Rozstrzygnięcie konkursu – Rynek w Jedrzejowie

KOMUNIKAT z rozstrzygnięcia konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej PRZYWRÓCENIA HISTORYCZNEGO CHARAKTERU  XIII-wiecznego ZABYTKOWEGO RYNKU JĘDRZEJOWSKIEGO JAKO PRZESTRZENI INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH W MIEJSCE OBECNEGO RONDA KOMUNIKACYJNEGO (Przebudowa Rynku w Jędrzejowie)


Nagrody i wyróżnienia otrzymują:

  • 1-szą Nagroda 25 tys. zł i skierowanie do realizacji praca Nr 6

KOD IDENTYFIKACYJNY  3 7 1 8 3 0

Marcin Ustupski-Kaźmik i Krystian Krawczyk; ul. Józefińska 43/6; Kraków

J06_PLANSZA 06 copy J06_PLANSZA 02 copy J06_PLANSZA 03 copyJ06_PLANSZA 04 copyJ06_PLANSZA 05 copyJ06_PLANSZA 01 copy

Opinia sądu: I Nagroda Nagrodę przyznano za racjonalne funkcjonalnie i estetycznie uzasadnione rozwiązania przestrzenno –materiałowe nadające miejscu cech reprezentacyjnych przy równocześnie atrakcyjnie kreowanych kameralnych enklawach stref różnego sposobu użytkowania. Zachowanie naturalnego spadku połaci rynku, przy nieznacznym zróżnicowaniu poziomów wzdłuż południowej pierzei ( amfiteatr z siedziskami i plateau przy kawiarni) wraz dwoma dekoracyjnymi akwenami wyposażonymi w fontanny stanowią właściwą dyspozycję funkcjonalną przestrzeni placu. Funkcje codziennego użytkowania w  otwartej przestrzeni zostały zlokalizowane w strefie ruchu uspokojonego, blisko pierzei południowej o potencjalnie bogatym programie usługowym,  wzbogaconym o nowy obiekt oraz w sąsiedztwie centrum informacji z atrakcyjnym programem o znaczeniu turystycznym. Tak zagregowany program w najwyższej części placu, uwalnia jego pozostałą przestrzeń dla wielorakich wydarzeń artystycznych, happeningowych, różnego rodzaju kiermaszów, wystaw i ogólnie aktywności związanych z kulturą, a także z życiem społecznym mieszkańców miasta.  Modularny podział rysunku posadzki dostosowany do szerokości traktów kamienic w pierzejach rynku ( na obu kierunkach) tworzy przy użyciu odmiennych szarości płyt kamiennych mozaikę łagodzącą rygor geometrycznych podziałów i może w porach deszczowych czynić powierzchnię placu atrakcyjną i „żywą”. Drzewa w klombach i szpalerach w pobliżu północnej pierzei stanowią atrakcyjne tło dla wydarzeń artystycznych, przy czym równocześnie są swojego rodzaju buforem pomiędzy placem a ulicą o stosunkowo intensywnym ruchu kołowym. Spowolnienie ruchu nie oznacza eliminacji pojazdów w tej strefie. Linia świetlna placu na osi kamienicy Przypkowskiech – Muzeum Zegarów oraz pasaż pomiędzy akwenami wodnym akcentują ten obiekt traktowany jako symbol i duma mieszkańców. Projektowane obiekty- centrum informacji przy ulicy Głowackiego oraz dom handlowo-usługowy na narożniku ulic 11-go Listopada oraz ul. Kościelnej, a także budynek mieszkalno-usługowy wzdłuż ulicy Partyzantów wpisują się w kontekst miejsca zarówno geometrią brył jak i skalą oraz współczesnym detalem otworów okiennych i portali. Koszt realizacji inwestycji wypada korzystnie na tle innych opracowań, a prostota i funkcjonalność zastosowanych rozwiązań nie będą generowały zbytnich kosztów eksploatacyjnych.


 

  • 2-gą Nagroda 15 tys. zł praca Nr 5

KOD IDENTYFIKACYJNY  1 5 1 1 2 8

1. ARSIS ATELIER  PROJEKTOWE Agnieszka Kaczmarska Pl. Wolności 3/8, 40-078 Katowice

2. FINM Karol Sabalczyk, ul. Dyrekcyjna 10/3a, 40-013 Katowice

Adobe Photoshop PDFAdobe Photoshop PDFAdobe Photoshop PDFAdobe Photoshop PDFAdobe Photoshop PDFAdobe Photoshop PDF

Opinia sądu: II Nagroda  Nagrodę przyznano za czytelną formę aranżacji przestrzeni placu przy pomocy kompozycji stałych elementów  wyznaczających strefy o wielorakim charakterze użytkowania przestrzeni rynku. Na płycie rynku podążającej za naturalnym spadkiem terenu wydzielono dwie strefy funkcjonalne: rekreacyjną ( fontanna multimedialna, zieleniec, ławki i stoły) i artystyczną ( scena z fontannami), obie komponowane w oparciu o hipotetyczny zarys reliktu ratusza miejskiego. Ciekawym, choć kontrowersyjnym rozwiązaniem jest zagłębienie amfiteatralne wokół eksponowanych reliktów historycznego obiektu. Zagłębienie wymusza wprowadzenie barier ochronnych, nie koniecznie pożądanych w obszarze placu. Wprowadzenie podestu estrady jako stałego elementu placu wraz z fontannami definiuje na trwałe przestrzeń tej strefy rynku i zachęca do codziennego jej użytkowania, nie tylko o charakterze wydarzeń artystycznych. Wszystkie obiekty stanowiące stałe „umeblowanie” rynku są elementami celowymi, zapraszającym potencjalnych użytkowników do intensywnego , codziennego ich wykorzystania. Posadzka kamienna w rysunku planu kontynuuje w sposób ciekawy podziały w liniach granic posesji. Szpalery drzew izolują strefy funkcjonalne od ruchu kołowego. Projektowane budynki o współczesnym charakterze wpisują się w cechy architektury rodzimej ( właściwa skala, czysta i oszczędna w wyrazie dyspozycja detalu). Proponowane rozwiązania funkcjonalno-użytkowe są w pełni prawidłowe. Koszty realizacyjne mieszczą się w postulowanych warunkami zakresach.


 

  • Wyróżnienie 10 tys. zł praca Nr 15

KOD IDENTYFIKACYJNY  7 7 6 6 5 5

BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW Architekt Barbara Średniawa ul. Nowa 21/8, 41-908 Bytom

J15_PLANSZA6J15_PLANSZA5J15_PLANSZA4J15_PLANSZA3J15_PLANSZA2J15_PLANSZA1

Opinia sadu: Wyróżnienie przyznano za holistyczne połączenie elementów struktury przestrzennej miasta, w tym szczególnie uwzględniające rolę historycznych obszarów zieleni miejskiej i ich wpływ na sposób zagospodarowania obszaru rynku i ulic jako zielonych traktów (tzw. zieleń zurbanizowana). Płaska powierzchnia rynku z pasmowym rysunkiem posadzki jako odpowiednikiem podziałów łanowych stanowi ciekawy kontekst tożsamościowy miejsca. Zarysowana geometrycznym rysunkiem posadzki kompozycja płyty oparta o trzy trójkątne strefy odmiennego użytkowania wydaje się zbyt mocno dynamizować powierzchnię placu nadając jej cech pejoratywnych względem pierzei o niewielkiej skali i randze budynków. Ciekawym rozwiązaniem są elementy znaczeniowe: fontanny, zegar słoneczny aleja historii miasta umieszczone w płaszczyźnie posadzki. Budzą zastrzeżenia żywopłoty w strefie „rekreacyjnej”, są obcym elementem projektowanego placu. Wprowadzenie kilku rodzajów oświetlenia placu i budynków jest właściwe i w pełni uzasadnione. Projektowane budynki wpisują się w geometrię archetypów pod względem skali  i formy. Budzi zastrzeżenia segmentacja pasmowa wszystkich nowych budynków, pewnego rodzaju uniformizacja stylistyki, niezależna od funkcji i miejsca. Praca spełnia normę kosztów inwestycyjnych.


 

  • Wyróżnienie honorowe praca Nr 8

KOD IDENTYFIKACYJNY  1 2 6 2 9 3  

PODCZASZY PRACOWNIA ARCHITEKTURY,  ul. Lubelska 24/7, 30-003 Kraków

J08_PLANSZE 06 J08_PLANSZE 05 J08_PLANSZE 04 J08_PLANSZE 03 J08_PLANSZE 02 J08_PLANSZE 01

Opinia sądu: Wyróżnienie honorowe  Wyróżnienie przyznano za próbę złagodzenia pochyłości rynku poprzez zmianę jego tektoniki w postaci siedzisk w południowej strefie i wprowadzenie kompozycji schodów w części północnej – tworzących „aneks” w jego przestrzeni.


 

  • Wyróżnienie honorowe praca Nr 9

KOD IDENTYFIKACYJNY  1 6 3 5 7 7  

PRACOWNIA PROJEKTOWA WOJCIECH KOLESIŃSKI,  ul. Ostroga 2/1 60-349 Poznań

J09_PLANSZA_6 J09_PLANSZA_5 J09_PLANSZA_4 J09_PLANSZA_3 J09_PLANSZA_2 J09_PLANSZA_1

Opinia sądu: Wyróżnienie honorowe  Wyróżnienie przyznano za niekonwencjonalne i  współczesne podejście do swobodnego i ciekawego formowania tektoniki placu oraz formy estrady (dek drewniany) jako reminiscencji form historycznych. Wprowadzenie arkady i zielonego trejażu w modernizacji budynku handlowego PIAST jest godne dalszych przemyśleń w pracach rewaloryzacyjnych.


 

  • Wyróżnienie honorowe praca Nr 2

KOD IDENTYFIKACYJNY  1 5 0 9 2 9  

PZPH FRUTORAMA,  ul. Szpitalna 34, 31 – 024 Kraków

J02_04 plansza J02_03 plansza J02_02 plansza J02_01 plansza

Opinia sądu: (Grupa N)  Wyróżnienie honorowe  Wyróżnienie przyznano za czytelną całościową kompozycję placu z akcentami generującymi aktywności o znaczeniu lokalnym oraz stanowiącymi odniesienie do istotnych w treści i ciekawych artefaktów historycznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *