Konkurs – Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach – KOMUNIKAT NR 13 – odpowiedzi na pytania

KOMUNIKAT NR 13

Odpowiedzi na pytania z dnia 24.05.2017r., 25.05.2017r.

Pytanie nr 1 Czy istniejące okna w zachodniej, północnej i wschodniej granicy działki są samowolą budowlaną i będą podlegać zamurowaniu lub czy istnieją podstawy prawne do utrzymania istniejących otworów bądź przewidywania ich w nowoprojektowanych fragmentach budynku?

Ad.1. Odpowiedź: Brak jest dokumentów potwierdzających legalność wykonanych otworów okiennych w elewacji oficyny północnej. Powyższe wymaga doprowadzenia do zgodności z obowiązującymi przepisami lub uzyskania stosownych odstępstw. Sugeruje się utrzymanie doświetlenia przy równoczesnym spełnieniu przepisów w zakresie odporności ogniowej ściany w granicy.

Pytanie nr 2

Regulamin- str.23, pkt 2.2.- Czy Zamawiający dopuści wykonanie rzutów i przekrojów w skali 1:200, która jest powszechnie stosowana w konkursach i jest w zupełności wystarczająca dla czytelnego pokazania koncepcji?

Ad.2. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymóg zachowania skali 1:100 dla rzutów kondygnacji obiektu. Wykonana symulacja rozmieszczenia rzutów na planszach wykazuje możliwość zmieszczenia zadania na 6 planszach. Regulamin dopuszcza 8 plansz. Regulamin w pkt. 2.2.d str. 24 nie określa skali przekrojów.

Pytanie nr 3

Regulamin- str. 24, pkt 2.2.f.e.- Zamawiający wymaga pokazania wnętrza widowni ze sceną. Wnioskujemy o usunięcie tego rysunku z listy wymaganych i zastąpienie go np. dowolnie wybranym ujęciem perspektywicznym istotnym dla pokazania koncepcji.

Ad.3. Odpowiedź: Zamawiający nie może zrezygnować z wizualizacji wnętrza widowni wraz ze sceną jako najważniejszego wnętrza w obiekcie, które, jak się oczekuje zgodnie z warunkami konkursu przejdzie znaczącą modernizację. Wizualizacje powinny oddać oczekiwany przez autorów nastrój, kolor, detal, światło wnętrza, sposób rozwiązania sufitu, doboru i kolorystyki mebli.

Pytanie nr 4

Jak należy rozumieć zapis „Przewidzieć możliwość obniżenia proscenium do poziomu – 200 cm poniżej poziomu widowni.” Czy oznacza to, że należy umożliwić kreowania orkiestronu w strefie prosceniowej? Prosimy o dokładniejsze opisanie tego oczekiwania.

Ad.4. Odpowiedź: Obecnie scena nie ma wykształconego proscenium. W związku z możliwością wykonania poziomu podscenia na kondygnacji I pietra, oczekuje się wykonania w miejscu obecnych schodów proscenium z możliwością organizacji poprzez system mobilnej podłogi- orkiestronu na poziomie ok. 2m. poniżej podłogi widowni przed sceną, połączonego komunikacyjnie z podscenium.

Pytanie nr 5

Prosimy o doprecyzowanie oczekiwań względem studia nagrań. Jak należy rozumieć zapis „W obiekcie należy przewidzieć studio nagrań- reżyserka + sala nagrań dla 6 osób jednocześnie”? Czy chodzi o 2 pomieszczenia:

a. Reżysernia

b. Studio nagrań mieszczące 6 osób.

Czy przez sześć osób Zamawiający rozumie 6 aktorów funkcjonujących jednocześnie podczas nagrania lektorskiego czy 6 muzyków wykonujących zespołowe nagranie? Jakiego

typu nagrania Zamawiający chce realizować w planowanym studio? Jakie instrumentarium przewidywane jest do stosowania w tym studio? Są to istotne zagadnienia wpływające bezpośrednio na potrzebną powierzchnię i kubaturę, dlatego prosimy o dokładne opisanie oczekiwań Zamawiającego.

Ad.5. Odpowiedź: Tak, Chodzi o dwa odrębne połączone pomieszczenia. Pomieszczenie reżysera i akustyka oraz pomieszczenia studio mieszczącego 6 osób wraz z instrumentami do ewentualnych nagrań muzyki kameralnej ( bez fortepianu).

Pytanie nr 6

Jak należy rozumieć zapis „Rozważyć możliwość techniczną wykonania podłogi sceny z elementów modułowych umożliwiających tworzenie zapadni w każdym miejscu”? Czy to oznacza, że Zamawiający chciałby korzystać z mechanizmów zapadni, które będą przemieszczane w różne lokalizacje sceny? Prosimy o doprecyzowanie oczekiwań Zamawiającego w tym zakresie.

Ad.6. Odpowiedź: Tak, zamawiający chciałby w miarę możliwości technicznych korzystać z lokalizacji zapadni w różnych miejscach sceny.

Pytanie nr 7

Prosimy o podanie dokładnych oczekiwań Zamawiającego dotyczące dekoracji. Jakie maksymalne wymiary nierozłącznych elementów dekoracji Zamawiający chce transportować wewnątrz budynku oraz przechowywać w nowych magazynach?

Ad.7. Odpowiedź: Zamawiający nie określa parametrów segmentacji dekoracji. Powyższe będzie wynikało z możliwości transportu i składowania dekoracji. W warunkach konkursu określono minimalne parametry windy towarowej 2x4m i wys. ok.3 m oraz wysokość kieszeni scenicznej minimum 3m.

Pytanie nr 8

Czy w sali dużej sceny istnieją zabytkowe i obowiązkowe do zachowania elementy oprócz portalu?

Ad.8. Odpowiedź: Oprócz zabytkowego portalu elementami wymagającymi konserwatorskiego potraktowania są żeliwne klatki schodowe, kamienna klatka schodowa oraz na widowni słupy żeliwne i drewniane, loże, balkony, boazeria i ich fragmenty. W ramach sondażowych badań architektonicznych powinny być sprawdzone relikty stropu nad widownią, belki konstrukcyjne oraz fasety z reliktami wystroju. Wymagane będzie sprawdzenie możliwości odtworzenia stropu z ewentualnym plafonem nad widownią. Badanie sondażowe powinny określić pierwotną kolorystykę wnętrz.

Pytanie nr 9

Czy garderoby dla małej sceny – męska i damska dla ok. 8 osób mają być przeznaczone dla 8 kobiet i 8 mężczyzn (razem 16 osób) czy łącznie 8 osób?

Ad.9. Odpowiedź: Garderoby przy małej scenie powinny pomieścić do 8 kobiet i 8 mężczyzn (preferowane) jednak nie mniej niż 6 osób dla garderoby żeńskiej i 6 dla garderoby męskiej.

Pytanie nr 10

Czy biuro obsługi widowni może znaleźć się w strefie administracyjnej, a nie w strefie obsługi widzów?(kasy, szatnia itp.)

Ad.10. Odpowiedź: Można dopuścić inną lokalizację biura obsługi widowni poza ogólnodostępną strefą wejściową –zwiększy to jednak penetrację obiektu przez osoby z zewnątrz, co wydaje się rozwiązaniem niekorzystnym.

Do dnia Regulaminowego terminu składania pytań- 25.05.2017r., więcej pytań nie wpłynęło.

Sekretarz organizacyjny

Regina Kozakiewicz Opałka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *