiązania preferowane”. Prosimy o wyjaśnienie i uściślenie preferowanej lokalizacji Sceny Małej.

Ad.25. Odpowiedź: Powyższy zapis stanowi jedynie sugestię zgodnie z „uwagami ogólnymi” warunków programowo technologicznych. (zał. 14c)

Pytanie nr 26 Załącznik 14a Pkt. 6 strona 6: prosimy o sprecyzowanie oczekiwań Zamawiającego, które z wymienionych magazynów powinny zostać zlokalizowane w zespole funkcjonalnym Magazyny, a które z magazynów w formie magazynów podręcznych powinny zostać zlokalizowane bezpośrednio przy Scenie Dużej i przy Scenie Małej.

Ad.26. Odpowiedź: Do decyzji i wiedzy Uczestników, w tym technologa teatralnego pozostawia się decyzję, które z magazynów powinny być zlokalizowane bezpośrednio w pobliżu sceny, jako podręczne, a które mogą być oddalone.

Pytanie nr 27 Załącznik 14a Pkt. 7 strona 7: „W ramach obiektu należy utrzymać, wyremontować, uzupełnić i wyposażyć następujące pomieszczenia: (…)”. Prosimy o podanie obecnej lokalizacji pomieszczeń przeznaczonych do utrzymania i remontu, jak również ich numerów. Nie wszystkie z wymienionych pracowni i pomieszczeń są zaznaczone na rysunkach inwentaryzacji architektonicznej.

Ad.27. Odpowiedź: Wykaz i nazwy pomieszczeń istniejących znajduje się w załączniku 14b.

Pytanie nr 28 Załącznik 14a Pkt. 8 strona 7: podano wyłącznie oczekiwane powierzchnie gabinetów dyrektora, zastępcy dyrektora i sekretariatu. Prosimy o podanie przybliżonych powierzchni dla pozostałych pomieszczeń administracyjnych.

Ad.28. Odpowiedź: Minimalne powierzchnie pomieszczeń należy określić z podanych ilości zatrudnionych osób na podstawie przepisów techniczno budowlanych.

Pytanie nr 29 Załącznik 14a Pkt. 7 strona 7: prosimy o sprecyzowanie liczby osób pracujących w Pracowni plastycznej oraz w pomieszczeniu Obsługa sztankietów i mostów.

Ad.29. Odpowiedź: W pracowni plastycznej pracują 2 osoby b(taki stan zostanie zachowany). Kotarownia jest pomieszczeniem pomocniczym, bez przypisanej stałej obsługi.

Pytanie nr 30 Załącznik 14a Pkt. 7 strona 7: prosimy o informację, gdzie obecnie zlokalizowanana jest Tapicernia.

Ad.30. Odpowiedź: Obecnie w pomieszczeniu oznaczonym na inwentaryzacji A.1.8 Magazyn

Pytanie nr 31 Załącznik 14a Pkt. 7 strona 7: Fryzjer, Charakteryzacja, Rekwizytornia, Pracownia oświetlenia, Pracownia akustyczna, Pracownia montażystów sceny. Te funkcje pojawiają się w 3 różnych zespołach funkcjonalnych. Czy te funkcje powinny zostać zlokalizowane centralne czy też w 3 lokalizacjach, w części technicznej teatru, przy Scenie Dużej i przy Scenie Małej.

Ad.31. Odpowiedź: Powyższe pracownie powinny znajdować się w pobliżu sceny dużej oraz sceny małej.

Pytanie nr 32 Załącznik 14a Pkt. 7 strona 7: „zaplecze socjalne dla pracowników zgodnie z przepisami higieniczno-sanitarnymi”, prosimy o podanie liczby pracowników, dla których powinno zostać przewidziane zaplecze socjalne.

Ad.32. Odpowiedź: Wg pkt. 7 pomieszczenia techniczne teatru , przewidywane zatrudnienie wraz z pracownią plastyczną ok. 13 osób, możliwa lokalizacja powyższych pom. w różnych zespołach funkcjonalnych.

Pytanie nr 33 Załącznik 14a Pkt. 7 strona 7: Pracownia plastyczna, Garderobiarnia. (do tych pomieszczeń Organizator podaje przewidywalne zatrudnienie). Prosimy o informację czy i gdzie te pomieszczenia są w tej chwili zlokalizowane i czy należy je utrzymać i wyremontować.

Ad.33. Odpowiedź: Pracownia plastyczna na inwentaryzacji opisana jest jako malarnia C.02. Powierzchnia powinna być nie mniejsza niż obecnie. Nowa (lub pozostawiona) lokalizacja powinna wynikać z zaprojektowanego układu funkcjonalnego. Garderobiana obecnie nie posiada wydzielonego pomieszczenia (pracuje w strefie garderób damskich). Lokalizacja nowego pomieszczenia j.w.

Pytanie nr 34 Załącznik 14a Pkt. 7 strona 7: prosimy o informację na temat Pracowni plastycznej, co jest w niej wykonywane, jaką ma powierzchnię i ile osób w niej pracuje.

Ad.34. Odpowiedź: Obecnie ok. 83 m2, dwóch stałych pracowników. Prace wykończeniowe, w tym malarskie (na etapie instalacyjnych do zaprojektowania wentylacja) i próbne zestawienie gotowych dekoracji lub ich partii (konieczne pomocnicze wyciągi na linkach).

Pytanie nr 35 Załącznik 14a Pkt. 8 strona 7: „Dla gabinetu dyrektora i sekretariatu wydzielona toaleta”. Czy Organizator życzy sobie wydzielona toaletę męska, toaletę damska czy również toaletę dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych?

Ad.35. Odpowiedź: Przy gabinecie dyrektora i sekretariacie należy przewidzieć 1 toaletę, wc +umywalka+ natrysk.

Pytanie nr 36 Załącznik 14a Pkt. 4 strona 5 oraz Pkt. 8 strona 7: Pomieszczenia Socjalne Sprzątaczek. Czy są to niezależne pomieszczenia? Na ile osób należy przewidzieć pomieszczenia socjalne w części dla widzów?

Ad.36. Odpowiedź: Są to te same pomieszczenia (patrz pkt 8)

Pytanie nr 37 Załącznik 14a Pkt. 11 strona 8, prosimy o sprecyzowanie, które budynki gospodarcze są przeznaczone do rozbiórki (zaznaczenie na rzucie).

Ad.37. Odpowiedź: Na zał. graficznym Nr 8 zaznaczono przeznaczony do rozbiórki budynek gospodarczy. Niezależnie od powyższego rozbiórce muszą ulec namioty, boksy i inne niestałe elementy zagospodarowania.

Pytanie nr 38 Załącznik 13 Pkt. 2 strona 1: „Przewidywany ogólny zakres robót budowlanych, a) w zakresie konstrukcji: wymiana stropów drewnianych na ogniotrwałe”. Prosimy o sprecyzowanie, które stropy są drewniane (i przeznaczone do wymiany).

Ad.38. Odpowiedź: Z wyjątkiem stropów nad piwnicą, wszystkie stropy są drewniane, przeznaczone do wymiany.

Pytanie nr 39 Prosimy o podanie obecnej jak i oczekiwanej przez Organizatorzy liczby miejsc na Widowni Sceny Dużej.

Ad.39. Odpowiedź: Liczbę miejsc określają wrysowane na inwentaryzacji krzesła, przyjmuje się 308 miejsc ( lub liczbę zbliżoną) do utrzymania.

Pytanie nr 40 Załącznik 13 Pkt. 2 strona 1, „Przewidywany ogólny zakres robót budowlanych, c) nadbudowa dachu nad widownią”. Prosimy o podanie informacji na temat obecnej konstrukcji dachu nad widownią (w Inwentaryzacji oznaczona jako przestrzeń niedostępna).

Ad.40. Odpowiedź: Konstrukcja stropu i więźbę drewnianą, przeznaczone do wymiany

Pytanie nr 41 Załącznik 13 Pkt. 2 strona 1, „Przewidywany ogólny zakres robót budowlanych (…) próba rekonstrukcji teoretycznej elewacji frontowej”. Czy poza szkicem Arch. Janusza Cedro istnieje dokumentacja historycznej elewacji? Prosimy o udostępnienie jej Uczestnikom konkursu.

Ad.41. Odpowiedź: dokumentacja fotograficzna zał. nr 12.

Pytanie nr 42 Załącznik 15b, „Akta archiwalne i źródła ikonograficzne”:

1) Politechnika świętokrzyska w Kielcach, Katedra Architektury i Ochrony Budowli Zabytkowych – Zakład konserwacji Zabytków Architektury, Inwentaryzacja budynku teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, Kielce, lipiec 1996 r.

2) mgr inż. Arch. F. Wolszczak, Projekt zabezpieczenia budynku głównego Państwowego Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, Kielce 1974 r.

3) Pracownia Projektowa Pedrycz – Wodnicki, Koncepcja programowo-przestrzenna remontu teatru im.Stefana Żeromskiego w Kielcach. Konstrukcje i technologie, Kielce 1996 Prosimy o udostępnienie Uczestnikom Konkursu wymienionych materiałów.

Ad.42. Odpowiedź: Powyższa dokumentacja jest dostępna dla uczestników: 1 i 3 – w siedzibie zamawiającego 2 – w siedzibie WKZ

Pytanie nr 43 Czy są jakieś obostrzenia/przeciwwskazania, jeśli chodzi o rozbudowanie części podziemnej budynku oraz ewentualne wprowadzenie części funkcji pod powierzchnię dziedzińca?

Ad.43. Odpowiedź: Czynnikami do uwzględnienia przy analizie rozbudowy części podziemnej są warunki geologiczno inżynierskie (komunikat Nr 9) oraz spodziewany wysoki koszt takich rozwiązań.

Pytanie nr 44 Prosimy o podanie informacji jak obecnie funkcjonuje dojazd pożarowy do zespołu budynków. Czy istniejąca Brama wjazdowa jest w tej chwili również bramą pożarową? Prosimy o podanie dostępnych parametrów, kot wysokościowych i wymiarów przejazdu w celu sprawdzenia czy spełnia ona parametry przejazdu pożarowego.

Ad.44. Odpowiedź: Obiekt należy traktować jako budynek w zabudowie pierzejowej, bez wyjazdu straży na dziedziniec, szerokości i wysokości bramy określa inwentaryzacja ( w dwg).

Pytanie nr 45 Konstrukcja Sceny Dużej wraz z Widownią: prosimy o podanie informacji na temat konstrukcji istniejących stropu pod sceną i widownią, ścian, balkonów oraz dachu.

Ad.45. Odpowiedź: Dane na temat konstrukcji obiektu zawarto w opinii technicznej do inwentaryzacji zał. 11 oraz w literaturze patrz pkt 46.

Pytanie nr 46 Prosimy o udostępnienie uczestnikom pełnej dokumentacji konserwatorskiej budynków (archiwalna dokumentacja rysunkowa, zdjęcia, materiał tekstowy)

Ad.46. Odpowiedź: Wyspecyfikowane w ramach kwerendy, uznane za przydatne w fazie koncepcji materiały historyczne zostały udostępnione w warunkach konkursu w zbiorach Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach dostępne są do wglądu m.in. następujące opracowania projektowe:

* PKZ Kielce-1981r. – projekt zabezpieczenia budynku głównego teatru, inż R. Kosecki, F. Walczak

* Warszawskie biuro projektowe BO 1966r. Opinia o stanie technicznym i stopniu przydatności do dalszego użytkowania.

* 2012r.- Pracownia Projektowa Pedrycz- Wodnicki, PB- remont poddasza i dachu oficyny zachodniej budynku teatru.

* Remont dachu części wschodniej budynku głównego -2009r.

* Projekt budowlany wymiany siedzisk i sufitu w sali- Wic Janusz 2002r, Ludwik Stępień- konstrukcja.

* Ekspertyza techniczna stanu technicznego konstrukcji. Janusz Słoń 1995r.

* PKZ Kielce 2001r. Remont elewacji frontowej Teatru, T. Śmiech, Z. Zagmiński- konstrukcja, M. Kwaśniewski, K. Zagmińska Projekt instalacji SAP i oddymiania 2000r. Marian Wileczek Projekt adaptacji pom. piwnic na lokal gastronomiczny 1999r., Piotr Wawszczak. B. Mazurek

Pytanie nr 47 Inwentaryzacja budowlana, OPIS wraz z oceną stanu technicznego – TEATR ŻEROMSKIEGO, Pkt. 3 strona 3, Charakterystyka budynku: „w elewacji frontowej zlikwidowano sutereny w części zachodniej i dokonano podziału pomieszczeń stropem pośrednim”. Prosimy o podanie bliższych informacji na temat historycznych poziomów stropów (w miarę dostępności, szkic, koty, przekrój) w budynku głównych. Ad.47. Odpowiedź: Lokalizację stropu nad sutereną obrazuje zdjęcie z 1885 r. i 1900-1910 r. ( zał. 12).

Pytanie nr 48 Prosimy o informację, jak na chwilę obecną rozwiązywany jest transport scenografii i dostawy do budynków Teatru.

Ad.48. Odpowiedź: Dostawy przez bramę główną. Na dziedziniec wjeżdżają samochody o mniejszym tonażu i gabarytach. Ze względu na obecny brak powierzchni magazynowej część dekoracji składowana jest w magazynach zewnętrznych. Samochód z dostawą podjeżdża bezpośrednio pod zewnętrzną windę zlokalizowaną w narożniku północno-zachodnim dziedzińca.

Pytanie nr 49 Odpowiedzi na pytania 06.04.2017, Ad.1 odpowiedź: „Oczekiwane przez zamawiającego wskaźniki urbanistyczne wskazane w opisie to: powierzchnia zabudowy łączna, w tym przyrost powierzchni (…)”. Prosimy o podanie obecnej powierzchni zabudowy łącznej. Informacja ta jest niezbędna do obliczenia przyrostu powierzchni.

Ad.49. Odpowiedź: Obecna pow. zabudowy 1655m²

Pytanie nr 50 Załącznik nr 16, Tabela 1: prosimy o podanie Bloków Funkcjonalnych, które będą wymagane i porównywane w pracach konkursowych. Bez jednoznacznie podanych tabelarycznie bloków funkcjonalnych nie ma możliwości rzetelnej oceny prac konkursowych.

Ad.50. Odpowiedź: Zestawienie powierzchni należy opracować z podziałem na zespoły funkcjonalne określone w załączniku nr 14b do „warunków konkursu”.

Pytanie nr 51 Inwentaryzacja budowlana, OPIS wraz z oceną stanu technicznego – TEATR ŻEROMSKIEGO, Pkt 3 strona 3, Charakterystyka budynku: „…trzy wejścia do budynku (…) dawne wejście do „Dziurki” (aktualnie niedostępne)”. Prosimy o informację na temat poprzedniej funkcji tego wejścia oraz o życzenia Zamawiającego co do jego utrzymania/ wykorzystania.

Ad.51. Poprzednie funkcja tego wejścia – jak opisano w Inwentaryzacji to dawne wejście do nieistniejącej kawiarni Dziurka (jest tez wejście od dziedzińca). Wykorzystanie tego wejścia jest zależne od koncepcji całej strefy. Możliwe jest np. przywrócenie funkcji gastronomicznej dawnej Dziurki jako np kantyny dla pracowników, dostępnej również dla gości z zewnątrz.

Pytanie nr 52 Rzuty, przekroje i elewacje przekazane uczestnikom jako stan istniejący w formacie DWG są wygenerowanymi plany z modelu 3D. Prosimy o udostępnienie Modelu 3D budynku.

ad.52. Odpowiedź: Zamawiający nie jest w posiadaniu takiego materiału.

Sekretarz organizacyjny

Regina Kozakiewicz Opałka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *